STATUT ZA DUHOVNU I PASTORALNU ASISTENCIJU U FRANJEVAČKOME SVJETOVNOM REDU

 • ODOBRENJE STATUTA ZA ASISTENCIJU
 • Konferencija generalnih ministara
 • Prvoga franjevačkog reda i TOR-a
 • Rim, 28. ožujka 2002.

Dragi fra Valentine,

pismom od 13. veljače o. g., u ime Konferencije generalnih asistenata FSR-a (CAS = KGA), poslao si nam Statut za duhovnu i pastoralnu asistenciju u FSR-u koji je, nakon pomnog proučavanja, preuređen i produbljen na temelju Generalnih konstitucija FSR-a što ih je konačno odobrilo CIVCSVA, 8. prosinca 2000. godine.

Sada ti javljam da je naša Konferencija generalnih ministara franjevačkog reda i TOR-a (KGM), koja se sastala 25. ožujka 2002. godine, odobrila taj isti Statut koji, snagom odobrenja, odmah stupa na snagu umjesto prethodnoga koji je odobren 1992. godine.

Generalni ministri zadužuju KGA da svu braću Prvoga franjevačkog reda i TOR-a obavijeste o novom Statutu te se pobrinu da ga se upozna i prouči kako bi to sredstvo bilo temelj našega bratskog služenja FSR-u i vodič svima u odnosu na isti Red u skladu s našim pozivom i posebnom naravi FSR-a.

Koristim priliku da, u ime ostalih generalnih ministara, zahvalim tebi i ostalim generalnim asistentima FSR-a na vašem velikodušnom i stalnom služenju.

Tebi i ostalim asistentima želim Sretan Uskrs. Uz bratski pozdrav

 • fra Joachim Giermek,
 • generalni ministar OFMConv, predsjedatelj KGM
 • Na znanje:
 • Emanuela De Nunzio
 • fra Valentín Redondo, OFMConv, predsjedatelj KGA Rim

Prvi naslov

OPĆA NAČELA

Članak 1

 1. Crkva je pastoralnu i duhovnu skrb za FSR, zbog pripadnosti istoj duhovnoj obitelji, povjerila Prvome franjevačkom redu i Trećem samostanskom redu (TOR) s kojima je vjekovima povezano Svjetovno bratstvo[1].
 2. Franjevci redovnici i svjetovnjaci naime na različite načine i u raznovrsnim oblicima, ali u uzajamnom životnom zajedništvu, žele uprisutniti u Crkvi i društvu karizmu zajedničkoga Serafskog oca (usp. Pravilo FSR-a 1).
 3. Stoga, kao konkretni znak zajedništva i suodgovornosti, redovnički poglavari moraju osigurati duhovnu asistenciju svim bratstvima FSR-a (usp. GK FSR-a 89,1).

 

Članak 2

 • 1. Pastoralna i duhovna skrb ostvaruje se u dvostrukom služenju:
 • * u bratskoj službi višega vodstva = altius moderamen sa strane viših [redovničkih] poglavara (usp. ZKP 303);
 • * u duhovnoj asistenciji bratstvima i njihovim vijećima.
 • 2. Više vodstvo = altius moderamen ima za cilj jamčiti vjernost FSR-a franjevačkoj karizmi, zajedništvo s Crkvom i jedinstvo s Franjevačkom obitelji (GK FSR-a 85,2).
 • 3. Svrha duhovne asistencije jest unapređivati zajedništvo s Crkvom i s Franjevačkom obitelji, svjedočenjem franjevačke duhovnosti i dioništvom u njoj, sudjelovati u početnoj i trajnoj formaciji svjetovnih franjevaca te očitovati bratski osjećaj franjevaca redovnika prema FSR-u (usp. GK FSR-a 89,3; 90,1).

Članak 3

 1. To dvostruko služenje upotpunjuje, ali ne zamjenjuje, službu vijeća i svjetovnih ministara kojima pripada vodstvo, koordinacija i animacija bratstava na različitim razinama (usp. GK FSR-a 86,2).
 2. Obavlja se po ovom Statutu koji je zajednički za sva četiri Reda (OFM, OFMConv, OFMCap i TOR) i odvija se kolegijalno na svim razinama višim od mjesne (usp. GK FSR-a 87,1; 88,5; 90,3).

 

Članak 4

 1. Svrha ovoga Statuta jest na izjednačen i konkretan način definirati službu pastoralne i duhovne skrbi za FSR, imajući na umu jedinstvo istoga Reda.
 2. Ovaj je Statut odobrila Konferencija generalnih ministara. Ona ga ima pravo mijenjati i autentično tumačiti.
 3. Dokidaju se uredbe koje nisu u skladu s ovim Statutom.

 

Drugi naslov

ULOGA VIŠIH REDOVNIČKIH POGLAVARA

a. Opća načela

Članak 5

 1. Duhovna i pastoralna skrb za FSR jest prije svega dužnost viših poglavara Prvoga reda i TOR-a (usp. Pravilo FSR-a 26; GK FSR-a 85,2).
 2. Oni svoju službu vrše:
 • * uspostavljanjem mjesnih bratstava;
 • * pastoralnim pohodom;
 • * duhovnom asistencijom.

Tu obvezu oni mogu obavljati osobno ili po zastupniku (usp. GK FSR-a 86,1).

 • 3. Viši franjevački poglavari odgovorni su za kvalitetu pastoralne službe i duhovne asistencije i u slučajevima gdje je za imenovanje asistenta potrebno prethodno odobrenje redovničkog poglavara ili mjesnog ordinarija (usp. GK FSR-a 89,5).
 • 4. Moraju se osim toga brinuti za formaciju i zainteresiranost redovnika za FSR te osigurati specifičnu formaciju asistenata da budu prikladni i osposobljeni (usp. GK FSR-a 87,3; Pravilo FSR-a 26).

 

Članak 6

 1. Kanonsko ustanovljenje novih mjesnih bratstava biva na traženje zainteresiranih svjetovnih franjevaca uz prethodno savjetovanje i suradnju s vijećem FSR-a više razine s kojim će novo bratstvo biti u odnosu u skladu s nacionalnim statutom. Za kanonsku uspostavu bratstva izvan kuća ili crkava franjevaca redovnika Prvoga reda ili TOR-a potreban je pismeni pristanak mjesnog ordinarija (GK FSR-a 46,1).
 2. Možebitni prijelaz jednoga mjesnog bratstva pod skrb redovnika drugoga franjevačkog Reda ostvaruje se na način predviđen nacionalnim statutom FSR-a (usp. GK FSR-a 47,2).
 3. Pastoralni pohod je povlašteni čas zajedništva s Prvim redom i s TOR-om. On se ostvaruje također u ime Crkve, a služi tome da se zajamči vjernost franjevačkoj karizmi i da se unapređuje zajedništvo s Crkvom i Franjevačkom obitelji (usp. GK FSR-a 95,1 i 3).

 

Članak 7

 1. Viši poglavari Prvoga reda i TOR-a dogovaraju najprikladniji način osiguranja duhovne asistencije mjesnim bratstvima koja bi, zbog nekih viših razloga, ostala bez nje (GK FSR-a 88,4).
 2. Neka se osim toga brinu za odnose s mjesnim ordinarijima koji su ustanovili mjesna bratstva FSR-a poštujući partikularno zakonodavstvo FSR-a i preuzimajući odgovornost za njihovu pastoralnu i duhovnu zbrinutost ili je povjeravajući nekom od svojih svećenika ili nekoj redovničkoj ustanovi.

 

b. Generalni ministri

Članak 8

 1. Generalni ministri kolegijalno vrše altius moderamen i pastoralnu asistenciju s obzirom na FSR u cjelini (GK FSR-a 87,1).
 2. Konferenciji generalnih ministara Prvoga reda i TOR-a posebno pripada:
 • * brinuti se za odnose sa Svetom Stolicom što se tiče odobrenja zakonodavnih i liturgijskih dokumenata koji su u njezinoj nadležnosti;
 • * pohađati predsjedništvo MVFSR-a (usp. GK FSR-a 92,2-3);
 • * predsjedati i potvrđivati izbor predsjedništva MVFSR-a (usp. GK FSR-a 76,2);
 • * prihvatiti možebitnu ostavku generalnog ministra FSR-a (usp. GK FSR-a 83,1).

 

Članak 9

 1. Generalni ministri vrše svoje nadležnosti spram FSR-a po propisu općega prava, vlastitih Konstitucija i poštujući vlastito pravo FSR-a. Mogu uspostavljati, pohađati i susretati se s mjesnim bratstvima FSR-a kojima asistira njihov Red.
 2. S obzirom na svoj Red svaki pojedini generalni ministar ima ovlast:
 • * imenovati generalnog asistenta FSR-a koji, ovlašću generalnog ministra, obavlja poslove koji se tiču služenja FSR-u (usp. GK FSR-a 9,2-3)
 • * u slučaju potrebe potvrditi ili imenovati nacionalne asistente koji pripadaju njihovu Redu.

 

c. Provincijalni ministri

Članak 10

 1. Provincijalni ministri i drugi viši redovnički poglavari svoje ovlasti spram FSR-a vrše na području svoje jurisdikcije.
 2. Gdje više viših redovničkih poglavara ima jurisdikciju na istom području, dogovaraju se o najprikladnijem kolegijalnom obavljanju svoje službe područnim i nacionalnim bratstvima FSR-a (GK FSR-a 88,5).
 3. Isto tako moraju kolegijalno odrediti načine imenovanja nacionalnih i područnih asistenata, te kojim se poglavarima trebaju obraćati nacionalna i područna vijeća FSR-a kad mole asistenta (usp. GK FSR-a 91,2).

 

Članak 11

 1. Provincijalni ministri i drugi viši redovnički poglavari osiguravaju duhovnu asistenciju mjesnim bratstvima koja su povjerena njihovoj jurisdikciji (usp. GK FSR-a 88,1).
 2. U ime njihove vlastite jurisdikcije njima posebno pripada:
 • * kanonski uspostavljati nova mjesna bratstva i osiguravati im duhovnu asistenciju;
 • * duhovno animirati, pohađati i susretati se s bratstvima kojima asistira njihov Red;
 • * biti obavještavani o duhovnoj asistenciji koja se pruža FSR-u i Franjevačkoj mladeži (Frami) (usp. GK FSR-a 88,2)
 • * imenovati duhovne asistente (usp. GK FSR-a 91,3).

 

Treći naslov

ULOGA DUHOVNIH ASISTENATA

 

a. Opća načela 

Članak 12

 1. Duhovni asistent je osoba koju imenuje nadležni viši redovnički poglavar da obavlja tu službu u određenom bratstvu FSR-a i Franjevačke mladeži (usp. GK FSR-a 89,2; 96,6).
 2. Duhovni asistent, da bi bio svjedok franjevačke duhovnosti, bratskog osjećaja redovnika prema svjetovnim franjevcima i sveza zajedništva između svoga Reda i FSR-a, neka bude u prvome redu redovnik franjevac, pripadnik Prvoga reda ili TOR-a (GK FSR-a 89,3).
 3. Duhovni je asistent, po pravu, član vijeća i kapitula bratstva kojemu pruža asistenciju, ima pravo glasa te s njima surađuje u svim djelatnostima. Nema prava glasa u ekonomskim pitanjima niti na izborima na različitim razinama (usp. GK FSR-a 90,2; 77,1-2).

Članak 13

 1. Glavna je dužnost asistenta unapređivati produbljivanje franjevačke duhovnosti i surađivati u početnoj i trajnoj formaciji svjetovnih franjevaca (usp. GK FSR-a 90,1).
 2. U vijeću bratstva, na izbornim i redovitim kapitulima, djeluje poštujući odgovornosti i ulogu svjetovnjaka, dajući im prvenstvo u vođenju, koordiniranju i animaciji bratstva.
 3. Aktivno sudjeluje i glasuje o zaključcima i odlukama što ih donosi vijeće ili kapitul. Posebno je odgovoran za animaciju liturgijskih slavlja i duhovnih razmatranja za vrijeme sastanaka vijeća ili kapitula.

 

Članak 14

 1. Pastoralni pohod jest povlašteni čas zajedništva Prvoga reda i TOR-a s FSR-om. Pohod se obavlja i u ime Crkve te služi oživljavanju franjevačkoga evanđeoskog duha, osiguravanju vjernosti karizmi i Pravilu, pomaganju života bratstva, učvršćivanju veza jedinstva FSR-a i promicanju njegova što učinkovitijeg uključivanja u Franjevačku obitelj i Crkvu (usp. ZKP 305,1; GK FSR-a 92,1; 95,1).
 2. Pohoditelj učvršćuje bratstvo u njegovoj prisutnosti i poslanju u Crkvi ili društvu; provjerava odnos između svjetovnog i redovničkog bratstva; osobitu pozornost posvećuje formativnim programima, metodama i iskustvima; zanima se za suradnju i osjećaj suodgovornosti između odgovornih svjetovnjaka i duhovnih asistenata; jamči kvalitetu duhovne asistencije koja se pruža pohođenom bratstvu; ohrabruje duhovne asistente u njihovu služenju i promiče njihovu trajnu duhovnu i pastoralnu formaciju (usp. GK FSR-a 95).
 3. Na traženje odgovarajućeg vijeća, jedan delegat konferencije asistenata obavlja pastoralni pohod poštujući organizaciju i vlastito pravo FSR-a (usp. GK FSR-a 92,2). Za hitne i teške slučajeve ili u slučaju kad ministar ili vijeće nisu ispunili obvezu traženja, pastoralni se pohod može obaviti na inicijativu konferencije duhovnih asistenata, saslušavši vijeće FSR-a na istoj razini (usp. GK FSR-a 92,3).
 4. Preporuča se obaviti pastoralni pohod zajedno s bratskim usklađujući programe jednog i drugog pohoda. Pohoditelj ili pohoditelji priopćit će pravodobno zainteresiranom vijeću predmet i program pohoda. Pregledat će registre i spise – uključivši i one što se odnose na prethodne pohode, na izbor vijeća i upravljanje dobrima. Podnijet će izvješće o obavljenom pohodu, poslati ga pohođenom bratstvu da ga pohrani u za to određeni registar i obznaniti ga vijeću razine koje je obavilo pohod (usp. GK FSR-a 93,2 i 4).
 5. Kod pohoda mjesnim bratstvima pohoditelj ili pohoditelji susrest će se s cijelim bratstvom i sa skupinama i sekcijama na koje se ono raščlanjuje. Posebnu će pozornost posvetiti braći u formaciji i onoj braći koja budu zatražila osobni susret. Gdje bude potrebno, pristupit će bratskom popravljanju nedostataka na koje budu naišli (GK FSR-a 93,3).

 

Članak 15

 1. Asistenta imenuje nadležni viši poglavar saslušavši vijeće bratstva o kojem je riječ (usp. GK FSR-a 90,3).
 2. Gdje je u imenovanje asistenta uključeno više od jednog višeg [redovničkog] poglavara, postupa se po odredbama koje su kolegijalno donijeli poglavari s jurisdikcijom na tom području (usp. GK FSR-a 9,2; usp. gore članak 10).
 3. Imenovanje asistenta neka bude pismeno i na ograničeno vrijeme, ukupno ne više od dvanaest godina.
 4. Kad se bratstvu ne može dati duhovni asistent – član Prvoga reda ili TOR-a, nadležni viši poglavar može službu duhovnog asistenta povjeriti:
 • * redovnicima ili redovnicama pripadnicima drugih franjevačkih ustanova;
 • * svjetovnim franjevcima, klericima ili laicima, posebno pripremljenima za tu službu;
 • * drugim klericima biskupijskim ili redovničkim nefranjevačkim (GK FSR-a 89,4.)

 

Članak 16

 1. Na međunarodnoj, nacionalnoj ili područnoj razini asistenti, ako ih je više nego jedan, čine konferenciju te kolegijalno služe FSR-u i Frami (usp. GK FSR-a 90,3).
 2. Svaka konferencija asistenata djeluje po svom unutarnjem pravilniku.
 3. Nacionalni i područni statuti FSR-a određuju broj asistenata članova nacionalnog ili područnog vijeća.

 

b. Generalni asistenti

Članak 17

 1. Generalne asistente imenuje odgovarajući generalni ministar saslušavši predsjedništvo MVFSR-a (usp. GK FSR-a 91,3).
 2. Oni su u službi predsjedništva MVFSR-a, čine Konferenciju i kolegijalno se brinu za asistenciju FSR-u u njegovoj cjelini (usp. GK FSR-a 90,3).
 3. Dužnost je Konferencije generalnih asistenata:
 • * surađivati s međunarodnim vijećem i njegovim predsjedništvom u duhovnoj i apostolskoj animaciji FSR-a, a posebno u formaciji odgovornih svjetovnjaka;
 • * usklađivati na međunarodnoj razini duhovnu asistenciju FSR-u i Frami;
 • * promicati zanimanje braće i poglavara za FSR i Framu;
 • * brinuti se za pastoralni pohod nacionalnim vijećima FSR-a (usp. GK FSR-a 92,2) i za nazočnost na nacionalnim izbornim kapitulima (usp. GK FSR-a 76,2).

 

Članak 18

 1. Dužnost je generalnog asistenta obavještavati generalnog ministra i svoj Red o životu i djelovanju FSR-a i Frame.
 2. Osim toga, mora obavljati poslove koji se tiču službe asistencije koju njegov Red pruža FSR-u i Frami, susretati se s mjesnim bratstvima kojima asistira njegov Red i održavati bratske i stalne odnose s asistentima vlastitoga Reda.

 

c. Nacionalni asistenti

Članak 19

 1. Nacionalne asistente FSR-a i Frame imenuje nadležni viši poglavar saslušavši nacionalno vijeće o kojem je riječ (usp. GK FSR-a 91,2). Gdje je više od jednog višeg redovničkog poglavara uključeno u imenovanje, slijede se odredbe što su ih kolegijalno donijeli poglavari koji imaju jurisdikciju na nacionalnom području (usp. GK FSR-a 91,2).
 2. Nacionalni asistenti svoje služenje pružaju nacionalnom vijeću i brinu se o duhovnoj asistenciji nacionalnih bratstava. Ako ih je više od jednog, čine konferenciju i vrše svoju službu kolegijalno (usp. GK FSR-a 90,3).
 3. Dužnost je nacionalnih asistenata ili nacionalnog asistenta, ako je samo jedan:
 • * surađivati s nacionalnim vijećem u poslu duhovne i apostolske animacije svjetovnih franjevaca u crkvenom i društvenom životu nacije, a posebno u formaciji odgovornih;
 • * pobrinuti se za pastoralni pohod područnih vijeća FSR-a (usp. GK FSR-a 93,1-2) i za nazočnost na područnim izbornim kapitulima (usp. GK FSR-a 76,2);
 • * usklađivati na nacionalnoj razini službu duhovne asistencije, formaciju asistenata i bratsku povezanost među njima;
 • * promicati zanimanje braće za FSR i Framu.

 

Članak 20

 1. Dužnost je nacionalnog asistenta obavještavati više poglavare i svoj Red o životu i djelovanju FSR-a i Frame na nacionalnoj razini.
 2. Osim toga mora obavljati poslove koji se tiču službe asistencije koju njegov Red daje FSR-u i Frami, susretati se s bratstvima kojima asistira njegov Red na području nacije te održavati bratske i stalne odnose s područnim i mjesnim asistentima svoga Reda.

 

d. Područni asistenti 

Članak 21

 1. Područne asistente FSR-a i Frame imenuje nadležni viši [redovnički] poglavar saslušavši odgovarajuće područno vijeće (usp. GK FSR-a 91,2). Gdje je više od jednog višeg redovničkog poglavara uključeno u imenovanje, slijede se odredbe koje su kolegijalno donijeli poglavari koji imaju jurisdikciju unutar područja (usp. GK FSR-a 77,1-2).
 2. Oni su u službi područnom vijeću i brinu se za duhovnu asistenciju područnoga bratstva. Ako ih je više od jednog, čine konferenciju i službu vrše kolegijalno (usp. GK FSR-a 90,3).
 3. Dužnost je konferencije područnih asistenata ili područnog asistenta, ako je samo jedan:
 • * surađivati s područnim vijećem na poslu duhovne i apostolske animacije svjetovnih franjevaca u crkvenom i društvenom životu njihova područja, a posebno u formaciji odgovornih;
 • * pobrinuti se za pastoralni pohod mjesnih vijeća FSR-a (usp. GK FSR-a 93,1-2) i za nazočnost na mjesnim izbornim kapitulima (usp. GK FSR-a 76,2);
 • * usklađivati na područnoj razini duhovnu asistenciju, formaciju asistenata i bratsku povezanost među njima;
 • * promicati zanimanje braće za FSR i Framu.

 

Članak 22

 1. Dužnost je područnog asistenta obavještavati više poglavare i svoj Red o životu i djelovanju FSR-a i Frame na svom području.
 2. Osim toga mora obavljati poslove koji se tiču službe duhovne asistencije koju njegov Red daje FSR-u i Frami, susretati se s mjesnim bratstvima kojima asistira njegov Red na tom području te održavati stalne bratske odnose s mjesnim asistentima svoga Reda.

 

e. Mjesni asistenti

Članak 23

 1. Mjesnog asistenta imenuje viši [redovnički] poglavar po propisu vlastitog prava, saslušavši vijeće bratstva o kojem je riječ (usp. GK FSR-a 91,3).
 2. Mjesni asistent promiče unutarnje zajedništvo bratstva i zajedništvo bratstva FSR-a s Prvim redom i TOR-om. U dogovoru s gvardijanom ili mjesnim poglavarom pobrinut će se da se uspostavi pravo životno uzajamno zajedništvo između redovničkog i svjetovnog bratstva. Promicat će aktivnu nazočnost bratstva u Crkvi i društvu.

 

Članak 24

 1. Mjesni je asistent zajedno s vijećem bratstva odgovorim za formaciju kandidata (GK FSR-a 37,2) te izriče svoje mišljenje o pojedinom kandidatu prije zavjetovanja (GK FSR-a 41,1).
 2. Zajedno s ministrom uspostavlja dijalog s braćom koja se nađu u poteškoćama, koja se kane povući iz bratstava ili se ponašaju u teškoj suprotnosti spram Pravila (GK FSR-a 56,1-2; 58,1-2).

 

KRATICE

 • CIVCSVA – Kongregacija za ustanove posvećenog života i družbe apostolskoga života
 • Frama – Franjevačka mladež
 • FSR – Franjevački svjetovni red
 • KGA – Konferencija generalnih asistenata FSR-a
 • KGM – Konferencija generalnih ministara Franjevačkog reda i TOR-a
 • MVFSR – Međunarodno vijeće FSR-a
 • ZKP – Zakonik kanonskoga prava

______

[1] Usp. GK FSR-a 85,1: Iz franjevačke povijesti i iz Konstitucija Prvoga franjevačkog reda i TOR-a jasno je vidljivo da se ovi Redovi, snagom zajedničkog nastanka i karizme te voljom Crkve, priznaju aktivno uključenima u duhovnu i pastoralnu asistenciju FSR-a. Usp. Konstitucije OFM 60; Konstitucije OFMConv 116; Konstitucije OFMCap 95; Konstitucije TOR 15,7; Pravilo TR Leona XIII. 3,3; Pravilo Pavla VI. 26”.

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas2197
Ovaj mjesecOvaj mjesec21556
UkupnoUkupno7636434

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 85