SITNO DONJE

Župa sv. Nikole Tavelića
Šibenska biskupija

Župni ured
Nova II br. 3
Sitno Donje
22000 Šibenik

tel. 022/772 333

Župnik: fra Mladen Kovačević


Župa Sitno Donje pripada dvjema općinama i dvjema županijama: Sitno Donje pripada Gradu Šibenik u Šibensko-kninskoj županiji  a Sitno Gornje i Bogdanovići pripadaju općini Prgometu u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Godine 1970. g. biskupovom odlukom br. 1012/70  “Promjena granica župe Nevest – novi naziv dosadašnje župe Visoka” iz dotadašnje župe Visoka izdvojeno je selo Visoka i priključeno župi Nevest, a preostali dio sa selima: Bogdanovići, Sitno i Perković, dobiva novo ime, Župa Perković od novonastalog naselja oko željezničke stanice Perkovića i sela Sitnoga i Bogdanovića (prije Sratok).

Od starih matica sačuvane su djelomično MK Sitnog i Sratoka u HAZ-u (R.k. 1092).

Crkva sv. Nikole Tavelića u Sitnom Donjem izgrađena je 2005. godine. To je jednostavna betonska građevina s preslicom na pročelju za dva zvona. Bivša kućna kapela sv. Nikole Tavelića,  izgrađena 1971. god. prema nacrtu arh. A. Barača, pretvorena je u vjeronaučnu dvoranu.

Crkva sv. Jure u Sitnom sagrađena je 1757. godine na temeljima stare. Mještani Sitnog Donjeg do 1836. pripadali su Župi Mirlović, a crkva im je bila sv. Jure, kao i mještanima Sitnog (Gornjeg), župljanima Visoke. Crkva je kasnije produžavana a od stare crkve ostala je samo presvođena apsida. Uz ulazna vrata su dva prozorčića. Iznad vrata je lijepi istaknuti nadvratnik ukrašen piramidama, a iznad je mali luk. Na sredini pročelja je 8-latična rozeta, a na vrhu zvonik na preslicu s dva zvona.

Unutar crkve je veliki mramorni oltar sa slikom sv. Jure. U lađi je drveni oltar svetog i oltar Gospe Ružarice. U trijumfalnom luku su oltarići Gospe od Karmela i sv. Petra. U crkvi je drveno raspelo. Crkva je djelomično obnovljena 1977. godine, a 2000.-2002. godine temeljito je obnovljena.

Oko crkve je groblje.

Crkva sv. Nikole Putnika u Bogdanovićima (nekad Sratok)građena je u dva-tri navrata. Na pročelju je 1891. godine postavljen zvonik s dva zvona. Iznad ulaznih vrata je okrugli prozor a povrh 6-latična rozeta.

Unutar crkve je glavni veliki mramorni oltar i na njemu mramorni kip svetog Nikole putnika vjerojatno nekog splitskog altariste. U prezbiteriju na zidu je slika Berzgrješne koju je naslikao Petar Bezzi 1788. godine. Uz trijumfalni luk su dva oltara Gospe Bezgrešne i svetog Ante. U lađi u niši lik svete Ane i slike sv. Nikole , sv. Ane i Ilije proroka od P. Bezzija. Oko slike je drevni olat, samo gornji dio bez atipendija izrezbaren i pozlaćen. U crkvi ima drveno staro raspelo.

U Bogdanovićima ima i tri kapele. Dvije su starije posvećene Gospi Sinjskoj a treća je sv. Ante podignuta kod Jurića kuća 1937. godine. U Sitnome su, u zaseoku Dražići, dvije kapele: Srca Isusova i Gospe Karmelske.

Župna kuća temeljito je obnovljena i dograđena 2004. godine. Uz župnu kuću je sagrađena kapela u čast sv. Nikole Tavelića po nacrtu  ing. Ive Madunića. Kuća i  kapela pripadaju franjevačkoj provinciji Presvetog Otkupitelja.

Na području župe je jedna područna škola u Sitnome.

Župa pripada Unešićkom dekanatu Šibenske biskupije.