Izviješće sa Međunarodnog kongresa o Pravdi, Miru i Integritetu Stvorenja

Poštovana braćo! Po nalogu  provincijala Južnoslavenske konferencije sudjelovao sam kao animator PMIS naše Konferencije na Međunarodnom kongresu PMIS u Boliviji (Tarata- Cochabamba) od 21-28. 02. 2010. Prilažem vam izvješće o  radu  ovog  kongresa: ICPMIS (International Congress  Justice& Peace& Integrity of Creation i.e. Međunarodni kongres o Pravdi,  Miru i Integritetu Stvorenja). Napomena:  englesku  skraćenicu JPIC prevodim u hrvatsku skraćenicu: PMIS (Pravda,  mir, integritet stvorenoga).

Prilažem vam kraći i širi izvještaj s ovog Kongresa: Kraći izvještaj je pogodan za objavljivanje u glasilima i/ili na web-stranicama. Širi izvještaj  bi bilo dobro razaslati  pročelnicima i članovima  provincijskog  Vijeća  za pravdu, mir i skrb za sve stvoreno, te bar pročelnicima Vijeća za početnu i trajnu formaciju,  Vijeća za evangelizaciju i voditeljima početne i trajne formacije.

Uz srdačan pozdrav,

fra Mijo Džolan 

 

IZVJEŠTAJ SA MEĐUNARODNOG  KONGRESA PMIS (JPIC) U BOLIVIJI

(kraći  izvještaj) 

Poštovana braćo!

Po nalogu  provincijala Južnoslavenske konferencije sudjelovao sam kao animator  PMIS  naše Konferencije na Međunarodnom kongresu PMIS u Boliviji ( Tarata-Cochabamba) od 21-28. 02. 2010.

Prilažem vam izvješće o  radu  ovog  kongresa: ICJPIC (International Congress Justice& Peace& Integrity of Creation i.e. MKPMIS- Međunarodni kongres  o Pravdi,  Miru i Integritetu Stvorenja).

Napomena:  englesku  skraćenicu JPIC   prevodim u hrvatsku skraćenicu: PMIS ( Pravda, mir, integritet stvorenoga).

A.         Međunarodni kongres  o Pravdi, Miru i Integritetu Stvorenja  održan je od 21- 28. veljače   2010. godine  u franjevačkom samostanu u Tarati,  nekadašnjem  centru za   školovanje misionara,  u  blizini Cochabambe u Boliviji.

1.         Sudionici Kongresa bili su: izaslanici/animatori  12  od 13 OFM Konferencija  u svijetu (Fr. Peter Aman iz  Indonezije, animator  za EAC - Istočno- Azijsku Konferenciju  ispričao se  zbog  problema s vizom);  petorica generalnih animatora  na  čelu s  Josephom Rozanskim pročelnikom Ureda za  JPIC u Generalnoj kuriji,  članovi Generalne uprave Reda: Fr. Vidal Rodriguez, gen. tajnik za formaciju i studije i Fr. Arturo Rios, animator  u  Tajništvu za evangelizaciju; jedanaest lokalnih   djelatnika u vijećima JPIC-a, tajnika i prevoditelja, zajedno s provincijalom Bolivijske provincije  Fr.Martinom Sapplom i  predsjednikom JPIC-a za Boliviju Msgr.  Fr. Manuelom Eguigurenom, pomoćnim biskupom u Cochabambi.

2.         Središnja  zadaća Kongresa  bila je  predstaviti aktualnost i izvedivost naloga Generalnog kapitula 2009, kojima je izravno u čl. 43 i 44.  zadužen  Generalni ured JPIC-a, te Vijeća  JPIC-a na razini konferencija i provincija u  šestogodišnjem  periodu od 2009-2015:

43.        U slijedećem šestogodištu ( 2009.-2015.)  uz pomoć Ureda JPIC-a , neka se sve jedinice Reda založe da: 

 • * Promiču u početnoj i trajnoj formaciji  vrijednosti naše franjevačke duhovnosti  koje naglašava JPIC.
 • * Ispitaju učinak  našeg  stila življenja  na stvorenje, osobito što se tiče klimatskih promjena, te da promiču pravednost prema okolišu  kako bi se istakla povezanost   između društvenih i ekoloških tema ( usp. Specifične projekte u Amazoniji, Africi i Indoneziji) . 
 • * Promiču aktivno nenasilje  u našem životu, s osobitim naglaskom   na razrješavanju sukoba.
 • * Posvete  osobitu pozornost  isključenima iz našega društva, sukladno  situaciji svake  jedinice, zalažući se  osobito za obranu i promicanje ljudskih prava.    
 • * Razmotre  i promiču  etičnu upotrebu  ekonomskih i prirodnih resursa  u životu braće, njihovu  služenju i društvu. 

44.        Generalni kapitul traži  da se osigura nastavak tečaja  JPIC-a na PUA ( Antonianumu)  i preporučuje  da se slični tečajevi  organiziraju na  svim ustanovama  viših franjevačkih učilišta. 

 

3.         Kongresu je prethodila  ozbiljna  priprema, razmjena  informacija i  radnog materijala:

 • *           Nositelji dara Evanđelja,  dokument Generalnog kapitula  OFM, 2009.
 • *           Šestogodišnji plan  PMIS-a ( 2009-2015)
 • *           Smjernice  za animiranja PMIS-a, Rim 2009.
 • *           Upitnik  svim Konferencijama o  mjestu  i organiziranom promicanju  JPIC- vrijednosti  u našem životu i poslanju.
 • (ove  i druge korisne materijale potražiti na: www.ofm.org  pod sekcijom: JPIC, Contact, JPIC OFM  resources, JPIC resources)  

 

4.         Predavači  na Kongresu  iz Generalne kurije u središnjeg ureda JPIC-a, te  lokalni djelatnici u raznim službama obogatili su nas  dodatnim spoznajama: 

 • * O stanju  ljudskih prava, JPIC vrijednostima, ulozi franjevaca  i  Crkve   u  sadašnjoj  kriznoj   situaciji u Boliviji;  
 • * O mjestu  i aktualnosti JPIC u našem životu i poslanju, osobito u početnoj  i trajnoj formaciji  i evangelizaciji;
 • *  O potrebi  prihvaćanja  JPIC kao mjesta prakticiranja i njegovanja autentične franjevačke duhovnosti angažirane  u brizi za globalnu pravdu  prema svim ljudima i svemu stvorenju,
 • * O mogućnosti i potrebi poboljšanja  rada, organizacije i komunikacije  JPIC na svim razinama: od Ureda u Generalnoj kuriji do konferencijskih i provincijskih vijeća za  pravdu, mir  i skrb za sve stvoreno. (pojedinosti i zanimljivosti  vidi  u širem izvještaju)  

Nakon intenzivnog rada  u plenumu i grupama  Kongres  je   usvojio  dosta završnih  prijedloga  proslijeđenih Generalnoj upravi, od kojih  sažeto  izdvajam tek neke  prema tematskim cjelinama, dok  šire  zanimljive pojedinosti možete vidi u širem izvještaju:   

 

B.         ZAKLJUČNA RAZMIŠLJANJA KONGRESA:

I.          Animiranje rada PMIS-a  na razini  provincija: 

1.        Kongres drži veoma je važnim da  se PMIS  predstavi svakom bratu kao   biblijsku franjevačku duhovnost, koja  određuje  sve dimenzije  franjevačkog života:  molitvu, bratstvo, formaciju, studij,  ekonomiju, zavjete, poslanje, analizu društvenog konteksta, u skladu s  GGKK 39 i 42, te RFF,62.

2.         Rad PMIS   na svim  razinama ne smije se  improvizirati Treba raditi  po  utvrđenom programu u suradnji s  Tajništvom za formaciju i studije, Tajništvom za evangelizaciju i osobito s Provincijalom i Definitorijem.  Na taj način PMIS  izbjegava  diskvalifikaciju da je „ privatni biznis“ i promotor neke od ideologija.

3.         PMIS  treba surađivati s  franjevačkom obitelji, sličnim crkvenim  i društvenim  inicijativama.

4.         Budući  da se u svim provincijama i konferencijama  pokazuje  nerazumijevanje  i manjak   zanimanja za PMIS,  uslijed  prihvaćanja samodostatnih introvertiranih  “spasi-dušu-svoju-duhovnosti“, kao i  egoističnih,  za  probleme  društvenog konteksta  slijepih „wellnes-duhovnosti“, treba  pojačati napore  da braća budu informirana o nizu pitanja i mogućem  odgovornom angažmanu u okviru PMIS-a.  

U svrhu formiranja i informiranja za PMIS duhovnost   treba  se služiti  bez ustručavanja sa: 

 • a) Svim strukturama  formacije i trajne formacije,
 • b) Kritičkim sociološkim analizama  društva, mehanizama  diskriminacije, ugnjetavanja  i nepravednog odnosa prema stvorenju. 
 • c) Lokalnim medijima  na razini provincija i konferencija
 • d) Periodičnim elektronskim ili pisanim izvješćima  o poteškoćama i pozitivnim iskustvima s programima PMIS-a.
 • e) Bilten „ Contact“   na  web-stranici PMIS-a   bilo bi dobro ako je potrebno prevesti na   svoje jezike i distribuirati braći i javnosti.  
 • f) Prevesti i druge dokumente, projekte i analize urađene u generalnom uredu PMIS-a, u Uredu    međufranjevačkog PMIS-a u Rimu i drugim  centrima i institutima  osobito  „Guidlines  for animation of justice, peace and the integrity of creation“.  Vidi:  www. ofm.org  na službenim jezicima Reda.
 • g) Izrada  statuta PMIS-a za provincije i konferencije  dalo bi PMIS-u institucionalnu stabilnost. Model za izradu statuta može se naći u   „ Guidelines… „

II.         Zadaća  animatora  i vijeća animatora Konferencija je  promicati  komunikaciju  i razmjenu informacija na svim razinama JPIC-a.

III.       Glede etične uporabe   ekonomskih i prirodnih izvora  u životu  braće, njihovu služenju i u društvu,  Kongres je otvorio raspravu o modalitetima korisnog i pravednog korištenja   naših neiskorištenih  prostora i zgrada,  etičnom investiranju novca u skladu sa socijalnim  naukom Crkve, te o transparentnosti ekonomskog poslovanja. 

IV.        Odlučeno je  da se održi  jedan Međunarodni kongres u slijedećem  šestogodištu,  te Kontinentalni kongresi  animatora JPIC-a  provincija i konferencija  svake tri godine.  Europska kongres  JPIC zakazan  je za  24-30 travnja 2010. u Poljskoj. 

V.         Glede zadaće promoviranja aktivnog  nenasilja na  Kongresu se  o konfliktu govorilo  kao sastavnom dijelu života. Njega se ne smije  krivo shvatiti, ignorirati, niti gurati pod tepih. Treba predstaviti PMIS kao duhovnost   Blaženstava  i nenasilja, koja nam može pomoći  suočiti se s konfliktom na osobnom planu, u  zajednici i društvu na pozitivan način.  

VI.        O pitanju  učinka  našeg načina života  na integritet stvorenja  Kongres  drži  da u velikom dijelu naših bratstava  ne postoji svijest  o težini ovog problema,   niti o našoj odgovornosti .  Naš prioritet i najvažnija zadaća  trebala bi biti u buđenje  ove svijesti  i naše odgovornosti. Za to se treba organizirati, objediniti i stručno pripremiti.

VII.       Odgoj za minoritet= odgoj za PMIS vrijednosti:

Naznačeno je 11 koraka  koji pomažu odgoju  za  minoritet  i za JPIC duhovnost istovremeno. (vidi u širem izvještaju) 

VIII.      PMIS  u evangelizaciji:

Jedan od bitnih doprinosa  PMIS-a evangelizaciji je  onaj koji je  papa Pavao VI  izrekao  prigodom osnivanja papinske komisije Justia et pax 1967:  pomoć Crkvi da  drži oči otvorenima  za stvarnost svijeta,  osjetljivo srce i ruke spremne  ostvariti Božji plan sa stvorenjem.  Oboje , PMIS i evangelizacija  trebaju promicati  strastveno iskustvo Isusa  i njegova Kraljevstva, nasljedovanje siromašnog i raspetog  Krista,  koji je nazočan u siromašnima i raspetima našega svijeta.  Treba  za ovaj trenutak i zadaću  iznova tražiti zdrav spoj mistike i politike. Za to ima temelja  i u cjelovitoj interpretaciji  sv. Franje. 

Split, 13. 03. 2010.

Fra  Mijo Džolan

 

 

Najave

DUHOVNE VJEŽBE - 2019.

************

Odgođeni su susreti trajne formacije (regionalni susreti)

************

Dan otvorenih vrata Klerikata

************

Adresa e-pošte:

provincijalat.franjevaca@gmail.com


Pretraži sadržaj

Aktualno

KAPITUL UNDER TEN


FRANJEVAČKI BOGOSLOVI

INTERNET STRANICA


FACEBOOK STRANICA

**********************

Fra Stipica Grgat:

Otpjevni psalmi

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Muka po Ivanu (provincijski napjev /zapisao fra Stipica Grgat)

Muka po Ivanu (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Marku (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Mateju (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

Muka po Luki (provincijski napjev /Služba Božja - fra Mile Čirko)

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Promo film o Provinciji

Posjetitelji

DanasDanas250
Ovaj mjesecOvaj mjesec65458
UkupnoUkupno7607959

Administrator

ivan.udovicic@gmail.com

Online

Trenutno aktivnih Gostiju: 23