Generalne konstitucije Reda Manje braće
 
PRVO POGLAVLJE
 
„OPSLUŽIVATI SVETO EVANĐELJE
GOSPODINA NAŠEGA ISUSA KRISTA”
(PPr 1,1)I. Odsjek

Temelji Reda


Čl. 1

§ 1. Red manje braće, kojega je utemeljio sv. Franje Asiški, jest bratstvo1 u kojem braća, poticajem Duha Svetoga, odlučnije slijede Isusa Krista, Bogu koga ljube iznad svega se po zavjetovanju potpuno posvećuju, živeći Evanđelje u Crkvi na način kako ga je sv. Franjo opsluživao i predložio2.
§ 2. Braća, sljedbenici sv. Franje, dužni su provoditi život radikalno evanđeoski, tj.:  živjeti u duhu molitve i pobožnosti, i u bratskom zajedništvu; davati svjedočanstvo pokore i malenosti; u ljubavi prema svim ljudima donositi navještaj Evanđelja u cijelome svijetu; pomirenje, mir i pravdu djelima propovijedati 3 ; te iskazivati poštovanje prema svemu stvorenome.

Čl. 2
§ 1. Pravilo Manje braće, što ga je potvrdio papa Honorije III.4 temelj je života i zakonodavstva Reda, i sve što je u njemu sadržano, po nakani sv. Franje posebno u njegovim spisima izraženo, treba razumjeti i opsluživati u živoj povezanosti, prema shvaćanju Crkve i zdravoj predaji Reda5.

§ 2. Da sve više upoznaju i vjerno slijede „duh osnivača i njegove posebne nakane”6, neka braća zajedno s Pravilom nastoje proučavati, razumijevati i poštivati život i spise svetoga Franje.

Čl. 3
§ l. Red manje braće sačinjavaju kako klerici tako i laici7. Sva su braća zavjetovanjem posve jednaka u pravima i redovničkim obvezama, osim onoga što proizlazi iz svetoga reda.
§ 2. Red manje braće Crkva ubraja u kleričke ustanove.


Čl. 4
§ 1. Manja braća, ucijepljena u Božji narod, pazeći na nove znakove vremena8 i odgovarajući prilikama svijeta u razvoju, neka uvijek osjećaju s Crkvom te njezine pothvate i nakane prigrle i prema snagama podupiru9.
§ 2. Sva braća, zajednički i pojedinačno, neka iskazuju poslušnost i poštovanje gospodinu papi s kojim su posebno vezani vlastitim Pravilom i zavjetom poslušnosti10; u pastoralnim pak djelima neka se pokoravaju vlasti dijecezanskih biskupa11; k tomu neka uvijek iskazuju dužnu čast i poštovanje biskupima i svećenicima po želji i primjeru svetoga Franje12.

 

II. Odsjek

Zavjetovanje


Čl. 5
§ 1. Ispunjavajući potpunije krsnu posvetu i odgovarajući božanskome pozivu, braća se zavjetovanjem poslušnosti, siromaštva i čistoće, koje trebaju živjeti prema duhu sv. Franje, posve predaju Bogu kojega ljube iznad svega13, sklapaju savez s Bogom, te njihov život postaje kao trajna žrtva prinošena Bogu u ljubavi14.
§ 2. Zavjetovanje se u našemu Redu u rukama zakonitoga ministra izražava ovako:
Na hvalu i slavu Presvetoga Trojstva.
Ja, brat N. N.,
jer mi je Gospodin udijelio ovu milost
da Evanđelje i stope Gospodina našega Isusa Krista 
izbližega slijedim, 
pred prisutnom braćom,
u tvojim rukama, brate N. N.,
čvrstom vjerom i voljom:
zavjetujem Bogu Ocu svetome i svemogućemu
da ću sve vrijeme svoga života (ili: na ... god.)
živjeti u poslušnosti, bez vlasništva i u čistoći;
ujedno se obvezujem
na život i Pravilo Manje braće
što ga je potvrdio papa Honorije,
te se obvezujem da ću ga vjerno održavati
sukladno Konstitucijama Reda Manje braće.
Predajem se, stoga, svim srcem ovome bratstvu
da bih, učinkovitim djelovanjem Duha Svetoga,
vođen primjerom Marije Bezgrešne,
zagovorom Oca našega svetoga Franje
skupa sa  svim svetima,
i uz vašu bratsku pomoć, 
mogao ustrajno težiti savršenoj ljubavi
u služenju Bogu i Crkvi i ljudima.

Čl. 6
§ 1. Redovničkim zavjetovanjem braća obećaju javnim zavjetom da će obdržavati tri evanđeoska savjeta, posvećuju se Bogu po službi Crkve i pritjelovljuju se Redu manje braće s pravima i dužnostima koje određuje opće i vlastito pravo15.
§ 2. Braća su pak dužna ne samo vjerno i potpuno obdržavati evanđeoske savjete, nego također uskladiti život s Pravilom svetoga Franje, ovim Generalnim konstitucijama i drugim propisima vlastitoga prava, te tako težiti za savršenstvom svoga staleža16.

Čl. 7
§ 1. Zavjetom poslušnosti braća se, slijedeći Isusa Krista, ,,koji je položio svoju volju u volju Očevu”17, odriču samih sebe18, podlažu vlastitu volju zakonitim ministrima i gvardijanima ,,u svemu što su Gospodinu obećali da će obdržavati”19 da tako potpunije ostvare zrelost svoje osobe i slobodu djece Božje20.
§ 2. Sva su braća dužna, na dobro Crkve i Reda, iskazivati osobitu poslušnost i poštovanje generalnom ministru, zakonitom nasljedniku svetoga Franje, kao znak jedinstva i zajedništva cijeloga bratstva21.
§ 3. Neka braća „ljubavlju duha dragovoljno služe i slušaju jedni druge”22 , zajedno tražeći znakove volje Gospodina Boga.

Čl. 8
§ 1. Zavjetom siromaštva Manja se braća, slijedeći Isusa Krista „koji je za nas postao siromašan na ovome svijetu”23, odriču prava na korištenje i raspolaganje vremenitim dobrima bez dozvole ministara i gvardijana; a poslije svečano položenog zavjetovanja odriču se i prava vlasništva te se kao ponizne sluge povjeravaju providnosti Oca nebeskoga24.
§ 2. Imajući na pameti da najuzvišenije siromaštvo proizlazi od Krista i njegove siromašne Majke i sjećajući se riječi Evanđelja: „Prodaj sve što imaš i podaj siromasima”25 braća neka nastoje imati zajedničku sudbinu sa siromasima.
§ 3. Siromašnom životu Manje braće nije dosta da se u upotrebi stvari posvema podvrgavaju ministrima i gvardijanima, nego treba da budu siromašni stvarno i u duhu, da provode radin i trijezan život26, i neka se vesele prema Kristovu primjeru „kad susretnu na putu jednostavne i prezrene osobe, siromašne, slabe, bolesne, gubave i prosjake”27, i neka to jasno očituju pojedinačno i zajednički, pa i u novim oblicima.

Čl. 9
§ 1. Zavjetom čistoće braća, „radi kraljevstva nebeskog”28, sprovode život beženstva u čistoći duše29 i tijela, da nepodijeljena srca misle na ono što je Gospodnje30 i u evanđeoskom i bratskom životu ljube „svim žarom, svim osjećajima, svom nutrinom, svom željom i voljom Gospodina Boga”31.
§ 2. Neka sva braća smatraju čistoću kao dar Božji jer je znak budućega svijeta i izvor obilatije plodnosti; da očuvaju taj dar, neka upotrijebe sva naravna i nadnaravna sredstva koja Crkva i Red preporučuju32.
§ 3. Neka ministri, gvardijani i sva braća ne zaborave da se čistoća sigurnije čuva kad u zajedničkom životu vlada ljubav; stoga neka bdiju da se u bratstvu njeguje bratska ljubav33.
§ 4. Da bi živjeli zavjet čistoće, neka braća čuvaju neokaljanost srca i neka nastoje ponizno i pobožno promatrati sva stvorenja, svjesni da su ona stvorena na slavu Božju34.

 

III. Odsjek

Zakoni Reda


Čl. 10
Autentično tumačenje Pravila sv. Franje pridržano je Svetoj Stolici. Ipak generalni kapitul ima pravo samo Pravilo prilagođavati novim vremenima i davati tumačenja, ali je potrebno da ih Sveta Stolica potvrdi.

Čl. 11
One dijelove Pravila koji su prihvaćeni u kanonsko pravo koje je na snazi ili koji se odobrenjem Svete Stolice autentično razjašnjavaju u Generalnim konstitucijama, treba razumijevati i vršiti onako kako se ondje prihvaćaju ili razlazu.

Čl. 12
§ 1. Generalne konstitucije daju temeljne odredbe kako bi sva braća posvuda mogla urediti život po Pravilu35.
§ 2. Neka sva braća nastoje najvećom brigom opsluživati zakone koji se nalaze u ovim Generalnim konstitucijama. Bez njihova vjernog opsluživanja bratsko zajedništvo i evanđeosko savršenstvo, koje je vlastito Redu, jedva se mogu postići.
§ 3. Braća obreda Istočnih Crkava koji tvore divni znak općenitosti franjevačke karizme, neka nastoje opsluživati zajedno ove Konstitucije i posebno pravo.

Čl. 13
Na generalni kapitul spada donositi Generalne konstitucije, mijenjati ih, djelomice nešto oduzimati ili dodavati i potpuno ih ukidati, ne dirajući u kan. 587 § 2.

Čl. 14
§ 1. Generalne statute trebaju svi opsluživati kao dopunske odredbe Generalnih konstitucija.
§ 2. Na generalni kapitul spada donositi Generalne statute, mijenjati ih, djelomice nešto oduzimati ili dodavati i potpuno ih ukidati36.

Čl. 15
§ 1. Na generalni kapitul spada deklarativno tumačenje Generalnih konstitucija; autentično tumačenje pridržano je Svetoj Stolici.
§ 2. Tumačenje Generalnih konstitucija, koje je na način administrativnog akta donijelo plenarno vijeće Reda ili generalni definitorij, vrijedi samo za slučajeve za koje je doneseno.
§ 3. Na generalni kapitul spada autentično tumačenje Generalnih statuta; izvan kapitula spada na plenarno vijeće Reda i generalni definitorij, a vrijedi samo za slučajeve za koje je doneseno do slijedećega generalnog kapitula Reda, ako ga taj ne potvrdi.

Čl. 16
§ 1. Provincije i druga tijela Reda, bilo kako se nazivala, trebaju imati svoje partikulame statute sastavljene prema zahtjevima mjesta i vremena, a koji se ne protive odredbama ovih Konstitucija i Generalnih statuta37.
§ 2. Posebne statute i pravilnike, kako za cijeli Red tako i za svako njegovo tijelo, neka izradi nadležna vlast38.

Čl. 17
§ 1. Nijedan ministar ne može oslobođati (dispenzirati) od onih zakona koji spadaju na bit redovničkoga života, kao ni od konstitutivnih zakona Generalnih konstitucija, ako nije izričito drukčije određeno. Od zakona koji se nalaze u Generalnim i partikularnim (posebnim) statutima može oslobađati, uz pristanak svoga definitorija, generalni ministar, ako postoji opravdan i razuman razlog.
§ 2. Iz opravdanoga i razumnog razloga, i u posebnim slučajevima, pa i trajno, mogu oslobađati od disciplinskih zakona što ih je donio Red, osim onih koji se izričito izuzimaju:
1) generalni ministar pojedinu braću u cijelome Redu;
2)provincijalni ministar svoju braću gdje god borave, osim ako je dispenziranje pridržano generalnome ministru;
3) gvardijan vlastitu braću gdje god borave, i tuđu koja borave na njegovu području, osim ako je dispenziranje pridržano ministrima.
§ 3. Podjeljivanje trajne dispenze u korist braće cijele provincije pripada generalnom ministru, a u korist braće cijele kuće provincijalnim ministrima.

Čl. 18
§ l. Oslobađanje od zakona (dispenza) ili kakva druga dopuštenja koja ministri daju napismeno, bilo pojedinoj braći bilo zajednicama, ne ugase se prestankom prava podjelitelja, osim ako se drukčije razabire iz dodatnih ograda (klauzula)39.
§ 2. Milost koju uskrati generalni ili provincijalni ministar, ne može se bez pristanka dotičnoga ministra valjano izmoliti od njegova vikara, pa i kad se uskraćivanje spomene40.


______

1) Usp. PPr 8,1 12,3; NPr 5,4 18,2 19,2; OR 27.33.
2) Usp. OR 14.15; ZKP 573; 662.
3) Usp. NPr 17,3.
4) Usp. OR 15.
5) Usp. GS 4.31.
6) Usp. PC 2h.
7) Usp. PPr 3.1-3; NPr 3,3-10 15,1  17 .5 20.1; OR 18.38.
8) Usp. GS 4.
9) Usp. ZKP 208. 209; 210. 10) Usp. PPr 1.2; ZKP 590.2.
11) Usp. ZKP 678.1.
12) Usp. OR 6.10.
13) Usp. LC; 44.
14) Usp. ZKP 607,1.
15) Usp. ZKP 607,1; ZKP 654.
16) Usp. ZKP 598,2.
17) 2P 10.
18) Usp. Mt 16,24.
19) PPr 10,3.
20) Usp. PC 14.
21) Usp. PPr 1,3.22)NPr 5,14.
23) PPr 6,3.
24) Usp. ZKP 600.
25) Lk 18.22.
26) Usp. 2P 47; ZKP 600.
27) Usp. NPr 9,2.
28) Mt 19,21.
29) Usp. OP 16,2; ZKP 599.
30) l Kor 7,34.
31) NPr 23,8.
32) Usp. ZKP 599.
33) Usp. PC 12.
34) Usp. NPr 23,2.
35) Usp. ZKP 578 587,1.
36) Usp. ZKP 587.4.
37) Usp. ZKP 587,4.
38) Usp. ZKP 94.95.
39) Usp. ZKP 37.46.81.
40) Usp. ZKP 65,1.


 

Najave

************

22. svibnja 2020. dva člana Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sudjeluju online na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata (odgođeno)

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

FRANJEVAČKA POSTULATURA

**********************

FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas322
Ovaj mjesecOvaj mjesec50751
UkupnoUkupno7736519

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 23