DUBRAVICE

Župa sv. Katarine
Šibenska biskupija

Župni ured
Srida Dubravica 1
DUBRAVICE
22222 Skradin
Tel: 022/ 775-477

Župnik: fra Ivan Čupić


Župa Dubravice pripada Gradu Skradinu u Šibensko-kninskoj županiji. U srednjem vijeku taj kraj bio je pod skradinskom župom a jedan njezin dio vjerojatno je pripadao bribirskoj župi. Selo se spominje g. 1299. u darovnici bana Pavla Bribirskog novoosnovanom franjevačkom samostanu sv. Ivana Krstitelja kod Skradina. Nakon pada Skradina pod tursku vlast, visovački su franjevci preuzeli pastvu sela. Župa je obuhvaćala i selo Rupe sve do Roškog slapa. God. 1773. selo Rupe postalo je samostalna župa.

Župa danas obuhvaća sela: Dubravice i Plastovo.

Stare župne matice djelomično su se sačuvale u Povijesnom arhivu u Zadru, Matičnom uredu Skradin i župnom uredu Dubravice.

Župna crkva sv. Katarine, djevice i mučenice, podignuta je na mjestu crkve iz predturskoga doba od koje ostao timpan s renesansnim natpisom “D. O. M.” (DEO OPTIMO MAXIMO) iznad sporednih vrata. Crkva je, prema tome, bila izgrađena u XV. stoljeću. Obnovljena je i proširena g. 1724. I poslije toga doživjela je više obnova i adaptacija.

Crkva je 1977./1978., u dogovoru s Regionalnim zavodom za zaštitu spomenika kulture u Splitu, renovirana iznutra i izvana. Kad je prigodom obnove dignuta vanjska žbuka, pokazali su se ulomci natpisa iz stare crkve razbacani po zidu na više mjesta. Oblik je crkve nepravilan jer je apsida šira nego lađa. U apsidi je svod bačvast a u lađi gotički prelomljen.

Na pročelju su dva prozorčića uz vrata a iznad njih je kameni okrugli prozor. Na vrhu je zvonik na preslicu s dva zvona. Oltar u crkvi je drveni i na njemu je mali barokni kip sv. Kate, zaštitnice rudara, jer se u Dubravicama još u XVIII. st. kopala ruda. U crkvi je drveno procesionalno raspelo.  U Domovinskom ratu crkva je pogođena granatom pri čemu joj je oštećen krov i zidovi. Od učestalog granatiranja oštećen je i veći broj grobnica. Crkva je temeljito obnovljena 1998./1999. godine.U suglasnosti sa Županijskim zavodom za kulturu maknut je stari drveni oltar, koji nije imao nikakvu kulturnu vrijednost, i postavljen je novi mramorni oltar na kojem je kip sv. Katarine. Prilazi crkvi oko groblja su popločani, a izvan groblja izgrađena je nova mrtvačnica.

Oko crkve je groblje, ograđeno g. 1766.

Crkva sv. Nikole, biskupa u Plastovu vjerojatno je postojala u XIV. st. Od nje je ostala apsida. Ona je kasnije, u XVIII. st. produžena. U crkvi je na oltaru slika sv. Nikole od Ivana Skvarčine (1849.). Postoji još jedna slika sv. Nikole na drvetu. Oko crkve je groblje. Obje crkve, sv. Kate i sv. Nikole, proglašene su 16. veljače 1979. spomenicima kulture (br. 17/15-79, i 17/17-79).

Za vrijeme čišćenja crkve g. 1997., koju su četnici do temelja srušili 1991. god., u ruševinama je pronađen impost od prozora i na njemu uklesan starokršćanski križ vjerojatno iz VI. st. što svjedoči da je  na tom mjestu bila starokršćanska crkva. God. 1998. novu crkvu je blagoslovio  Ante Ivas, biskup šibenski.

Pobunjeni Srbi su pogodili granatom i kapelu sv. Roka u Prisipu.

Župna kuća je sagrađena g. 1865. Ona je kasnije više puta popravljana. Uz kuću je g. 1900. sagrađena kapela koja se u početku zvala kapela sv. Ante a potom Presv. Srca Isusova. U Dubravicama je  izgrađena nova župna kuća (1984.-1986.) i uz nju kapela Gospe Fatimske koja je oštećena u Domovinskom ratu. Obnovljena je g. 1994.

Iz župe je šest redovnica. U župi djeluje Frama od g. 1998. i broji 15 članova. FSR, osnovan g. 1991., ima 11 članova.

U Domovinskom ratu srušena je područna škola, g. 1999. izgrađena je nova.

Župski list “Majka Mira” izlazi dva puta godišnje.

Župa pripada Skradinskom dekanatu Šibenske biskupije.

Župa danas broji: 210 katoličkih obitelji, 640 vjernika (g.1939.: 12168 + 18 vjernika, g. 1965.: 125 obitelji, 1324 vjernika, g. 1978.: 265 obitelji 1462 vjernika).

Literatura: FRA PETAR KLARIĆ, Čudotvoirna Gospa Dubrovačka Majka Mira, Dubravice 1997.; FRA P KLARIĆ (ur.), Župa Dubravice u prostoru i vremenu. Zbornik radova u prigodi 300 godina obljetnice osnutka župe Dubravice (1700.-2000.), Dubravice 2000.; Literatura: FRA STANKO BAČIĆ, Visovački franjevci u skradinskoj biskupiji, Šibenik, 1991., 39-58.