Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj

ra Ivan Macut, profesor na KBF-u u Splitu, napisao je i objavio osmu knjigu pod naslovom Filozofija u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. Knjigu je objavila nakladnička kuća Školska knjiga iz Zagreba. Urednica knjige je Miroslava Vučić. Knjiga sadrži 424 stranice.

Sadržaj knjige:

Predgovor str. 11

Uvodstr. 13

1. Pregled istraživanja i literature str. 15

a) Zlatko Posavac – Novija hrvatska estetika str. 15

b) Zbornik radova Otvorena pitanja povijesti hrvatske filozofije str. 18

c) Zbornik radova Hrvatska filozofija u XX. stoljeću str. 19

d) Hrestomatija filozofije (urednik Damir Barbarić) str. 22

e) Zbornik radova Hrvatska filozofija u prošlosti i sadašnjosti str. 23

f) Znanstveni skup Stanje istraživanja povijesti hrvatske filozofije str. 25

g) Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine str. 26

h) Enis Zebić – Filozofija politike Julija Makanca str. 32

i) Prikaz zbornika o Zimmermannu iz 2002. godine str. 34

j) Višeslav Aralica, Platonova Država u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.Ideja, stvarnost i cenzura. str. 37

2. Podjela rada str. 39

3. Metodologija istraživanja hrvatske filozofske baštine str. 40

4. Opravdanje istraživanja filozofije u NDH str. 45

I. NEZAVISNA DRŽAVA HRVATSKA – NOVI POLITIČKI I KULTURNI OKVIRI str. 49

I. 1. Politički i pravni okvir NDH str. 49

I. 2. Ideološki okvir str. 51

I. 3. Tipologija odnosa kulture prema totalitarizmima u sukobu str. 53

I. 4. Matica hrvatska u NDH str. 56

I. 5. Mudroslovni/filozofski fakultet str. 58

I. 6. Katolički bogoslovni fakultet u Zagrebu (KBF) str. 61

I. 7. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti (HAZU) str. 62

I. 8. Časopisi i novine u kojima su objavljivali hrvatski filozofi str. 64

I. 9. O kulturi u NDH općenito, a o autonomiji kulture posebno str. 65

II. FILOZOFIJA U NDH str. 70

II. 1. Uvod str. 70

II. 2. Prikaz marksističke filozofije između dva svjetska rata u kontekstuhrvatske filozofije str. 72

II. 2. 1. Hrvatska (građanska) filozofija u Kraljevini Jugoslaviji (1918. – 1941.) str. 73

II. 2. 2. Periodizacija filozofije marksizma u Kraljevini Jugoslaviji str. 77

II. 2. 3. Veljko Ribar – Principi materijalističke dijalektike: program za kritičku sintezu filozofijskih problema (1922.) str. 82

II. 2. 4. Božidar Adžija – Od Platona do Marksa. Razvoj socijalističke ideje (1929.) str. 84

II. 2. 5. Sukob na ljevici str. 86

II. 3. Filozofi između vlasti i poziva – Julije Makanec, Stjepan Zimmermann i Pavao Vuk-Pavlović str. 92

II. 3. 1. Julije Makanec (1904. – 1945.) str. 93

II. 3. 1. 1. Život str. 93

II. 3. 1. 2. Djela do travnja 1941. str. 96

II. 3. 1. 3. Djela Julija Makanca od travnja 1941. do svibnja 1945. – pregled str. 98

II. 3. 1. 4. Djelo(vanje) Julija Makanca u NDH 1941. godine str. 100

II. 3. 1. 5. Primat politike nad filozofijom – 1942. godina str. 101

II. 3. 1. 5. 1. Filozofija i svijet protiv Duše pokreta str. 103

II. 3. 1. 6. Makanec kao profesor filozofije na Mudroslovnom fakultetu 1943. godine str. 106

II. 3. 1. 6. 1. Razvoj državne misli od Platona do Hegela str. 106

II. 3. 1. 7. Ostali filozofski Makančevi tekstovi iz 1943. godine str. 115

II. 3. 1. 8. Makančeva djela 1944. i 1945. godine str. 118

II. 3. 1. 9. Zaključni osvrt na život i djelo Julija Makanca u NDH str. 120

II. 3. 2. Stjepan Zimmermann (1884. – 1963.) str. 121

II. 3. 2. 1. Život i rad do osnutka NDH str. 121

II. 3. 2. 2. Zimmermannov rad u NDH str. 124

II. 3. 2. 2. 1. Filozofija života str. 125

II. 3. 2. 2. 2. Nauka o spoznaji str. 131

II. 3. 2. 2. 3. Kriza kulture str. 135

II. 3. 2. 2. 4. Smisao života str. 147

II. 3. 2. 2. 5. Putem života str. 152

II. 3. 3. Pavao Vuk-Pavlović (1894. – 1976.) str. 156

II. 3. 3. 1. Život i djela str. 156

II. 3. 3. 2. Filozofska misao str. 157

II. 4. Povjesnici hrvatske filozofije – Kruno Krstić i TeofilHarapinstr. 160

II. 4. 1. Kruno Krstić (1905. – 1987.) str. 161

II. 4. 1. 1. Život str. 161

II. 4. 1. 2. Filozofska i ostala djela u NDH str. 162

II. 4. 1. 2. 1. Filozofija i jezik str. 163

II. 4. 1. 2. 2. O Platonu i njegovoj filozofiji str. 165

II. 4. 1. 2. 3. KrstićevaFilozofija u Hrvatskoj i Harapinov Razvitak filozofije kod Hrvata str. 169

II. 4. 1. 3. Ostali važniji Krstićevi filozofski tekstovi u NDH str. 175

II. 4. 1. 4. Krstićeva filozofska misao u doba NDH str. 178

II. 5. Filozofijom kulture protiv nekulturnog doba – Albert Bazala i Vladimir Filipović str. 179

II. 5. 1. Albert Bazala (1877. – 1947.) str. 180

II. 5. 1. 1. Život str. 180

II. 5. 1. 2. Filozofsko stvaranje prije NDH str. 181

II. 5. 1. 3. Bazalin život i filozofski radovi u doba NDH str. 183

II. 5. 1. 3. 1. Filozofijske studije II: Svijest i svijet, subjekt i objekt str. 185

II. 5. 1. 3. 2. Prirodni osnovi kulture str. 187

II. 5. 1. 3. 3. Čovječanstvo str. 189

II. 5. 1. 4. Filozofska misao u NDH str. 190

II. 5. 2. Vladimir Filipović (1906. – 1984.) str. 190

II. 5. 2. 1. Život i važnija djela str. 190

II. 5. 2. 2. Filipovićevo filozofsko stvaralaštvo prije NDH str. 193

II. 5. 2. 3. Filozofska djela u doba NDH str. 193

II. 5. 2. 3. 1. Suvremeni nazori o svijetu i životu str. 194

II. 5. 2. 3. 2. Sudbina kulturnog života (Problemi kulturne morfologije) str. 197

II. 5. 2. 3. 3. Smisao i vriednost tehnike (iz filozofije života) str. 200

II. 5. 2. 4. Filozofska misao u doba NDH str. 201

II. 6. Filozofija u službi književnosti i estetike – Drago Ćepulić iAlbert Halerstr. 203

II. 6. 1. Drago Ćepulić (1893. – 1976.) str. 204

II. 6. 1. 1. Život str. 204

II. 6. 1. 2. Ćepulićeva djela prije NDH str. 204

II. 6. 1. 3. Filozofska djela u doba NDH str. 205

II. 6. 1. 3. 1. Ličnosti. Studije i eseji str. 206

II. 6. 1. 3. 2. Narodni život i duh (Filozofska kozerija) str. 210

II. 6. 1. 3. 3. Realistična filozofija i materija str. 212

II. 6. 1. 3. 4. Filozofija i duhovno opredjeljenje(Metafizičko-moralna kozerija) str. 213

II. 6. 1. 4. Ćepulićeva filozofska misao u doba NDH str. 214

II. 6. 2. Albert Haler (1883. – 1945.) str. 215

II. 6. 2. 1. Život str. 215

II. 6. 2. 2. Djela i radovi prije NDH str. 215

II. 6. 2. 3. Filozofska djela u doba NDH str. 216

II. 6. 2. 3. 1. Doživljaj ljepote str. 216

II. 6. 2. 3. 2. Doživljavanje konkretne stvarnosti str. 221

II. 6. 2. 3. 3. Vanjski i unutarnji svijet str. 223

II. 6. 2. 3. 4. Paradoksi. Suvremena filozofska razmatranja str. 224

II. 6. 2. 3. 5. Korist i spoznaja (aktualna filozofska razmatranja) str. 225

II. 6. 2. 3. 6. Anarhični diletantizam. Potreba historičkog gledanja str. 226

II. 6. 2. 3. 7. Rasprava između Radoslava Glavaša i Alberta Halera str. 228

II. 6. 2. 4. Ukratko o Halerovoj filozofskoj misli u doba NDH str. 231

II. 7. U neoskolastičkoj kuli – Vilim Keilbach, Franjo Šanci Karlo Grimm str. 232

II. 7. 1. Vilim Keilbach (1908. – 1982.) str. 232

II. 7. 1. 1. Život str. 232

II. 7. 1. 2. Filozofsko stvaralaštvo prije NDH str. 233

II. 7. 1. 3. Filozofska djela u doba NDH str. 234

II. 7. 1. 3. 1. Misli o Bogu i religiji str. 234

II. 7. 1. 3. 2. Problem Boga u filozofiji. »Teodiceja« ili»Naravno bogoslovlje« str. 237

II. 7. 1. 3. 3. Kratak uvod u filozofiju str. 243

II. 7. 1. 3. 4. Egzistencijalno ili obstojnostno mišljenje str. 249

II. 7. 1. 4. Keilbachova filozofska misao u doba NDH str. 249

II. 7. 2. Franjo Šanc (1882. – 1953.) str. 251

II. 7. 2. 1. Život str. 251

II. 7. 2. 2. Filozofska djela prije NDH str. 251

II. 7. 2. 3. Filozofska djela u doba NDH str. 252

II. 7. 2. 3. 1. Poviest filozofije I. dio. Filozofija starih Grka i Rimljana str. 252

II. 7. 2. 3. 2. Poviest filozofije II. dio. Od renesanse do Kanta str. 255

II. 7. 2. 3. 3. Skolastička filozofija – prava filozofija? str. 258

II. 7. 2. 4. Recenzije ili prikazi Šancova djela Poviest filozofije str. 259

II. 7. 2. 5. Šancova filozofija u doba NDH str. 262

II. 7. 3. Karlo Grimm (1898. – 1952.) str. 262

II. 7. 3. 1. Život i najvažnija djela str. 262

II. 7. 3. 2. Filozofska djela u NDH str.  263

II. 7. 3. 2. 1. Indukcija. Prikaz njezinih problema str. 263

II. 7. 3. 2. 2. Što je ljudska duša? str. 266

II. 7. 3. 2. 3. Jesmo li slobodni? (Iz psihologije volje) str. 268

II. 7. 3. 2. 4. Bezsmrtnost? str. 269

II. 7. 3. 3. Filozofska misao u NDH str. 271

II. 8. Protiv komunizma i boljševizma – Vendelin Vasilji Dominik Barač str. 272

II. 8. 1. Vendelin Vasilj (1909. – 1971.) str. 272

II. 8. 1. 1. Život i najvažnija djela str. 272

II. 8. 1. 1. 1. Filozofija komunizma str. 273

II. 8. 1. 1. 2. Recenzije djela Filozofija komunizma u NDH str. 278

II. 8. 1. 2. Filozofija Vendelina Vasilja u NDH str. 279

II. 8. 2. Dominik Barač (1912. – 1945.) str. 280

II. 8. 2. 1. Život i djela str. 280

II. 8. 2. 2. Socialna filozofija boljševizma str. 281

II. 8. 2. 3. Recepcija Baračeve knjige str. 288

II. 8. 2. 4. Baračeva filozofija u doba NDH str. 289

II. 9. Prijevodi stranih filozofskih djela na hrvatski jezik u doba NDH str. 289

II. 9. 1. Suvremena kriza i Huizingin intelektualni stav – Drago Ćepulić str. 292

II. 9. 2. Recepcija prijevoda knjige U sjeni sutrašnjice. Kriza suvremene kulture – Johan Huizinga u doba NDH str. 297

II. 9. 3. Huizinga – o čovjeku i kulturi sadašnjice – Stjepan Patakistr. 298

II. 9. 4. Pojam Europe i sutrašnjica (političko-filozofska razmatranjapovodom izlaska hrvatskog prijevoda J. Huizinge) – Mirko Kus-Nikolajevstr. 302

II. 9. 5. Pobuna masa – Jose Ortega y Gassetstr. 304

II. 9. 6. Intelektualac: duh – uvjeti – metode – A. D. Sertillangesstr. 307

II. 9. 7. Značenje Sprangerovih »Oblika života« za suvremenu psihologiju –Vladimir Filipović str. 310

II. 9. 8. Država – Platon str. 316

II. 9. 8. 1. Značenje Platona – Vladimir Filipović str. 317

II. 9. 8. 2. Platonova idealna država. Uz hrvatski prievod Platonova spisa održavi i državniku – Julije Makanec str. 322

II. 9. 8. 3. O Platonovoj »Državi« – Stjepan Zimmermannstr. 324

II. 9. 8. 4. Suvremenost Platona. Prethodnik današnje borbe za idejni smisaodržave. Uz hrvatski prievod Platonove »Države« i »Državnika≪ –Mirko Kus-Nikolajev str. 328

II. 9. 9. O načelu razloga. Filozofska rasprava – Arthur Schopenhauer str. 329

II. 9. 10. Čovjek i tehnika. Kulturno-filozofski eseji str. 331

II. 10. Rukopisi filozofskih djela nastalih u doba NDH koji su kasnije tiskani str. 332

II. 11. Prikazi filozofskih djela u doba NDH str. 349

II. 11. 1. Prikazi domaćih filozofskih djela str. 349

II. 11. 2. Prikazi stranih filozofskih djela str. 352

III. BIBLIOGRAFIJA FILOZOFIJE U NEZAVISNOJ DRŽAVI HRVATSKOJ str. 355

III. 1. Uvod str. 355

III. 1. 1. Popis objavljenih knjiga str. 356

III. 1. 2. Popis prijevoda svjetskih filozofskih djela na hrvatski jezik str. 357

III. 1. 3. Popis objavljenih radova u časopisima str. 358

III. 1. 3. 1. Alma mater croatica str. 358

III. 1. 3. 2. Bogoslovska smotra str. 358

III. 1. 3. 3. Croatia Sacrastr. 359

III. 1. 3. 4. Hrvatska misao str. 359

III. 1. 3. 5. Hrvatska mladost str. 359

III. 1. 3. 6. Hrvatska revija str. 359

III. 1. 3. 7. Hrvatska smotra str. 360

III. 1. 3. 8. Hrvatski krugoval str. 361

III. 1. 3. 9. Hrvatski narod str. 361

III. 1. 3. 10. Hrvatski sjever str. 362

III. 1. 3. 11. Hrvatski ženski list str. 362

III. 1. 3. 12. Hrvatsko kolo str. 363

III. 1. 3. 13. Katolički list str. 363

III. 1. 3. 14. Nastavni vjesnik str. 363

III. 1. 3. 15. Novi list/Nova Hrvatska str. 363

III. 1. 3. 16. Prosvjetni život str. 364

III. 1. 3. 17. Rad i društvo str. 365

III. 1. 3. 18. Spremnost str. 365

III. 1. 3. 19. Sveta Cecilija str. 368

III. 1. 3. 20. Ustaška mladež str. 368

III. 1. 3. 21. Vienac str. 368

III. 1. 3. 22. Znanje i radost str. 368

III. 1. 3. 23. Život str. 369

III. 1. 4. Uvodnici u prijevode stranih filozofskih djela str. 370

Hrvatska enciklopedija str. 370

Sv. I., A-auto, Zagreb, 1941. str. 370

Sv. II., Automobil-boi, Zagreb, 1941. str. 372

Sv. III., Dil-Elektri, Zagreb, 2. svibnja 1945. str. 373

Sv. III., boj-cle, Zagreb, 1942. str. 375

Sv. IV., Cli-Dik, Zagreb, 1942. [1943!] str. 376

IV. ZAKLJUČAK str. 378

LITERATURA str. 387

KNJIGE str. 387

ČLANCI str. 389

OSTALA LITERATURA str. 397

KNJIGE str. 397

ČLANCI str. 400

Kazalo imena str. 405

Kazalo pojmova str. 417

Bilješka o autoru str. 423