Generalne konstitucije Reda Manje braće

Peto poglavlje

 

U OVOM VAS JE BOG POSLAO U CIJELI SVIJET

(Usp. PBr 9)

 

I. Odsjek

Poziv braće na evangelizaciju


Čl. 83
§ 1. Kao što je Sin poslan od Oca, sva se braća pod vodstvom Duha Svetoga šalju da naviještaju Evanđelje po cijelome svijetu svakom stvorenju te, davši svjedočanstvo njegovu glasu, neka učine da svi upoznaju kako nema svemogućega osim Boga1.
§ 2. Neka sva braća sudjeluju u zadaći evangelizacije cijele Crkve i, po primjeru svetoga Franje, kojega je „cijelo tijelo postalo jezik”2, neka budu spremna prihvatiti nadahnuće Gospodnje3, i kamo god budu pozvana i poslana neka riječju i djelom izgrađuju sve narode neokaljenošću cijeloga svog života4.

Čl. 84
Gdje god braća bila i što god radila neka se nastoje posvetiti zadaći evangelizacije: kako u bratskoj zajednici kontemplativnim i pokorničkim životom te obavljanjem raznovrsnih poslova za bratstvo, tako u ljudskom društvu intelektualnim i materijalnim djelatnostima, vršenjem dušobrižničke službe u župama i u drugim crkvenim ustanovama; te konačno, naviještajući dolazak Božjega kraljevstva, svjedočanstvom jednostavne franjevačke nazočnosti5.

Čl. 85
U vršenju evangelizacije neka braća naviještaju Isusa Krista i to propetoga6 i, ne želeći ništa drugo osim slijediti njegove stope, neka donose svima koje susretnu mir i dobro Gospodnje7, te sigurnu nadu boljega svijeta8.

Čl. 86
Kad braća žele potaknuti narod na pokoru9, neka prije i sami dadu dostojne plodove pokore10 znajući da nitko ne može evangelizirati ako prije ne dopusti da bude evangeliziran11.

Čl. 87
§ 1. Cijelo bratstvo, tj. Red, provincija i kuća kao i svaki brat, neka ne žive sami sebi nego moraju i drugima koristi12, tražeći isto bratsko zajedništvo sa svim ljudima kakvo gaje među sobom13.
§ 2. Budući daje to bratsko zajedništvo, koje se oslanja na molitvu i pokoru, prvo i izvrsno svjedočanstvo Evanđelja14 i proročki znak nove ljudske obitelji, neka drugovanje braće s narodom bude takvo da, tko god ih bude vidio i čuo, slavi i hvali Oca koji je na nebesima.
§ 3. Da bi se Crkva sve više očitovala kao sakrament spasenja našega vremena, neka braća osnivaju bratstva među siromasima i u sekulariziranim skupinama, i neka ih smatraju privilegiranim područjem evangelizacije.

Čl. 88
Neka braća promiču jedinstvo i suradnju među svim članovima franjevačke obitelji da mogu djelotvornije naviještati Evanđelje15

 

II. Odsjek

Načini evangelizacije


Čl. 89
§ 1. Svjedočanstvo života ili tiho naviještanje kraljevstva Božjega na neki je način početak i prvi način evangelizacije16 koga mogu i moraju pokazati sva braća i klerici i laici17, propovjednici, govornici, ili „radnici”, mladi i stari, zdravi i bolesni18, tako da, dok provode život malenih u bratstvu, očituju da su kršćani.
§ 2. Svjedočanstvo riječi ili izričito naviještanje19 drugi je način evangelizacije, a ostvaruju ga oni koji riječju i službom naviještaju ime i nauk, život i obećanje, Kraljevstvo i otajstvo Isusa Nazarećanina Sina Božjega.

A. Neka žive među narodima kao podložnici svima
i neka očituju da su kršćani
(Usp. NPr 16,6)

Čl. 90
Braća neka veoma cijene katoličku vjeru koja je dar Božji i, odbacivši svaku ljudsku pristranost, neka svoju vjeru ispovijedaju ponizno, smjelo i veselo pred svima20.

Čl. 91
Braća neka nipošto ne traže ili primaju povlastica za sebe ili za bratstvo 21, osim povlastice malenosti. Po riječi svetoga Franje, braća donose plod u Božjoj Crkvi ako kao manji ustraju u stanju vlastitog poziva22.

Čl. 92
§ 1. Živeći među kršćanima, neka se braća smatraju dužnicima Božjih dobročinstava, i neka nastoje svim silama kako bi svi jedinstvom i ljubavlju ustrajali u pravoj vjeri i pokori23.
§ 2. Budući da među narodima raste želja da svoju vjeru proživljuju i veličaju na načine prilagođene vlastitome duhu24, neka rado pruže pomoć da se gaji to djelo inkulturacije25.

Čl. 93
§ l. Neka nastoje u nehinjenoj ljubavi s poštovanjem druge slušati i neka rado uče od ljudi među kojima žive, a na najizvrsniji način od siromaha koji su naši učitelji26, i neka budu spremni da zapodjenu dijalog sa svima27.
§ 2. Neka zamjećuju sjeme Riječi i tajnu Božju prisutnost kako u današnjem svijetu tako također i u mnogim elementima drugih religija i kultura28, proučavanju kojih neka se posvete s velikim poštovanjem.

Čl. 94
Vrlo je važno i braća moraju osobito promicati evangelizaciju kultura, koja pridonosi rastu uistinu ljudskih vrednota na svim područjima života, a iskorjenjuju se zlouporabe što škode ljudskome dostojanstvu29.
Čl. 95
§ 1. Neka se posvuda gaji ekumenski duh i, ako uvjeti dozvoljavaju, neka se traže putovi i sredstva za suradnju sa svim drugim kršćanima30, obdržavajući kan. 755.
§ 2. Dobrohotnom i poštivajućom prisutnošću među vjernicima drugih religija, neka braća s njima rade na izgradnji naroda koji im je Bog povjerio31.
§ 3. Kao sljedbenici svetoga Franje i prvih misionara Reda, neka braća budu vrlo zauzeta da pođu ponizno i pobožno živjeti među narode islamske vjere32, za koje također nema svemogućeg osim Boga33.

Čl. 96
§ 1. Posve svjesni važnosti i ozbiljnosti socijalnih problema braća neka pažljivo izučavaju i naučavaju crkveni nauk o društvenom poretku, obitelji i ljudskoj osobi. Neka kritički istražuju također i druge kulturalne elemente prikladne da se stupi u dijalog i dade kršćanski odgovor34.
§ 2. Budući da se velik dio čovječanstva još nalazi u siromaštvu, nepravdi i nasilju, neka se braća sa svim ljudima dobre volje posvete uspostavi društva pravednosti, oslobođenja i mira u uskrslom Kristu35 te, istražujući uzroke svake situacije, neka sudjeluju u pothvatima ljubavi, pravde i međusobne solidarnosti36.
§ 3. Braća neka rade ponizno i odvažno u krilu Crkve i Reda, da bi se prava i ljudsko dostojanstvo svih poštivalo i čuvalo37.

Čl. 97
§ 1. Po primjeru svetoga Franje, koga je Gospodin doveo među gubavce, neka sva braća zajedno i pojedinačno budu na strani „odbačenih”, siromašnih i potlačenih, progonjenih i bolesnih38, i radosni kad borave s njima39 ; neka im budu milosrdni40.
§ 2. U bratskom zajedništvu sa svim malenima svijeta i promatrajući današnje događaje sa stanovišta siromaha41, neka braća nastoje da sami siromasi budu svjesniji svoga ljudskog dostojanstva te da ga čuvaju i povećavaju42.

Čl. 98
§ 1. Kad braća susretnu ugledne, moćne i bogate, neka ih ne preziru i ne sude43, nego neka i njih ponizno potiču na pokoru i opominju da sva dobra trebaju vratiti Gospodinu Bogu uvijek prisutnu u siromasima44.
§ 2. Po primjeru svetoga Franje neka manja braća idu među ljude, kojih su život i sloboda ugroženi, da im pruže radosnu vijest pomirenja, obraćenja i nadu novoga života45.

Čl. 99
Vjera se rađa u srcima ljudi ne raspravama nego silom Duha Svetoga koji svoje darove dijeli pojedincima kako hoće46. Kad ljudi ne žele prihvatiti njihovo svjedočanstvo, braća neka se pouzdaju u molitve i pokoru, i kad „ne budu primljeni, neka bježe u drugu zemlju da s Božjim blagoslovom čine pokoru”47.

B. „Ako vide da se sviđa Gospodinu,
neka propovijedaju riječ Božju”
(NPr 16,7)

Čl. 100
Braća kojima je Gospodin dao milost propovijedanja, neka tako naviještaju Radosnu Vijest spasenja da, učeći sve da se boje i ljube Stvoritelja neba i zemlje i da čine pokoru, cjelovito i vjerno izlažu Kristovo otajstvo48

Čl. 101
§ 1. Braća sa svetim redovima imaju ovlast propovijedati posvuda, držeći se pravnih propisa. Braća laici koje je potvrdio njihov ministar imaju istu ovlast propovijedati našima posvuda, a također i vjernicima laicima prema propisima biskupske konferencije, ali ne mogu držati liturgijsku homiliju49 .
§ 2. Službenici riječi i svi teolozi neka se najbrižnije izobraze da mogu drugima dijeliti duh i život50.
§ 3. Neka ministri ispitaju kandidate Reda za službu riječi prema propisima općega ili vlastitog prava i, ako su prikladni, neka ih potvrde51.
§ 4. Za propovijedanje braći u njihovim crkvama ili bogomoljama traži se dozvola ministra ili gvardijana52.

Čl. 102
§ 1. Propovijedanje riječi, upravljeno na korist i izgradnju naroda53, neka proizlazi iz Svetoga pisma, predaje Crkve i životne povezanosti potreba i položaja naroda.
§ 2. Da propovijedanje bude zaista proročko, neka se pomnjivo ispitaju znakovi vremena i neka se promatraju u svjetlu Evanđelja54.

Čl. 103
§ l. Budući da Duh Sveti govori u srcima slušatelja, neka braća propovijedaju kratko, bistro i jasnim riječima o krepostima i manama današnjega vremena55.
§ 2. U vršenje propovjedničkoga djela neka braća znaju da slušatelji radije slušaju svjedoke nego učitelje, a učitelje slušaju samo ako su i svjedoci56; neka, dakle, ponajprije sami sebi propovijedaju.

Čl. 104
U naviještanju Evanđelja neka braća rade strpljivo i ponizno i neka pokažu veliko poštovanje za savjesti sviju; odbacivši svaku vrst prozelitizma, neka ne žele od slušatelja drugo nego onoliko koliko im je Gospodin dao57.
Čl. 105
§ 1. Braća kojima je povjerena služba propovijedanja, prožeti neumornim žarom, neka se u zgodno i nezgodno vrijeme, brižno i ustrajno posvete propovijedanju Riječi Božje u mjesnim crkvama, ali ne protiv volje dijecezanskoga biskupa58.
§ 2. Neka braća pomažu mjesne crkve prema staroj predaji Reda, šireći Sveto pismo i katoličku vjeru prikladnim sredstvima koja su prilagođena ljudima i vremenima.

Čl. 106
Braća neka osobito budu zauzeta oko vršenja katehetske pouke.

Čl. 107
Poslužitelji riječi po pučkom propovijedanju, koje se vrlo cijeni od početka Reda, neka pažljivim duhom gledaju na one koji su jednostavni i neuki, i neka im evanđeosku istinu izlažu na prikladan način.

Čl. 108
Braća, k tome, neka pomažu i promiču posvetu svake osobe; a svećenici posebno posredstvom služenja sakramenta pomirenja.
Čl. 109
§ 1. Neka se braća služe sredstvima društvenog priopćavanja za evangelizaciju i ljudsko promaknuće, i neka se za to unaprijed pripreme primjereno i sukladno našoj karizmi i položaju. Neka, međutim, ne zaborave da duh malenosti ima veću djelotvornost za širenje Božje Riječi.
§ 2. Da bi braća mogla izdavati spise koji obrađuju pitanja vjere i morala, potrebna im je, također, dozvola vlastitoga ministra59.

Čl. 110
Braća stručnjaci, posebno u teološkim znanostima, kojih su djela vrlo korisna u evangelizaciji, uživaju u našemu Redu pravičnu slobodu provoditi svoja istraživanja i, držeći se propisa prava, rezultate tih istraživanja obznanjivati „iznoseći istinu u ljubavi”60 pazeći pri tom na dužnu poslušnost učiteljstvu Crkve.

 

 

III. Odsjek

Uređivanje službe evangelizacije


Čl. 111
Naš Red može primiti sve poslove koji promiču službu evangelizacije, što je Božji narod treba ispuniti, a koji su spojivi s našim bratstvom i malenošću.

Čl. 112
§ l. Na generalne i provincijske kapitule spada ispitati da li djelatnost Reda s obzirom na izbor, konkretne oblike rada snagu svjedočenja odgovara zahtjevima sadašnjega vremena i izvođenju franjevačke evangelizacije, te odrediti prikladne putove i načine za unapređenje apostolata.
§ 2. Djelatnosti koje braća trebaju primiti neka se utvrde savjetovanjem na mjesnim kapitulima, obazirući se na stvarne potrebe ljudi, Crkve, Reda i pojedine braće, ostavljajući ipak netaknutom vlast ministara i gvardijana da odluče i narede koja se djela izabiru i kojoj se braći povjeravaju.

Čl. 113
O prihvaćanju, upravljanju, raspodjeli i odreknuću službi ili djela evangelizacije neka se donesu odredbe u generalnim ili partikularnim statutima.

Čl. 114
§ l. Na konferencije provincijala spada usklađivati poslove što ih preuzimaju provincije da ih obave u bratskoj suradnji, ne dirajući u njihovu samostalnost, te pronaći prikladne oblike za unapređivanje te suradnje.
§ 2. Ministri neka rado i korisno surađuju sa konferencijama viših redovničkih poglavara radi pružanja međusobne pomoći i uspostave tijesne povezanosti s biskupskim konferencijama i također s pojedinim biskupima, kao i da se sprovede bolja usklađenost poslova i akcija; ujedno neka dopuste da braća sudjeluju u onim pothvatima koji služe redovničkoj izobrazbi61.

Čl. 115
§ 1. Braća koja djeluju u mjesnim crkvama neka budu spremna pomagati biskupima i njihovim suradnicima u izvršavanju pastoralnih planova, posebno u onim stvarima koje se slažu sa franjevačkom karizmom.
§ 2. Da naše bratstvo bude proročko u ispunjenju evangelizacijske zadaće, neka braći bude na srcu da žive franjevačku karizmu u novim oblicima u duhu Crkve i jedinstvu sa životom bratstva62.

 

IV. Odsjek

Misijska evangelizacija


Čl. 116
§ 1. Cijelo je naše bratstvo misijsko i sudjeluje u poslanju Crkve po primjeru svetoga Franje i prema njegovoj volji izraženoj u Pravilu63. Svaki dakle brat, svjestan vlastite odgovornosti, neka preuzme svoj dio u misijskoj djelatnosti.
§ 2. Neka bude na srcu braći da Red treba prilagoditi naravi svakoga naroda i to već od samoga početka treba tako urediti po cijelome svijetu; i neka nastoje da se Red ugradi u mjesne crkve64.

Čl. 117
§ 1. U našem se Redu misionarima nazivaju ona braća koja se, prema Pravilu, božanskim nadahnućem žele posvetiti misijskoj djelatnosti evangelizacije, i koje nadležni ministar pošalje65.
§ 2. Cilj je misijske evangelizacije donositi Evanđelje Gospodina Isusa Krista narodima ili skupinama u kojima se nije nikada čula Radosna Vijest te onima koji su prihvatili Evanđelje pomagati u izgradnji mjesne crkve.
§ 3. Misijska evangelizacija ostaje nužna u svim mjesnim crkvama sve dok se one potpuno ne izgrade ili dok se ponovno ne povrati prvotna snaga, upotrijebivši sile i potrebna sredstva.

Čl. 118
§ 1. „Koji bi god od braće, po Božjem nadahnuću, htjeli ići među nevjernike, neka zamole odobrenje od svojih provincijalnih ministara”66 na koje spada suditi o njihovoj sposobnosti i prikladnosti da ih se pošalje67.


§ 2. Pojedina braća neka gaje svijest misijske odgovornosti među vjernicima68.

Čl. 119
§ l. Vlast upravljanja i nadzora nad misijskom evangelizacijom u Redu ima generalni ministar sa svojim definitorijem.
§ 2. Neka generalni ministar vodi posebnu brigu za braću misionare i misijsku djelatnost Reda; istu brigu neka imaju provincijalni ministri u svojim provincijama69.
§ 3. Dužnost je generalnoga ministra da u Redu promiče, usmjeruje i usklađuje pothvate i djela koja se odnose na misijsku djelatnost, prema uputama generalnoga kapitula i odredbama generalnih statuta.

Čl. 120
§ 1. Na generalnoga ministra spada, uz pristanak svoga definitorija, prihvaćati za Red nove misijske pothvate, bilo da ih nudi Sveta Stolica ili ordinarij mjesta, i sklapati potrebne ugovore70.
§ 2. U generalnim ili partikularnim statutima neka se providi i drugo glede nadležnosti za prihvaćanje naloga i misijskih pothvata, te slanja braće u misijsko djelovanje, kao i o službama za unapređivanje misijske djelatnosti na bilo kojem stupnju i na bilo koji način.

Čl. 121
§ l. Provincijalni ministri neka se pobrinu da misionari steknu nužnu naobrazbu kako bi mogli djelotvornije zadovoljiti zahtjevima buduće službe.
§ 2. Kako vrijeme prolazi i nastaju duboke društvene promjene, misionari se moraju obnavljati da bi uvijek odgovorili zahtjevima službe. Dužnost je provincijalnih ministara da se pobrinu kako da ta obnova bude pružena svim misionarima preko odgovarajućih priprema trajne izobrazbe71.

 

V. Odsjek

Sveta Zemlja


Čl. 122
Braći neka bude jako na srcu Zemlja koja je posvećena zemaljskim životom Sina Božjega i njegove siromašne Majke, a koju je častio sveti Franjo, i neka tamo budu na poseban način svjedoci Evanđelja Isusa Krista i njegova kraljevstva mira.

Čl. 123
§ 1. Zadaća čuvanja Svete Zemlje, koju je Sveta Stolica povjerila našemu Redu, sastoji se u ovome: čuvati sveta mjesta, promicati u njima božanski kult, poticati pobožnosti hodočasnika, ondje ispunjavati zadaću evangelizacije, vršiti pastoralnu djelatnost prema duhovnosti Reda, te podizati i vršiti djela apostolata.
§ 2. Kustodija Svete Zemlje jest međunarodno tijelo kojim upravlja kustod ili gvardijan Sionskoga Brda koga izabire generalni definitorij na šest godina, i njom upravlja redovnom vlašću prema propisima Generalnih konstitucija i statuta.

Čl. 124
Međunarodni karakter Svete Zemlje skupa s djelom inkulturacije neka se svom pomnjom podržava, i svaka provincija neka nastoji u njoj uvijek imati jednoga ili više braće.

Čl. 125
Neka sve provincije Reda podupiru djelatnost komisara Svete Zemlje prema odredbama generalnih statuta.


________
1) Usp. PBr 9.
2) Usp. 1Čel 97.
3) Usp. PPr 12,1.
4) Usp. PBr 9.
5) Usp. Med M 13; Bah 17.
6) Usp. 1 Kor 2.1-2.
7) Usp. OR 23.
8) Usp. Mad 31.
9) Usp. 1 PKu 6.
10) Usp. 2 P 25.
11) Usp. EN 24; Bah 15.28-29.
12) Usp. Off Ryth ant. Laudes in AF X 383.
13) Usp. EN 15; Med M 2; Mad 15.31.33; Bah 22-23.
14) Usp. Iv 13,35; ZKP 673; EN 69; Med M 10.
15) Usp. Med M p. II c. III 4-6.
16) Usp. EN 21; NPr  16,6.
17) Usp. NPr 17,5.
18) Usp. NPr 23,7.
19) Usp. EN 22; NPr 16,7.
20) Usp. NPr 16,6.
21) Usp. OR 25-26.
22) Usp. 2Čel 148; usp. LP 115.
23) Usp. NPr 23,7.
24) Usp. Med M 14.
25) Usp. DOI 81 9.
26) Usp. Bah 11; usp. Vinc. a Paulo, Entretiens, Coste X 332.
27) Usp. Med M 24.
28) Usp. AG 9; LG 16.
29) Usp. EN 20.
30) Usp. AA 27 AG 15; Med M p. II c. II 2E; Med F 50.61.
31) Usp. Med M 21.24 p. II c. II 2F.
32) Usp. PPr 12,1; NPr 16,3.
33) Usp. PBr 9.
34) Usp. EN 31.
35) Usp. Med M 25 26.27; Mad 34; Bah 32-37.
36) Usp. AA 8.14; UR 12.
37) Usp. RH 17; Mad 35; DOI 81 3.9.15.
38) Usp. Bah 24-31.
39) Usp. NPr 9,2.
40) Usp. OR 1-2; Lk 10,25-27.
41) Usp. Bah 31a.
42) Usp. Med M 12.23; Mad 35.
43) Usp. PPr 2,17.
44) Usp. NPr 17,17; OP 18,2.
45) Usp. NPr 7,14.
46) Usp. l Kor 12.7 sl; Lk 12,12.
47) OR 26.
48) Usp. NPr 16,7; ZKP 760.
49) Usp. ZKP 757,758,759.764.
50) Usp. OR 13.
51) Usp. PPr 9.2.
52) Usp. ZKP 765.
53) Usp. PPr 9,3.
54) Usp. GS 4.
55) Usp. PPr 9,3-4.
56) Usp. EN 41.
57) Usp. PMi 6-7.
58) Usp. PPr 9,1; Med M 15-16 p. II c. IV 1a.
59) Usp. ZKP 832.
60) Ef 4,15; GS 62; ZKP 218.
61) Usp. ZKP 708.
62) Usp. DOI 81 11;ZKP 677,l.
63) Usp. PPr 12,1-2; Med M 2.
64) Usp. AG 18.40; Med M p. II c. II 2 c. IV 1a.
65) Usp. PPr 12,1-2; NPr 16; ZKP 784.
66)PPr 12,1.
67) Usp. PPr 12,2; NPr 16,4.
68) Usp. Med M p. II c. I 7.
69) Usp. Med M p. II c. I 1.
70) Usp. ZKP 790,1.
71) Usp. Med M p. II c. I 4Bb. c. 

 

Najave

************

22. svibnja 2020. dva člana Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sudjeluju online na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata (odgođeno)

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

FRANJEVAČKA POSTULATURA

**********************

FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas337
Ovaj mjesecOvaj mjesec50766
UkupnoUkupno7736534

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 32