POTRAVLJE

Župa sv. Filipa i Jakova
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
Potravlje
21233 Hrvace
tel. 021/818 555

Župnik: fra Ante Čovo


Župa Potravlje, nastala krajem XVII. st., nalazi se na sjevernim padinama Svilaje u dolini rijeke Cetine u općini Hrvacama Splitsklo-dalmatinske županije.

Župa je dobila ime po srednjovjekovnoj tvrđavi na obronku Svilajekoja se spominje 1433. godine. Selo ispod tvrđave dobilo je ime Podtravnik ili današnje Potravlje. Taj je kraj bio naseljen još za Ilira. Kršćanstvo se tu rano pojavilo, o čemu govore ostatci starokršćanske bazilike s grobovima na lokalitetu Grudine. U srednjem vijeku, a i za turske vladavine, selo je vjerojatno pripadalo župi Zmino.

Nakon oslobođenja od turskog zuluma, kraj je naseljen novim stanovništvom koje se doselilo pod vodstvom franjevaca is Hercegovine, ponajviše iz Broćna ispod Mostara. Od tada su župu pastorizirali franjevci živogoškog samostana do 1968. god., kada je potpala pod sinjski samostan.

Župa obuhvaća sela: Potravlje, Satrić i Maljkovo.

U župi, koja je bila okupirana od 1991. do 1995., srpski agresor je u Domovinskom ratu zapalio i uništio 90 % objekata. Osim kuća zapaljene su i dvije škole i sve crkve. To se događalo u rujnu i listopadu 1991. god., kada je narod sa župnikom morao napustiti svoje kuće i otići u izbjeglištvo.

Stare župne matice od g. 1826. do 1857. čuvaju se u HAZ-u (R. k. 863, V. k. 864, M. k. 865) a od g. 1858. do 1895. u HASu (MK-202).

Župna crkva sv. Filipa i Jakova nalazi se Potravlju. God. 1709. je bila drvena i pokrivena šimlama. Imala je oltar s antependijem od platna na kojem je po sredini bio naslikan križ. Na oltaru je bila slika Bl. Dj. Marije, ukrašena srebrom.

Nova crkva je sagrađena na mjestu stare 1774. godine. Imala je dva prozorčića uz vrata i okrugli prozor na pročelju, a iznad pročelja nalazi se ukrašeni zvonik na preslicu s tri zvona. Ispred pročelja je bio atrij. Crkva je više puta popravljana a temeljitije je obnovljena g. 1970.-71. Tom je prigodom uklonjen atrij ispred crkve, a dva su prozorčića uz vrata zatvorena, izgrađeno je betonsko pjevalište, podignut prezbiterij a stara sakristija spojena s prezbiterijem. Na dnu apside premješten je kameni oltar sa slikom sv. Filipa i Jakova. Ta je slika kopija (ak. slikar Bruno Bulić) stare barokne slike koja se nalazi u sinjskom samostanu. Kod oltara, ispod triumflanog luka je krstionica koju je izradio klesar Ante Ušljebrka. Uz triumfalni su luk dvije niše. U jednoj je kip Gospe od zdravlja, a u drugoj sv. Ante. U crkvenoj lađi je kip sv. Blaža i slika sv. Jure (XVIII. st.). Brončane postaje Križnog puta izradio je 1976. god. ak. kipar Ante Starčević koje su tijekom Domovinskog rata dijelom oštećene ili potpuno uništene. On je izradio i križ koji je postavljen po sredini trijumflanog luka. Uz apsidu je g. 1972. sagrađena mala sakristija. Crkva je dosta stradala za vrijeme Domovinskog rata, oštećen joj je ili uništen sav inventar. Crkva je 1998. god. temeljito obnovljena donacijama biskupije Gubbija, općina Hrvace i župljana.

Oko crkve je groblje ograđeno kamenim zidom. Koncem 70-ih godina nešto dalje od crkve podignuto je novo groblje.

Crkva Imena Isusova izgrađena je 1939. god. u Satriću. Na pročelju je okrugli prozorčić. Veliki oltar je od betona i ulomaka mramora. Na oltaru je slika Isusa Dječaka. Uz trijumfalni luk su kipovi Srca Isusova i Srca Marijina. Pobunjeni Srbi su crkvu demolirali i iznutra zapalili, a kipove Srca Isusova i Srca Marijina razbili. Odmah nakon oslobođenja crkva je popravljena i nabavljen je potpuno novi inventar.

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Josipa u Maljkovu sagrađena je 1913. godine. Po sredini pročelja je okrugli prozor a na vrhu je zvonik na preslicu s tri zvona (Jakov Cukrov). Veliki oltar je bio od mramora sa slikom sv. Josipa. U crkvi je bilo staro raspelo. Crkva je zapaljena za vrijeme Domovinskog rata, uništen je i sav inventar. Kameni kipovi Srca Isusova i Srca Marijina bili su oštećeni, a kip Bezgrješne potpuno uništen. Uništen je i dio vanjske kamene fasade.

God. 1997.-98. crkva je potpuno obnovljena: postavljen novi krov, uređen oltar prema puku, nova oltarna slika sv. Josipa, rad ak. slikara Josipa Biffela prema staroj oltarnoj slici, postavljen novi Križni put.

Oko crkve je groblje.

Stara župna kuća bila je nešto poviše današnje. Ona je zapuštena a jednako i kapela što je bila uz nju. Današnja kuća počela se graditi g. 1904., ali su zidovi podignuti tek g. 1941. Kuća je djelomično uređena za stanovanje župnika 1953., a u potpunosti dovršena tek 1973. godine. Za vrijeme Domovinskog rata župna kuća je zapaljena. Potpuno je obnovljena 1996. god. pomoću biskupije Gubbija (Italija) i ekonomata Provincije. God. 1998.-99. u kući je postavljen novi namještaj i uređeni prilazni putovi.

Uz kuću je kapela sv. Paškala, izgrađena g. 1967.-68. prema nacrtu arh. Ante Baraća. U kapeli je slika sv. Paškala od Vlade Marjanovića i barokna slika Bl. Dj. Marije koju je darovao g. 1727. mještanin fra Petar Karapandža. Za vrijeme Domovinskog rata kapela je dijelom devastirana, nakon rata obnovljena.

Iz župe ima 6 svećenika (franjevaca) i 3 redovnice.

U župi djeluje jedna područna škola.

Župa pripada Cetinskom dekanatu Splitsko-makarske nadbiskupije.

U ŽUPI: c. 365 obitelj, 1080 vjernika (g.1939.: 2767 + 24 vjernika, g. 1965.: 380 obitelji, 2300 vjernika, g. 1978.: 406 obitelji, 2042 vjernika).