GRAB

Župa sv. Ivana Krstitelja
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
21242 Grab
tel. 021/828 064

Župnik: fra Bože Gulić


Župa Grab, smještena  na jugoistočnom dijelu Sinjskog polja, pripada Gradu Trilju u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Sastoji se od sela: Graba, Jabuke, Poda, Krivodola i Velića. Nekada su joj pripadala i sela: Čačvina i Voštane.

Na nekoliko lokaliteta na području župe pronađeni su ostatci iz starohrvatskog razdoblja. Na Grepčinama, kod današnje škole, pronađeni su ostaci starohrvatskog pletera. Ostataka iz istog razdoblja pronađeno je i na današnjem groblju te je moguće da je na tim mjestima bila starohrvatska crkva. Za selo Velić neki povjesničari smatraju da je bio grad Velicin Konstantina Porfirogenita (XI. st.) a u selu su ostaci starokršćanske crkve.

Župa je naseljena novim stanovništvom koje su franjevci doveli is Hercegovine za vrijeme Malog rata, koji je završio mirom u Požarevcu 1718. god. po kojemu je područje s lijeve strane Cetine  pripalo Mletačkoj Republici, a granica prema Turskoj sa Sinjskog polja premještena je na vrhove Kamešnice. Poslije toga formirana je župa koju su pastorizirali franjevci živogoškog samostana. Župa je 1968. god. pripala sinjskom samostanu.

Stare župne matice nisu se sačuvale.

Župna crkva sv. Ivana Krstitelja u Grabu  izgrađena je 1874. god. od klesanog kamena kao jednobrodna građevina sa zvonikom na pročelju. U crkvi je veliki mramorni barokni oltar, iza kojega je smještena sakristija, i kameni oltar prema puku.  Iznad svetohraništa postavljena je 2001. god. slika na platnu s likom sv. Ivana Krstitelja i panoramom sela, rad domaćeg umjetnika Josipa Delića. U lađi, s desne strane, mramorni je oltar Žalosne Gospe sa slikom, domaći rad, a s lijeve strane je drveni oltar sv. Ivana Krstitelja, također domaći rad. Na zidu lađe je veliki barokni drveni križ.  God. 1999. u crkvi je postavljen Put križa slikara Ivana Grgata. U crkvu je uvedeno centralno grijanje g. 1997. Kamenica za blagoslovljenu vodu vjerojatno je iz stare crkve koja je bila na groblju, izgrađene poslije oslobođenja od Turaka, dakle, poslije 1720. godine. Za vrijeme župnikovanja fra Ivana Jukića (1979. – 1991.): a) izgrađena je rebrasta betonska deka na crkvi, obložena drvetom, b) postavljen novi krov sa drvenarijom i ciglom, c) crkva je elektrificirana i obojana, d) crkva je po cijeloj dužini obložena drvetom, e) postavljen je novi mramorni pod, f) crkva je ozvučena, g) nabavljena su troja nova vrata i nove hrastove klupe, h) zvonik je obložen bakrom, i) elektrificirana su zvona i postavljen sat na zvoniku.

Oko crkve je prostrano dvorište a u blizini groblje opasano visokim zidom. God. 1997. ispred crkve je postavljen kip sv. Ivana Krstitelja, rad ak. kipara Stipe Sikirice.

Crkva Gospe od Ružarija je u selu Veliću. To je mala presvođena građevina. U njoj je kopija nestale barokne Gospine slike. Blizu nje počela se g. 1938. graditi nova crkva. Rat je prekinuo gradnju. Ona se nastavila tek g. 1978. i crkva je dovršena g. 1979. Za vrijeme župnikovanja fra Ivana Jukića (1979. – 1991.): a) podignut je zvonik na preslicu; b) crkva je elektrificirana i obojana, c) nabavljene su klupe, d) oko crkve je podignuta ograda i e) Nabavljen je križ od terakote i stijeg Gospe Ružarice. Radove je dobrim dijelom pomogla naša Provincija. Crkvu je blagoslovio nadbiskup Frane Franić 7. listopada 1979., na dan Gospe Ružarice.

Crkva Gospe od Zdravlja je u Jabuci na brežuljku usred polja. Građena je od 1901. do 1908. god. a produžena g. 1934. U posljednje vrijeme (1975.) iznad pročelja podignut je zvonik na preslicu za jedno zvono koje je u  zadnje vrijeme elektrificirano. Za vrijeme župnikovanja fra Ivana Jukića (1979. – 1991.): a) izlivena betonska deka sa vojakovim gredicama, b) postavljen novi krov sa drvenarijom i ciglom, c) crkva je elektrificirana i obojena, d) nabavljena su nova ulazna vrata.

Kapelica Gospe Sinjske je usputna kapelica pored ceste u Grabu. Za vrijeme župnikovanja fra Ivana Jukića (1979. – 1991.): Ruševna kapela obnovljena je od 21. srpnja do 14. kolovoza 1979.

Stara župna kuća, izgrađena g. 1958. ispred crkve, na rubu groblja,  u Grabu, donedavno je bila napuštena. Obnovljena je g. 2001., a prizemlje je preuređeno za mrtvačnicu. Godine 1986. – 1987. pomoću Provincije Presvetog Otkupitelja sagrađena je nova župna kuća s istočne strane crkve sv. Ivana Krstitelja.

Iz župe su tri svećenika franjevca, 2 bogoslova i 5 redovnica.

U župi djeluju tri područne škole, u Grabu, Veliću i Jabuci.

Župa pripada Cetinskom dekanatu Splitsko-makarske nadbiskupije.

U ŽUPI: 370 obitelji, 1390 vjernika  (g.1939.: 2789 + 100 vjernika,  g. 1965: 380 obitelji, 2100 vjernika; g. 1978: 367 obitelji, 1843 vjernika).