GENERALNI STATUTI REDA MANJE BRAĆE

VIII. poglavlje

NEKA MINISTRI BRAĆU OPOMINJU

I PONIZNO I LJUBAZNO POPRAVLJAJU

(Usp. PPr 10,1)

 


 
Prvi naslov
Popravljanje i kažnjavanje braće


Čl. 256

§ 1. Brat koji, također prešutjevši svoje ime ili pod izmišljenim ime­nom, napiše ili dadne napisati pismo kojim se nekom bratu klevetnički pripisuje neko djelo, neka se kazni lišavanjem službe ili dužnosti koju ima, kao i oduzimanjem privremeno aktivnoga i pasivnog prava glasa, već prema težini krivnje.
§ 2. Tko bi sijao neslogu ili bi u Redu ili izvan njega razglašavao te­ške nedostatke braće, ili bi pisao protiv nekoga nepravedna ili ozloglašujuća pisma, i to mu bude dokazano, neka ga se liši svih služba i dužnosti u Redu, i neka se proglasi za njih nesposobnim kroz vrijeme što ga odredi provincijalni ministar s definitorijem.
 
Čl. 257
§ 1. Brat koji ne bi poslušao generalnog vizitatora ili delegata ili mu pružio teške lažne obavijesti ili se pokazao buntovnim ili omalovažavao njegove naredbe, može se kazniti oduzimanjem aktivnoga i pasivnog prava glasa kroz šest godina, ili nekim drugim kaznama.
§ 2. Tko bi teško uvrijedio vlastitoga ministra ili gvardijana, ili nje­gove naredbe javno omalovažavao, ili rovario protiv njegova autoriteta, neka se kazni odgovarajućim kaznama prema težini krivnje, ne isključivši, ako je takav slučaj, privremeno lišenje sviju služba i dužnosti u Redu, i neka dade primjerenu zadovoljštinu.
 
Čl. 258
§ 1. Gvardijana koji bi znatno zanemario dužnost da se brine za ono što je potrebno kako bratstvu tako i braći, provincijalni ministar i njegov definitorij nakon druge opomene, neka uklone sa službe.
§ 2. Gvardijana koji bi zanemario sazivati sastanke diskretorija i mjesnoga kapitula, ili na njima iznijeti i ispitati račune upravljanja po odredbama Generalnih konstitucija i Statuta, nakon druge uzaludne opomene može provincijalni ministar i njegov definitorij kazniti, ne isključivši ni lišenje službe.
 
Čl. 259
§ 1. Gvardijan ili brat koji bi na bilo koji način zlorabio novac ili milostinju određenu za korist bratstva, također time nepravilno upravljajući, ili ih sebi prisvajao, neka se prema težini utaje i krivnje kazni.
§ 2. Brat koji ne bi redovito davao u korist bratstva prihode dobive­ne za rad, ili iz bilo kojega drugog naslova, isto tako onaj koji bi uporno odbijao da položi propisani račun o primicima i izdacima, ili onaj koji, makar da je sposoban za rad, odbija poslove i svojom lijenošću nanosi veliku štetu bratstvu, neka se kazni prema težini zlodjela, ne isključuju­ći ni otpust iz Reda.
 
Čl. 260
§ 1. Ministar ili gvardijan koji bi bez potrebne ovlasti srušio ili pro­mijenio gradnju koju je predšasnik započeo ili dovršio, ili koji bi svo­jom krivnjom uvelike zanemario čuvanje ili nužno obnavljanje crkve ili drugih nekretnina, neka bude lišen službe.
§ 2. Ministar, gvardijan ili brat koji bi bili vrlo nemarni u čuvanju skupocjenih umjetničkih predmeta ili predmeta vrijednih zbog povije­snoga značenja, i koji bi ih nezakonito sebi prisvojili, otuđili ili uništili, neka se prema težini krivnje kazne primjerenim kaznama.58
§ 3. Brat koji bi skrivao, krišom iznosio ili uništavao isprave što se čuvaju u arhivima, neka se kazni prema težini krivnje.
 
Čl. 261
§ 1. Provincijalni ministar može opomenuti brata koji se nalazi u bližoj prigodi da učini zločin, ili na kojega poslije učinjene istrage padne teška sumnja da je ponio zločin.
§ 2. Može također po kan, 1339 § 2  opomenuti brata koji bi svojim ponašanjem pružio loš primjer ili bi teško uznemirio Red.
§ 3. Spada na provincijalnoga ministra naložiti pokoru na vanjskom području (javnu pokoru) svoj braći koji o njemu izravno ovise, sukladno kan 1340.
 
Čl. 262 
Protiv nametnutih kazna dopušta se utok koji ima obustavni učinak, ostavljajući netaknuto opće pravo i ne dirajući čl. 139, § 3 ovih Statuta.
 
 
 
Drugi naslov
Prijelaz i izlazak braće iz Reda


Čl. 263

§ 1. Svečano zavjetovani brat ne može prijeći u drugu redovničku usta­novu osim samo s dopuštenjem generalnoga ministra, uz pristanak njegova definitorija, i primanjem u novu ustanovu, učinjenima po odredbi prava.59
§ 2. Da bi član doživotnih zavjeta druge ustanove mogao prijeći u naš Red, neka se postupa po odredbi prava, i prije nego što bude pripušten na svečano zavjetovanje mora barem tri godine pro­boraviti u kući Reda, pod vodstvom prikladnoga brata, obdržavajući  ono što po pravu tre­ba obdržavati.

Čl. 264
§ 1. Generalni ministar može uz pristanak svoga definitorija iz te­škoga razloga dati svečano zavjetovanome bratu indult eksklaustracije, ali ne preko tri godine, i uz prethodni pristanak mjesnog ordinarija na čijem području mora boraviti, ako se radi o kleriku. Produžiti indult ili ga dati na vrijeme duže od tri godine pridržano je Svetoj Stolici.60
§ 2. Na traženje generalnoga ministra, uz pristanak njegova defini­torija, iz važnih razloga i držeći se pravičnosti i ljubavi, Sveta Stolica može bratu eksklaustraciju nametnuti.61

Čl. 265
§ 1. Eksklaustrirani brat ima se smatrati oslobođenim obveza koje se ne mogu uskladiti s njegovim novim načinom života, ali ostaje u ovisnosti i na brizi svoga ministra i također mjesnoga ordinarija, napose ako se radi o kleriku. Može nositi redovnički habit, ako nije u indultu određeno drukčije, ali nema ni aktivnoga ni pasivnog prava glasa.62
§ 2. Ako bi eksklaustrirani brat sklopio nekakve dugove i obveze bez dopuštenja provincijalnog ministra, mora sam odgovarati, a ne provincija ili kuća. Isto vrijedi i za brata koji je nezakonito iz kuće odsutan.63

Čl. 266
§ 1. Kada bratu istekne privremeno zavjetovanje, ako postoje opravdani razlozi, može ga provincijalni ministar, pošto sasluša svoj definitorij, isključiti od daljnjega polaganja zavjeta.64
§ 2. Fizička ili psihička bolest, stečena također nakon zavjetovanja, koja po mišljenju stručnjaka čini brata o kojemu je riječ u prethodno­me paragrafu neprikladnim za provođenje života u Redu, predstavlja dostatan razlog da ga se ne pripusti obnovi zavjetovanja ili polaganju svečanih zavjeta, osim ako bi bolest bila stečena zbog nemarnosti Reda ili zbog rada obavljanoga u Redu.65
§ 3. Ako bi brat za vrijeme privremenih zavjeta duševno obolio, iako ne može polagati novo zavjetovanje, ipak ga se iz Reda ne može otpus­titi.66

Čl. 267
Onoga koji je, nakon završenog novicijata ili poslije zavjetovanja, zakonito istupio iz Reda, generalni ministar, uz pristanak svog definitorija, može ponovno primiti bez obveze da ponovi novicijat; generalni će pak ministar odrediti primjerenu kušnju koja ima prethoditi privremenom zavjetovanju i vrijeme koje treba provesti u zavjetima prije svečanog zavjetovanja, prema odredbi čl. 104 ovih Statuta.67
 
 
 
Treći naslov
Otpuštanje braće iz Reda

Čl. 268
Provincijalni ministar, ako pravo ne nameće otpust, brata koji je sa­griješio neka najprije brižljivo potraži i neka ga također više puta ljuba­zno opomene, te mu pokuša pomoći i privesti ga na popravak, da bi u svome zvanju ustrajao.

Čl. 269
§ 1. Brata se mora otpustiti iz Reda, po odredbi općeg prava, ako je počinio zločine o kojim se govori u Zakoniku kanonskoga prava, kann. 1397, 1398 i 1395.
§ 2. Eksklaustrirani brat koji se u roku od šest mjeseci po isteku vre­mena eksklaustracije ne povrati, može biti otpušten iz Reda. Brat može biti otpušten također i zbog drugih razloga, samo ako su teški, izvanj­ski, ubrojivi i pravno dokazani, kao što je određeno u kan. 696, te obdržavajući opće pravo.
§ 3. Brat s položenim privremenim zavjetima može biti otpušten ta­kođer i zbog razloga manje težine nego što su oni određeni u kan. 696, § 1.
§ 4. Bratu uvijek ostaje netaknuto pravo da se poveže s generalnim ministrom i da mu izravno izloži svoju obranu.68

Čl. 270
§ 1. Za donošenje dekreta o otpuštanju brata nadležan je generalni ministar sa svojim definitorijem, koji se za valjanost, mora sastojati od barem četiri člana; u brižnom ispitivanju dokaza, argumenata i obra­na neka nastupa zborno, te ako je tajnim glasovanjem to odlučeno, neka do­nese dekret o otpuštanju u kojemu za valjanost, trebaju biti izraženi barem sumarno pravni i činjenični razlozi.69
§ 2. Dekret o otpuštanju nema snage i ne može biti izvršen dok ga ne potvrdi Sveta Stolica. Da bi dekret bio valjan, mora se naznačiti pra­vo što ga otpušteni uživa, da u roku od deset dana, računajući od dana kad je primio obavijest, uloži utok na nadležnu vlast. Utok ima obustavni učinak.70

Čl. 271
§ 1. Ministri i braća neka se brinu za duhovno, moralno i socijalno dobro onih koji napuštaju Red, ili se iz njega otpuštaju, i neka im pruže pripomoć obazirući se na pravičnost i njihovu potrebu, vrijeme prove­deno u Redu i dobročinstva primljena od Reda.71
§ 2. U partikularnim statutima neka se donesu konkretne odredbe o pružanju pripomoći.

__________
58     Usp. ZKP 638 § 3.
59     Usp. ZKP 684 § 1.
60     Usp. ZKP 686 § 1
61     Usp. ZKP 686 § 3.
62     Usp. ZKP 687.
63     Usp. ZKP 639 § 3.
64     Usp. ZKP 689 § 1.
65     Usp. ZKP 689 § 2.
66     Usp. ZKP 689 § 3.
67     Usp. ZKP 690 § 1.
68     Usp. ZKP 698.
69     Usp. ZKP 699.
70     Usp. ZKP 700.
71     Usp. ZKP 702 § 2.
 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Život u Bratstvu OFS-a, mjesečna tema za travanj 2020.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas265
Ovaj mjesecOvaj mjesec14545
UkupnoUkupno7629423

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 19