Split: Predstavljena monografija "Sinj i njegova Gospa"

U velikoj dvorani zgrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Splitu u ponedjeljak 18. veljače predstavljana je moografija "Sinj i njegova Gospa" fra Mirka Marića, koju je izdao sinjski ogranak Matice hrvatske uz suizdavaštvo franjevačkog samostana Gospe Sinjske, Grada Sinja i VAD-a.


Knjigu su predstavili akademik Davorin Rudolf, dr. mons. Drago Šimundža, dr. fra Luka Tomašević, akademik Radoslav Tomić i autor. Monografija se sastoji od 13 poglavlja podijeljenih u nekoliko cjelina, od prapovijesti, preko antike, srednjeg vijeka, modernog i suvremenog doba. Donosi ono najznačajnije i najvažnije što se o Sinju i Cetinskom kraju može i treba reći, posebno mjesto u knjizi zauzimaju događaji iz 17. i 18. stoljeća. Na kraju su sažeci na pet jezika latinskom, njemačkom, talijanskom, francuskom i engleskom. Knjiga ima 324 stranice sa 346 fotografija.

Monografija je svojevrsna priča koja sažeto i nepretenciozno iznosi najvažnije podatke o Cetini i Sinju, o franjevcima, Gospinom svetištu, oltaru, umjetničkim predmetima, crkvenim vrijednostima, samostanskim muzejskim zbirkama, o Alci, samostanskoj gimnaziji, zbirkama i knjižnicama, o piscima i pjesnicima koji su pisali i pjevali o Gospi Sinjskoj. Knjiga spominje velika slavlja i slavne posjetitelje, pjesnička nadahnuća, portretira brojne istaknute sinove svetoga Franje koji su bili osobit oslonac svome puku. Ukupna se povijest Cetinske krajine doima kao neprekidno hodočašće koje predvode franjevci i kojemu je središnje mjesto Gospin lik sa zlatnom krunom. (IKA)

 

Fra Mirko Marić

Štovani čitatelji,

godine Gospodnje 1687. bježeći pred Osmanlijama, stigoše naši pradjedovi u pitomu Cetinu gdje se nastaniše te preko tristo godina ostadoše tu — boreći se za krst časni i slobodu zlatnu. Prohujali su carevi i kraljevi, sultani i duždevi, a narod hrvatski preživi i opstade.

Povijest svjedoči: stigoše iz Rame, Prozora, Sćita, Bugojna, Livna, Duvna... na čelu sa svojim fratrima i donesoše sliku Majke od Milosti koja će, nešto kasnije, postati Čudotvorna Gospa Sinjska.

Mukotrpna i krvava bila je povijest Svetišta, Sinja i cetinskog kraja. O tome se pričalo, pjevalo, pisalo, slikalo... Ali do danas Sinj i Svetište nisu dobili knjigu (monografiju) koja će riječju i slikom pokazati svima i iznijeti na vidjelo što se u Svetištu i sinjskom kraju kroz prošlost dogodilo.

Taj nedostatak pokušava nadoknaditi ova knjiga koja govori o cetinskom kraju odprapovijesti do naših dana; o Sinju, njegovom nastanku, prvom spomenu, duhovnom, kulturnom i ekonomskom usponu, o Svetištu Čudotvorne Gospe Sinjske, o  fratrima čuvarima Svetišta, o viteškoj igri Alci, Franjevačkoj klasičnoj gimnaziji, Zbirkama franjevačkog samostana, knjižnici, znamenitim ljudima — propovjednicima, piscima, pjesnicima, kiparima, slikarima, graditeljima i dobročiniteljima...

Na kraju želim iskazati zahvalnost svima onima koji su na bilo koji način pomogli da ova monografija ugleda svjetlo dana i nadam se da će doći u ruke Gospinih štovatelja i prijatelja Sinja i Cetine.

 

 

Stjepan Damjanović

SINJ I NJEGOVA GOSPA

Otmjeni i ponosni alkar koji kroz okuplje­no mnoštvo juri vješto obuzdavajući ne­mirnoga konja te pokušava pogoditi svo­jim kopljem «u sridu» i Čudotvorna slika Majke od Milosti s krunom od suhoga zla­ta - to su dvije slike koje se Hrvatu rođenu podalje od Cetinske krajine jave na spomen toga hrvatskoga kraja i njegova središta - grada Sinja. Kada sam čitao povjesničare koji pišu o povijesti toga kraja i pjesnike koji ushićeno slave Gospu koja nikada nije dopustila da se tuga pretvori u očaj i bezna­đe, uvijek sam pokušavao zamisliti 1687. godinu. Tek su Turci otišli nakon dugoga svojega gospodstva, a franjevci u opustoše­nu Cetinsku krajinu dovode još nesretniju braću iz Bosne i Hercegovine koja moraju bježati sa svojih ognjišta. Domaći i doselje­nici pružiše jedni drugima bratsku ljubav i međusobno povjerenje sigurni da će Majka od Milosti pomoći. Tu su temelji onih ho­dočašća koja će uslijediti i trajati do naših dana jer što su hodočašća nego putovanja prema posvećenim mjestima, posvećenima osobitim Božjim očitovanjem. To su mje­sta ojačanoga zajedništva na kojima Crkva ljude podsjeća da smo svi na proputovanju prema Svevišnjem. Sinj je nesumnjivo ta­kovo mjesto. On je i mjesto trajnoga zau­zimanja za opstanak hrvatskoga naroda, za njegovanje trajne nade da se može opstati svim izazovima usprkos.

Knjiga Sinj i njegova Gospa htjela bi slikom i riječju podsjetiti na ljepotu Cetinske kra­jine i na tešku i slavnu prošlost, htjela bi na poseban način izreći zahvalnost Gospi i svima koji su, oslanjajući se na Njezinu mi­lost, ostavili svome narodu osobite plodove uma i srca. Autor teksta i urednik knjige fra Mirko Marić pokušava nepretencio- zno i sažeto reći najvažnije o Cetini i Si­nju, o prirodnim i kulturnim dobrima, o Alci, o svojoj franjevačkoj subraći koja se nikad kroz povijest nisu umorila, gradeći uvijek iznova crkvu i samostan, ne susta- jući ni onda kad se činilo da nema lijeka protiv nezainteresiranosti moćnih i boga­tih, protiv neprijateljske zlobe. Siromašni i vjerni puk svoj je novčić uvijek priložio pa je Gospodin blagoslovio napore i graditelji se nisu uzalud trudili. Svetište je postajalo sve ljepše, Gospin zvonik postao najljep­šom građevinom u gradu, na čudotvornoj slici Majke od Milosti, nizali su se otisci vjerničke Ijubavi koja je tražila da sliku što raskošnije uokviri, što ljepše ukrasi. U Nje­zinoj su sjeni niknuli franjevački samostan, mjesto sabranosti i molitve, ali i prostor u kojemu je arheološka zbirka čuvala vrijed­ne otiske ljudske djelatnosti iz velike stari­ne koji su pronađeni u sinjskoj okolici, a knjižnica sabirala knjige na mnogim jezi­cima koje su sinjski fratri donosili odasvud kamo su odlazili na školovanje i na služ­bu. Gimnazija je prva u južnoj Hrvatskoj organizirala nastavu na hrvatskom jeziku. Autor bilježi velika slavlja i slavne posjetite­lje, pjesnička nadahnuća koja su procvala u ozračju što ga je stvarala sveta Slika te saže­to portretira najistaknutije među brojnim zaslužnim sinovima svetoga Franje koji su dio života proveli u sinjskim samostanskim zidinama i bili osobit oslonac vjernom hr­vatskom puku. Ova se knjiga doima kao dio vjekovne neprekinute procesije koja se klanja Gospi i koja zahvaljuje Bogu za lje­potu darovane zemlje i dar istrajnosti kao zalog opstanka.

 

Josip Bratulić

SINJ - JUNAČKO SRCE GOSPINE HRVATSKE

Cijela je Hrvatska premrežena crkvama po­svećenima Mariji, Isusovoj majci. I u ranom razdoblju kršćanstva, kad su crkve posveći­vane mučenicima, koji su smrt podnijeli za svoju vjeru, na području današnje Hrvatske podizane su crkve Blaženoj Djevici Mariji. Tako npr. u Puli, a u Poreču u Eufrazijani, Gospi je dana posebna čast: na mjestu gdje je u bizantskim crkvama lik strogoga suca Krista Pantokratora - Svedržitelja, ovdje u velikoj apsidi u mozaiku izmimne ljepote Isus sjedi kao dijete na Majčinim koljeni­ma. On će zasigurno poslušati svoju Majku i zaštiti nas, njezinu griješnu djecu, a svoju braću po nebeskoj Majci. A na slavoluku — kao ravnotežje dvanaestorici apostola - dvanaest djevica mučenica ranoga kršćan­stva.

Kad su Hrvati primili kršćanstvo i zapadnu kršćansku i katoličku civilizaciju, prihvatili su je u sadržajima u kojima je kult Bogo- majke bio snažno prisutan i na Istoku i na Zapadu. U stoljećima u kojima je trebalo opstati i sačuvati život, zemlju, crkve i sa­mostane, naši su se preci najviše utjecali Mariji, znajući da ih Ona u tom teškom iskušenju - opstati ili nestati - neće na­pustiti nego podržati u životu i čovještvu. Valjda nigdje u istočnom ni u zapadnom kršćanstvu nema toliko crkava posvećenih Mariji kao u Hrvatskoj: oko tisuću crka­va i kapela posvećenih Djevici Mariji, uz oko dvije stotine oltara u crkvama sveci­ma i Božjim ugodnicima. Jednako tako mnogobrojna su hodočasničkih svetišta, od kojih su mnoga izdržala ispit vremena, te se i danas hodočasnici okupljaju na dan Gospinih blagdana: Belec, Beram, Reme­te, Zagrebačka Gospa od Kamenitih vrata, Krasno, Aljmaš, ali i izvan prostora današ­nje Republike Hrvatske: u Bosni Olovo, u Vojvodini Gospa Tekijska, u Kotorskom zaljevu Gospa od Skrpjela. U Loreto su stoljećima naši hodočastili kao na prag svo­jega doma, jer je tamo Marijina nazaretska kućica koja je posvetila svojim boravkom i naše hrvatsko tlo. Na poseban su način tri sveta mjesta u Hrvatskoj posvećena Majci Božjoj: Trsat, gdje je boravila Sveta kući­ca, Marija Bistrica odakle je uvijek stizala Bogorodičina pomoć cijeloj Domovini i Sinj koji je na čudesan način Gospa spasi­la Domovini, kršćanskoj vjeri i tada ugro­ženoj Europi i kršćanskom svijetu. Druga su skromnija svetišta ustupila pred velikim znakovima Bogorodičine zaštite: u Puli cr­kva sv. Marije u Trstiku (in Canneto), Ma­rija od Otoka u Solinu, koja je bila mau­zolej hrvatskih kraljeva, Topusko s prvom gotičkom crkvom u Hrvatskoj, Sv. Petar u Sumi gdje je Gospa plakala iskrenim su­zama nad svojim pukom, Ivanečka Majka Božja, Trški vrh kod Krapine, Koruška kod Križevaca, Ogulinska Gospa i brojne druge na svetom tlu zemlje Hrvatske.

Sinovska odanost naših pjesnika otkriva se u velikoj i jedinstvenoj krunici pjesama Njojzi posvećenih, od srednjovjekovnih glagoljaških stihova, na koje se nastavila po­ezija Marka Marulića, brojni pisci Gospi­nih plačeva, mnogi katolički teolozi zaoku­pljeni Marijinom ulogom u životu Kristo­vu i Njegove crkve. Od tih davnih stoljeća i Lovre Grizogona do naših dana i fra Karla Balića i Josipa Ante Solde i brojnih njiho­vih učenika, sljedbenika i nastavljača, traje pobožno istraživanje o kultu Bogorodice i našem, hrvatskom ulogu u tom nastojanju da svijet bude bolji. Prva teološka knjiga hrvatskoga autora - Benedikta Benkovića nosi značajan naslov: Navigium B. Marie Virginis — Korablja blažene Djevice Marije (1495.). Marijinom korabljom stižemo u zajedništvo i zavičaj Dobra, u Nebo.

Od one znamenite godine 1715., kad je Gospa pomogla maloj kršćanskoj vojsci u Sinju, kojoj je nasuprotna bila golema i do­bro opremljena vojska Mustafe-paše Celića koju je Gospa natjerala u bijeg te spasila svoj pobožni puk. U spomen na taj veliki dan stoljećima se o blagdanu Velike Gospe u Sinju održavala znamenita viteška trka, Sinjska alka, koja je od brojnih sličnih igara u Europi jedina sačuvala svečan, dostojan­stven, viteški i vojni karakter, sa svečanim ruhom, obućom, oružjem i strogim pravi­lima natjecanja.

Neka i ova lijepa knjiga bude na čast i sla­vu Gospi Sinjskoj, gradu Sinju i njegovim stanovnicima, davnim i sadašnjim, kojima su sloboda i vjera bile jednako vrijedne kao život.

 

Sadržaj:

Cetina   13

Sinj      37

Svetište            77

Zvonik  131

Čudotvorna Gospa Sinjska       139

Mramorni kip Čudotvorne Gospe Sinjske          159

Sinjska alka      163

Franjevački samostan i Gimnazija          175

Samostanske zbirke i knjižnica  183

Gospina slavlja      213

Život i radost sviju si nas          253

Znameniti i svijetli likovi            265

Pjesnici Čudotvornoj Gospi Sinjskoj     277

Sažeci  291

Izvori i literatura 311

Kazalo imena    319

 

 

Narudžba:

Fra Mirko Marić

Fratarski prolaz 4

21230 SINJ

Tel.: 021/707010

 

  

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas182
Ovaj mjesecOvaj mjesec70176
UkupnoUkupno7612677

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 36