LOVREĆ – OPANCI

Duh Sveti
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
21 257 Lovreć
tel. 021/723-255

Župnik: Fra Dinko Bošnjak


Župa Lovreć-Opanci nalazi se u Općini Lovreć, na zapadnom djelu Imotske krajine. Prostire se na krševitoj visoravni, prosječno oko 500 m n.v., kroz koju prolazi državna cesta prema Imotskom. Dijeli se na dva dijela: Lovreć i Opanke. U početku su Opanci pripadali omiškoj općini, a Lovreć imotskoj. Međuopćinska granica prolazila je uglavnom današnjom državnom cestom.

Taj su kraj već u pretpovijesno vrijeme naseljavali ilirski stočari o čemu svjedoče mnoge gradine i gomile. Nađeni su također i razni predmeti iz vremena rimske vladavine. Iz hrvatskog srednjovjekovlja ostale su nekropole stećaka na tri mjesta. Iz vremena turske okupacije ostala je ruševna kula Urum-bega po kojoj se čitav predjel zove Kula, a stanovnici Kuljani. Za vrijeme turske vladavine kraj su pastorizirali franjevci iz samostana kod izvora rijeke Vrljike, u XVII. st. iz samostana na Prološkom blatu, a potom iz omiškog samostana, kojemu župa pripada sve do 1968. godine. U tursko vrijeme župi Opanci, tako se onda župa zvala, pripadao je Lovreć, a u drugoj polovici XVII. st. Studenci i Svibić. Župnik je stanovao u Studencima.

Nova župna crkva Duha Svetoga izgrađena je 1936./1937. godine, nedaleko od stare, na brežuljku u samom središtu župe, za župnika fra Joze Šimića. Crkva je trobrodna građevina, sagrađena od klesanog kamena u neoromaničkom stilu. Lijep zvonik na jedan kat i sa završnom piramidom završen je 1938. godine. Na pročelju crkve nalazi se velika rozeta, rad ak. slikara Branimira Dorotića (2004.). Župnik fra Jozo Šimić za crkvu je nabavio tri mramorna oltara iz stare crkve Gospe od Zdravlja na Dobrome u Splitu. U apsidi je barokni mramorni oltar na kojem su sa strane mramorni kipovi sv. Tome apostola i sv. Silvestra, pape.  U prezbiteriju je postavljena nova oltarna menza, kameni ambon i krstionica. U sjevernoj lađi, na mjestu gdje je bila Lurdska spilja, postavljen je veliko brončano raspelo, rad ak. kipara Krune Bošnjaka. U južnoj lađi je oltar sv. Josipa, kip sv. Ante i oltar Bezgrješne. Oba oltara su iz stare crkve Gospe od Zdravlja u Splitu. Na zidu sjeverne lađe nalazi se kip sv. Stjepana i mramorni oltar sv. Nikole, biskupa. Pri dnu crkve postavljena su poprsja: fra Šimuna Milinovića, fra Joze Šimića, graditelja crkve i fra Joze Olujića, znanstvenika i mučenika. Prva dva su rad Krune Bošnjaka, a posljednji  Kažimira Hraste. Na zidovima su postaje Križnog puta od tirolskog drveta is 1939. godine.

Crkva je više puta popravljana: 1958., 1970.-1972. i 1980.-1991., kada je izvršena temeljita rekonstrukcija crkve. Promijenjen je krov na sve tri lađe, izgrađen trijumfalni luk koji dijeli prezbiterij od glavne lađe, naslikana slika Duha Svetoga (Josip Bifel), uvedena nova elektrifikacija, ozvučenje, crkva je obojana, nove klupe, obnovljen zvonik i postavljena i elekrificirana tri nova zvona. Uređeno je i crkveno dvorište i u njemu, na sjeveroistočnoj strani, postavljena špilja Gospe Lurdske, koja se prije nalazila u sjevernoj lađi crkve.

Stara župna crkva Duha Svetoga nalazi se na groblju. Današnji oblik je dobila 1755. god., nakon rekonstrukcije i povećanja stare crkve izgrađene odmah nakon oslobođenja od Turaka 1717. godine. U crkvi je stara slika Silazak Duha Svetoga, naslikana na drvu 1737. godine. Crkva je temeljito obnovljena 1978. godine. Ispred crkve podignuta je presvođena  otvorena kapelica s kamenim oltarom za veće svečanosti, jer je crkvica premalena za veće euharistijska slavlja. God. 2003. temeljito je obnovljen krov. U groblju je g. 2005. izgrađena mrtvačnica.

Crkva sv. Ivana Krstitelja u Nikolićima počela se graditi 1935. god., a dovršena je tek 1980. godine za župnika fra Anđelka Šimića. Iznad pročelja je zvonik na preslicu s dva zvona. Pored crkve je  postavljen kip sv. Ivana Krstitelja, rad ak. kipara Krune Bošnjaka. Crkva je g. 2001. izvana i iznutra uređena, a 2002.g. kupljeno je zvono od 150 kg.

Grobljanska kapelica sv. Ivana Krstitelja izgrađena je 1974. god.  na groblju u Nikolićima. Danas je preuređena  u mrtvačnicu. Kapela sv. Ante pored stare župne kuće izgrađena je 1933. godine za svakodnevne potrebe župnika. U novije vrijeme (1984.) kapela je obnovljena i proširena. 

Stara je župna kuća u Opancima izgrađena 1889. godine.  Više puta je obnovljena i proširivana. Posljednja je obnova bila 1973. god., kada je u njoj uređena i vjeronaučna dvorana.  Nova župna kuća izgrađena je u blizini župne crkve s jugoistočne strane 1981. godine. Povezana je s crkvom, a u njoj se nalaze vjeronaučna dvorana i kapela. 

Literatura: Lovreć –Opanci, Monografija, u prigodi 250. obljetnice župe, 150. obljetnice rođenja nadbiskupa Milinovića i 50. obljetnice gradnje nove župne crkve, Lovreć, 1993.


Župski list