DUBRAVA

Župa Gospe od Zdravlja
Šibenska Biskupija

Župni ured
Bana Ivana Mažuranića 3a
22000 Šibenik
tel. 022/311 472

Župnik: fra Lazar Perica
(poslužuje iz samostana Sv. Ante na Šubićevcu u Šibeniku)


Župa Dubrava, smještena je u prodolini koja se proteže od Bilica prema Danilo Birnju, pripada Gradu Šibeniku u Šibensko-kninskoj županiji. Samo ime kaže da je to nekad bio šumovit kraj. Župu sačinjavaju dva sela Dubrava i Rakovo selo. U starini je središte župe bilo smješteno oko crkve sv. Mihovila na Vršinama gdje je do g. 1910. bilo groblje. Selo je od XVIII. st pripadalo župi Varošu u Šibeniku. God. 1966. Dubrava je postala samostalna župa. Dodijeljena je franjevcima Provincije Presvetoga Otkupitelja na upravljanje “In perpetuum”.

Župna crkva Gospe od Zdravlja izgrađena je 1912.-13., prema nacrtu Josipa Mitrovića, na zemljištu što ga je općina g. 1910. ustupila selu za groblje i crkvu. Crkva ima zvonik na preslicu s dva zvona. Za župnikovanja fra Silvestra Bote dograđena je uz crkvu sakristija, obnovljena kamena preslica na crkvi, jer se stara urušila, oko crkve i od crkve do ulaza u groblje stavljen je betonski nogostup. Nabavljeno je 15 novih klupa, stavljen novi razglas i aluminijski zatvori. God. 1998. obnovljena je i unutrašnjost crkve.

Glavni oltar je od kamena. Na njemu je Gospina slika iz XVIII. st., presvučena srebrnom košuljicom. Sa strane su dva kipa: Srca Isusova i sv. Josipa.

Oko crkve je groblje. Crkva sv. Mihovila nalazi se s južne strane sela na brdu Vršine. Prvi put se spominje 1415. a posvećena je 1444. godine. Rađena je u romaničko-gotičkom stilu. Više je puta popravljana, posljednji put g. 1997. kao spomenik kulture. Dobila je i novu kamenu preslicu sa dva zvona i novi crkveni barjak s likovima sv. Mihovila s jedne i Gospe od Zdravlja s druge strane. Sv. misa se u crkvi služi samo nekoliko puta godišnje.

Uz crkvu je i groblje koje je bilo u funkciji sve do 1910. godine.

Crkva sv. Ante u Rakovu Selu počeo je graditi fra Vlade Bilobrk 1934. godine. Gradnja je prekinuta g. 1939. a nastavljena tek g. 1988. Crkva je konačno dovršena g. 1990. i blagoslovljena 1991. Crkva ima zvonik na preslicu sa dva zvona, elektrificirana 2004. godine. U prezbiteriju je pomični oltar. Iza oltara je betonski retabl iza kojeg se dobio prostor za sakristiju. Kip sv. Ante restaurirao je ak. slikar fra Ante Branko Periša, kip Gospe Lurdske poklonio fra Silvesatar Aračić, pučki misionar.

Uz crkvu je i groblje.

Za župnikovanja Fra Silvestra Bote kupljena je, posredovanjem fra Nedjeljka Šabića, donacijom Rottenburške biskupije, kuća koja je preuređena za pastoralne potrebe.

U blizini Gospine crkve nalazi se i župna dvorana, koja je u lošem stanju i uglavnom služi kao prostor za ostavu.

Župnik stanuje u samostanu Sv. Ante na Šubićevcu u Šibeniku.

U župi je jedna područna škola.

Župa pripada Šibenskom dekanatu Šibenske biskupije.

U župi: 350 obitelji, oko 1200 vjernika (g. 1965.: 250 obitelji, 1960 vjernika, g. 1978.: 200 obitelji, 1350 vjernika).