Ennio Stipčević objavio stručnu recenziju o izdanju "Tradicijsko crkveno pučko pjevanje…“

Ugledni hrvatski muzikolog Ennio Stipčević (HAZU - Zagreb) objavio je u zadnjem broju časopisa "Zadarska smotra" (godište LXI, br. 3-4)  stručnu recenziju o izdanju "Tradicijsko crkveno pučko pjevanje u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja".

Ennio Stipčević je napisao pod naslovom „Uspješan interdisciplinarni pristup“ slijedeći tekst:

„Pred kraj 2011. godine objavljeno je i promo­virano, bez primjerene pozornosti naših me­dija, voluminozno notno izdanje, zamalo en­ciklopedijskoga formata. Iza skromnoga na­slova krije se dugogodišnji predani rad niza zaljubljenika u domaću glazbenu baštinu, vrhunskih znalaca tradicijskoga crkvenoga pučkog pjevanja. U ovoj publikaciji sabrani su napjevi iz Franjevačke provincije Presve­toga Otkupitelja, a povod je bilo obilježava­nje i proslava 800. obljetnice Franjevačkoga reda (1209.-2009.). Rad na ediciji potaknu­la je i do u detalje pedantno provela grupa stručnjaka (franjevci glazbenici iz Provincije fra Mile Čirko, fra Stipica Grgat, fra Domagoj Volarević i fra Jure Župić, u suradnji s glav­nim koordinatorom fra Antunom Akrapom, te uz njih etnomuzikolog Joško Ćaleta i mu­zikolozi Marijan Crgić i Hana Breko Kustu­ra), dok je za konačnu artikulaciju građe u mnogome zaslužna muzikologinja Gorana Doliner.

Priređivači ovog sveska istaknuli su da je građa obrađena na način kako je to svo­jedobno u Akademijim izdanjima Spomenici glagoljaškog pjevanja bio ustanovio pokoj­ni Jerko Bezić. Ukratko, ta bi se metodologi­ja mogla opisati kao svojevrsna sinteza pre­ciznoga "filološkoga" notnog zapisa određe­noga glazbenog primjera (dakle, takvog zapisa koji pruža jasnu notnu sliku, no ujed­no i eventualne uredničke intervencije), dok su nakon notnih primjera pridodane iscrpne dodatne bilješke u kojima se odvojeno ana­liziraju tonski nizovi, tekstovi napjeva, kao i njihovi oblici prema vrstama teksta, a cje­lokupna tako predstavljena građa još se do­datno s najrazličitijih aspekata (liturgijskih, povijesnih, etnoloških, antropoloških itd.) izdašno komentira. Tako prezentirani napje­vi tradicijskoga crkvenog pučkog pjevanja jasno predočuju povezanost tradicijskoga crkvenog franjevačkog pjevanja Dalmacije i tradicije glagoljaškog pjevanja.

Najopsežniji dio naslovljen je jednosta­vno "Napjevi". Sve je tu izvedeno brižno i pomno, onako kako bismo očekivali od fra­njevaca glazbenika. Suradništvu i svojevrs­noj superviziji strukovnjaka etnomuzikologa i muzikologa dugujemo znanstveničku vrsnost. Ključnom se pokazala i surad­nja jezikoslovca Mile Mamica. Transkripciju i vrlo lijepu notografiju potpisao je fra Stipica Grgat. Notnome dijelu prethodi nekoliko uvodnih tekstova: "Franjevci - čuvari bašti­ne" (provincijal fra Željko Tolić), "Muzikološ­ki prikaz edicije" (Hana Breko Kustura), "Po­vijest Franjevačke provincije Presvetoga Ot­kupitelja" (fra Vicko Kapitanović), "Napjevi u povijesno-analitičkom kontekstu" (Gora­na Doliner), "jezik crkvenih pučkih napjeva u Franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupi­telja" (Mile Mamić).

Posebnu kulturološku i znanstvenu vri­jednost čine "Komentari", u kojima priređi­vači iznose široki spektar opservacija, od usko stručnih opaski o pojedinim glazbenim ili tekstovnim specifičnostima pojedinih na­pjeva do nekih naizgled manje važnih bilješ­ki o mjesnim pjevačima ili liturgijskim po­sebnostima. Gdje god je to moguće, priređi­vači prate napjeve u dijakronijskom slijedu, od starih koralnih zapisa srednjovjekovnoga jednoglasja, sve do suvremenih folklorizira-nih varijanti. A o povijesnom kontekstu i o lokalnim inačicama crkvenih napjeva prire­đivači su doista temeljito obaviješteni, tu se u "Komentarima" može naći pregršt pouz­danih, zanimljvih informacija.

Dobrodošli su također "Tekstovi napje­va", ovako izdvojeno prepisani nude se je­zikoslovcima, književnim povjesničarima, liturgičarima, nude se svakome tko ih poželi pročitati i udubiti se u jednostavnu ljepotu arhaičnoga jezika. Poseban angažman i na­por predstavlja tiskanje čak četiri CD-a, pri­dodanih uz hrbat sa stražnje strane. Kvalitet­no snimljena glazba nije tek puki informa­tivni dodatak. Priređivači su se prihvatili tiskanja tih CD-a s punom sviješću da će notno fiksirani napjevi nastaviti svoje trajanje u dalmatinskom prostoru, sa svim nepredvid­ljivostima što ih život nosi. Neki će napjevi, nema dvojbe, biti izmijenjeni, drugi će mož­da biti zaboravljeni, dok će se zasigurno po­javiti i poneka novena. Tako će se s vreme­nom CD-i, kao uostalom i cijela ova vrijedna publikacija, pokazati ne samo kao spomen prošlosti, nego također kao zalog budućno­sti njegovanja crkvenoga pučkoga pjevanja.

Osobita važnost pružena je jeziku crkve­nih pučkih napjeva. Zbog tog jezikoslovnog aspekta, ali podjednako i zbog drugih pri­loga koji prethode i tumače središnji, notni dio, ova će publikacija ostati zapamćena kao rijedak primjer uspješnoga interdiscipli­narnog pristupa našoj tradicijskoj glazbenoj baštini. Franjevačko glagoljaško crkveno pje­vanje ovdje je predstavljeno na doista uzor­noj stručnoj i znanstvenoj razini, a opet i kao spoj raznovrsnih štiva i notnih zapisa, po­svećenih i upućenih najširoj publici. Nadati se da ćemo uskoro biti obogaćeni i drugim svescima. Dobro je počelo!“

 

Ennio Stipčević (Zagreb, 1959) u rodnom gradu završio je Klasičnu gimnaziju te studij muzikologije (1983) i postdiplomski studij (1986) na Muzičkoj akademiji. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu doktorirao je 1993. Od 1984. zaposlen je u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti (Odsjek za povijest hrvatske glazbe), sada u zvanju višega znanstvenoga suradnika. Od 1994. predaje na Odsjeku za muzikologiju Muzičke akademije u Zagrebu (sada u zvanju nasl. izv. prof.) Šk. god. 1996./97. provodi kao Fulbright visiting scholar na Yale University (New Haven) u SAD, a od 1999. je fellow u Villa I Tatti u Firenzi (The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies). Od 2006. surađuje na istraživanjima hrvatske renesansne glazbe s Centre d’Études Supérieures de la Renaissance u Toursu. Od 1994. član je suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti.

Objavio je brojne znanstvene radove, uključujući 13 knjiga (Hrvatska glazba. Povijest hrvatske glazbe do 20. stoljeća, Zagreb 1997; Aurea aetas. The Golden Age of Music in Croatia. Essays on Renaissance and Baroque Music, Zagreb 2005; Ivan Lukačić, Zagreb 2007; Francesco Usper, Zagreb 2008) i 20-tak kritičkih izdanja rane glazbe (Ivan Lukačić: Sacrae cantiones, Venetiis 1620, Padova 1986; Sull'opera Scanderbeg di Antonio Vivaldi, «Subsidia Musica Veneta» V, Bologna 1985-1986; Skopje, 2005/2; Damjan Nembri: Brevis et facilis paslmorum, Venetiis 1641, Zagreb 2005; Gabriello Puliti: Il secondo libro delle mese (1624), Ljubljana 2006).


 

Najave

************

22. svibnja 2020. dva člana Splitsko-dubrovačkoga područnog bratstva OFS-a „Sv. Leopold Bogdan Mandić“ sudjeluju online na međunarodnoj znanstvenoj konferenciji.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata (odgođeno)

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

FRANJEVAČKA POSTULATURA

**********************

FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas605
Ovaj mjesecOvaj mjesec51034
UkupnoUkupno7736802

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 49