Lišane: VI. susret početne formacije u OFS-u

Povjerenstvo za formaciju Zadarsko-šibenskog Područnoga bratstva OFS-a „Sv. Nikola Tavelić“ održalo je VI. susret početne formacije za članove Mjesnoga bratstva Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) „Sv. Mihovil“ Lišane Ostrovičke, u osnivanju, u petak, 25. siječnja 2019.

Za Mjesna bratstva OFS-a u osnivanju susrete za početnu formaciju organizira viša razina: Područno vijeće, povjerenstvo za formaciju.

U programu početne formacije sudjeluju:

  1. Gordana Kalcina
  2. Milena Kardum
  3. Davorka Mamić
  4. Ivana Mamić
  5. Mirela Mamić
  6. Neda Marić
  7. Božica Nimac
  8. Dubravka Radaš

S područne razine susret početne formacije animirali su Svemirka Matić, OFS, područna ministra i fra Stipe Nimac, OFM, područni duhovni asistent i predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata.

Na samom početku fra Božo Mandarić, OFM, (župnik) duhovni asistent pozdravio je sve prisutne i zaželio im dobrodošlicu te istaknuo da je Franjevački svjetovni red zajednica unutar župe sv. Mihovil koja svojim ljudskim, kršćanskim i franjevačkim pozivom i poslanjem služi župnoj zajednici i promidžbi svakoga čovjeka dobre volje.

Božica Nimac, voditeljica u svom pozdravnom govoru iznijela je stanje i perspektivu mjesnog bratstva u Lišanima te naglasila da postupno s programom početne formacije upoznaju identitet i strukturu OFS-a (međunarodnu, nacionalnu, područnu i mjesnu razinu).

Na susretu početne formacije sudjelovala je i Gabrijela Radaš, područna predsjednica Frame. Naglasila je da je Frama sastavni dio OFS-a i da su OFS kao i Frama dio Franjevačke obitelji. Najavila je da će za vrijeme njezina mandata (2018. – 2021.) biti intenzivirani susreti na područnoj razini te odnos prema Nacionalnoj i mjesnoj razini OFS-a i Frame, naravno, djelujući prema smjernicama OFS-a i Frame.

Prvu temu, naslovljenu Oblici života i apostolska djelatnost u OFS-u (Generalne konstitucije OFS-a, čl. 8.-27.) predstavila je Svemirka Matić, OFS, područna ministra. Istaknula je da se svjetovni franjevci zavjetovanjem obvezuju živjeti evanđelje po franjevačkoj duhovnosti u njihovim svjetovnim uvjetima. Nastoje u svjetlu vjere produbiti vrednote i opredjeljenja evanđeoskog života po Pravilu OFS -a: na putu obraćenja i formacije koji se trajno obnavlja; otvoreni zahtjevima koji dolaze iz društva i iz crkvene stvarnosti, prelazeći iz evanđelja u život i iz života u evanđelje; u osobnoj i zajedničkoj dimenziji tog puta... Duhovnost svjetovnog franjevca jest projekt života usredotočen na Kristovu osobu i na njegovo nasljedovanje... Nadahnjujući se na primjeru i na spisima sv. Franje, i nadasve potaknuti milošću Duha Svetoga, svjetovni franjevci pozvani su svaki dan s vjerom živjeti veliki dar što nam ga je Krist darovao: objavu Očevu. Pozvani su i poslani da tu vjeru svjedoče pred ljudima: u obiteljskom životu; na poslu; u radosti i trpljenjima; u susretu s ljudima koji su svi braća u istome Ocu; u prisutnosti i sudjelovanju u društvenom životu i u bratskom odnosu sa svim stvorenjima.

Isto tako, pozvani su sudjelovati u izgradnji Crkve kao sakramenta spasenja za sve ljude, a po krštenju i zavjetovanju postavši »svjedocima i oruđem za njezino poslanje«, svjetovni franjevci naviještaju Krista životom i riječju. Apostolat kojemu oni daju prednost jest osobno svjedočenje u onoj sredini u kojoj žive te služenje izgradnji Božjega kraljevstva u zemaljskim stvarnostima.

Ministra Svemirka je spomenula i problem raskoraka između pobožnosti i apostolata u pojedinim bratstvima OFS-a. Ponekad više dajemo važnost umnažanju različitih pobožnosti, a na štetu prepoznatljivosti po apostolatu, te je naglasila da nema pobožnosti bez apostolata niti apostolata bez pobožnosti. Pobožnost i apostolat su organski povezani i kao takvi potrebni su nam za zdravu, zrelu i odraslu vjeru u naše vrijeme i za ljude našega vremena.

Marija, Majka Isusova, jest uzor u slušanju Božje riječi i u vjernosti pozivu: kao i Franjo, u njoj promatramo ostvarene sve evanđeoske kreposti, zaključila je ministra Svemirka svoje izlaganje.

Drugo izlaganje, s naslovljenom temom Duhovna i pastoralna asistencija OFS-u (Statut za duhovnu i pastoralnu asistenciju OFS-u, čl. 1.-24.; Generalne konstitucije OFS-a, čl. 85.-91.) održao je fra Stipe Nimac, OFM, predsjednik Konferencije područnih duhovnih asistenata.

Prva lekcija o ekleziologiji Drugoga vatikanskoga koncila pokazala nam je kako je Koncil preoblikovao teologiju Crkve, vraćajući je iskonskoj čistoći i uvodeći je istodobno u treće tisućljeće. Koncilsko promišljanje Crkve, s isticanjem općeg poziva na svetost koje se bez razlike odnosi na sve Kristove učenike, ponovno je uspostavilo ravnopravno dostojanstvo svih vjernika (christifideles) utemeljeno na ontologiji krsne milosti. To je pak omogućilo inovativno preoblikovanje teološkog pogleda na laike, s ključem za čitanje cjelovite i zajedničarske ekleziologije koja prepoznaje vjernike laike kao potpuno odgovorne subjekte u kontekstu poslanja Crkve, otvarajući još veću i neistraženu perspektivu.

Elementi i praksa te ekleziologije već su bili ugrađeni u temelje prodorne novosti (upravo franjevačke novosti) koju je Franjo, po Božjem nadahnuću, uveo u Crkvu i svijet 13. stoljeća.

Franjo je, možemo to reći, anticipirao sadržaj Drugoga vatikanskoga koncila upravo stoga što je, crpeći iz izvorne evanđeoske bistrine, obnovio i pomladio Crkvu dajući tako puno pravo građanstva svim sastavnicama ljudske i crkvene obitelji (klericima, redovnicima i laicima, muškarcima i ženama). To je činio obvezujući na odgovornost u širenju Kristovog evanđelja u svim smjerovima. (Benedetto Lino, OFS)

Obnovom OFS-a, prema smjernicama Drugog Vatikanskog koncila (1962.-1965.) i odobrenjem „Pravila“ koje je odobrio sv. Pavao VI. papa, 24. lipnja 1978. započeo je preustroj Franjevačkog svjetovnog reda (OFS).

Uporište za preustroj Franjevačkoga svjetovnog reda (OFS) na područja, a ne na franjevačke provincije bilo koje obedijencije (OFM, OFMConv, OFMCap, TOR), nalazi se u čl. 20. Pravila OFS-a, gdje piše: „Franjevački svjetovni red dijeli se u bratstva različitih razina: mjesna, područna, nacionalna i međunarodno, koja pojedinačno u Crkvi imaju vlastitu moralnu osobnost. A ova bratstva različitih razina međusobno se usklađuju i povezuju po propisima ovog Pravila i Konstitucija.“

Iz ovog je jasno da je riječ o područnima, a ne o provincijskim bratstvima.

Za usporedbu donosimo iz Generalnih Konstitucija Trećega svjetovnog Reda sv. Franje Asiškoga iz 1957., koje se odnose na Pravilo Trećeg Reda Leona XIII. iz 1883. godine, čl. 105.: „Poglavari četiriju redovničkih Obitelji obično upravljaju Trećim redom po generalnim, nacionalnim provincijskim i po mjesnim upraviteljima“.

Iz ovog je jasna podjela OFS-a na franjevačke provincije.

O područnim, a ne više provincijskim bratstvima, vrlo jasno govori čl. 61., br.1. novih Generalnih konstitucija Franjevačkog svjetovnog reda (OFS) koje su službeno odobrene 6. veljače 2001: „Područno bratstvo jest uređena cjelina svih mjesnih bratstava koja postoje na jednom području ili se mogu spojiti u jednu naravnu cjelinu, kako zbog geografske blizine, tako i zbog zajedničkih problema i pastoralne stvarnosti. Ono osigurava povezanost mjesnih bratstava s nacionalnim bratstvom, poštujući jedinstvo OFS-a i kolegijalno povezivanje različitih franjevačkih redova koji se, već prema slučaju, brinu za duhovnu asistenciju na tom području.“

Dakle, pojedina franjevačka provincija (OFM, OFMConv, OFMCap, TOR) brine se samo za duhovnu asistenciju bratstava OFS-a, koji se nalaze na teritoriju njene provincije. A područno bratstvo može biti sastavljeno od mjesnih bratstava o kojima vode duhovnu asistenciju franjevačke provincije – može ih biti više - na čijem se teritoriju ili provinciji nalaze ta bratstva.

A u čl. 61., br. 2. Generalnih konstitucija OFS-a stoji: „Nacionalno vijeće ima ovlast ustanoviti područno bratstvo po Konstitucijama i nacionalnom statutu; neka se o tome obavijeste nadležni redovnički poglavari od kojih će se morati tražiti duhovna asistencija.“

Dakle, područno bratstvo ustanovljuje Nacionalno vijeće OFS-a, a ne neka franjevačka provincija (OFM, OFMConv, OFMCap, TOR). O ustanovljenom bratstvu OFS-a Nacionalno vijeće OFS-a obavještava nadležnoga redovničkog poglavara ili nadležne redovničke poglavare, ako na tom području ima mjesnih bratstava koja pripadaju u pogledu duhovne asistencije raznim franjevačkim obedijencijama (OFM, OFMConv, OFMCap, TOR).

O područnom bratstvu ima svoje odredbe i Statut Hrvatskog nacionalnog bratstva OFS-a u čl. 23-28.

U Hrvatskoj, s preustrojem OFS-a na područja, počelo se 2000./2001. godine, dakle kasnije nego drugdje u svijetu zbog Domovinskog rata u nas (1990.-1995.).

Prije 2000./2001., na Hrvatskom nacionalnom kapitulu koji je održan od 9. do 11. listopada 1998. godine zaključeno je da OFS mora biti jedan i autonoman, tj. treba sačuvati jedinstvo i ponizno započeti s preutrojem na područja. Na ovom kapitulu predloženo je pet područnih bratstava OFS-a u Republici Hrvatskoj.

Statut hrvatskoga nacionalnog bratstva OFS-a donosi u čl. 1. br. 6.:

Hrvatsko nacionalno bratstvo Franjevačkog svjetovnog reda OFS) obuhvaća pet područnih bratstava:

Slavonsko-baranjsko područno bratstvo sv. Antuna Padovanskog, sa sjedištem u Osijeku;

Sjevero-zapadno hrvatsko područno bratstvo bl. Alojzija Stepinca, sa sjedištem u Zagrebu; Primorsko-istarsko područno bratstvo Majke Božje Trsatske, sa sjedištem u Rijeci;

Zadarsko-šibensko područno bratstvo sv. Nikole Tavelića, sa sjedištem u Zadru;

Splitsko-dubrovačko područno bratstvo sv. Leopolda Bogdana Mandića, sa sjedištem u Splitu.

Što se tiče duhovne i pastoralne asistencije za Franjevački svjetovni red (OFS) Statut za duhovnu asistenciju Franjevačkome svjetovnom redu kojeg je odobrila Konferencija generalnih ministara Prvoga Franjevačkog reda i TOR-a, u Rimu, 28. ožujka 2002. donosi „Opća načela“ za duhovnu asistenciju među kojima i ova (čl. 2, br. 1, 2, 3):

„Duhovna i pastoralna skrb ostvaruje se u dvostrukom služenju:

a) u bratskoj službi višega vodstva = altius moderamen od strane viših redovničkih poglavara (Usp. ZKP 303.);

b) u duhovnoj asistenciji bratstvima i njihovim vijećima.

Više vodstvo = altius moderamen ima za cilj jamčiti vjernost OFS-a franjevačkoj karizmi, zajedništvo s Crkvom i jedinstvo s Franjevačkom obitelji (GK OFS-a 85,2.).

Svrha duhovne asistencije jest unapređivati zajedništvo s Crkvom i s Franjevačkom obitelji svjedočenjem franjevačke duhovnosti i dioništvom u njoj, sudjelovati u početnoj i trajnoj formaciji svjetovnih franjevaca te očitovati bratski osjećaj franjevaca redovnika prema OFS-u.“ (Usp. GK OFS-a 89,3; 90,1.)

Nadalje, ističe se u istom Statutu, čl. 3, br. 1. i 2.):

„To dvostruko služenje upotpunjuje, ali ne zamjenjuje, službu vijeća i svjetovnih ministara kojima pripada vodstvo, koordinacija i animacija bratstava na različitim razinama (Usp. GK OFS-a 86,2.).

Obavlja se po ovom Statutu koji je zajednički za sva četiri Reda (OFM, OFMConv, OFMCap i TOR) i odvija se kolegijalno na svim razinama višim od mjesne. (Usp. GK OFS-a 87,1; 88,5; 90,3.)

Svrha ovoga Statuta jest na ujednačen i konkretan način definirati službu duhovne i pastoralne skrbi za OFS, imajući na umu jedinstvo istoga Reda..“

Poslije iznošenja tema uslijedila je „Plenarna rasprava“. Uglavnom smo se usuglasili da na terenu još mnogi nisu upoznali najnovije smjernice OFS.-a.  Budući da je ovo bratstvo „Sv. Mihovil“ tek u osnivanju treba imati strpljenja za postupno i stupnjevito savladavanje tema koje su predviđene u vremenu početne formacije. Sudionice početne formacije OFS-a u osnivanju kao prioritet stavile su „formaciju“. Poznavanje identiteta i strukturu OFS-a na svim razinama međunarodnoj, nacionalnoj, područnoj i mjesnoj. Posebno je istaknuto upoznavanje i poznavanje dokumenata (smjernica) OFS-a i potrebu po istim živjeti i svjedočiti svoju ljudsko-kršćanku vjeru.

Poslije susreta za formaciju, koji priprema viša razina, Područno bratstvo, povjerenstvo za formaciju, bio je agape. Agape je pripremilo Mjesno bratstvo OFS-a „Sv. Mihovil“ Lišane Ostrovičke.

Fotografije


 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

München: Hrvatski ansambl „Lado“ u HKŽ München

************

München: Stepinčevo 2020.

************

Molitvena osmina za jedinstvo kršćana

************

kola emocija"

************

Obavijest o 49. vijećanju redovničkih odgojitelja

************

Zbog tehničkih problema

s dosadašnjom provincijskom adresom e-pošte,

molimo vas da ubuduće poštu šaljete na adresu:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas1587
Ovaj mjesecOvaj mjesec61619
UkupnoUkupno7445319

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 48