Pismo Generalnog ministra i definitorija o Svetkovini sv. Franje 2009.

SLIJEDITI SVETO EVANĐELJE KAKO BISMO GA UČINILI

ŽIVIM I VIDLJIVIM SVOJIM SUVREMENICIMA

Draga braćo,

Neka Gospodin Isus svakomu

od vas daruje svako dobro i svoj mir.

Na početku naše službe Sveopćem bratstvu, a nastavljajući već ustaljeni običaj, u prigodi svet­kovine našega serafskoga Oca sv. Franje, želimo vam uputiti bratski pozdrav i jednostavnu poruku kako bismo zajedno krenuli na put svoga franje­vačkoga života i poslanja, «s vjerodostojnošću i otvoreni budućnosti).

Proveli smo tri godine razmišljanja, produ­bljivanja i otkrivanja “milosti početaka”, te smo došli do izvornog nadahnuća svoje karizme, do iskonskog Franjina «nadahnuća», što mu ga je nadahnuo Gospodin, a koje je prethodilo potonjoj «instituciji». Zajedno zahvaljujemo Gospodinu za brojne plodove što ga je taj uzlaz na izvorni “pu­poljak” sigurno proizveo u Redu i u njegovim jedi­nicama. Bijaše to poput povratka «prvoj ljubavi», i kako bismo voljeli kad bi zanos i žar početaka mogli i dalje hraniti i pokretati našu svakodnev­nu vjernost! Vraćajući se početku svoje karizme susreli smo s novim očima Franju, ali nismo se htjeli vraćati unatrag, kao povijesnoj i nostalgičnoj prošlosti; naprotiv ponovno smo posjetili osnov­no Franjino iskustvo kao ikonu svoje budućnosti, kao forma vitae koju smo svi pozvani ostvarivati i od nje učiniti rječito svjedočanstvo za današnji svijet.

Kad mi slavimo “milost početaka”, gledamo na Franju Asiškoga. Ali Franjo, kako bi došao do srži svoga životnoga nacrta, vidio je Isusa Krista, prisutna u poljubljenom gubavcu, vidljiva u Ras­pelu sv. Damjana, nadahnitelja u slušanoj Riječi u Porcijunkuli. I dok Franjo još nije znao što treba činiti, sam Gospodin mu je objavio kako treba «živjeti po načinu svetog Evanđelja« (OR 14). Franjo nas sve ponovno upućuje na Evanđelje, na osobu siromašnog i raspetog Krista! To je veliki dar što smo ga i mi primili! Za taj jedinstveni dar, kao i za druge bezbrojne darove koje primamo – dar života, poziva, braće, Riječi, Euharistije – trajno zahvalju­jemo Gospodinu i duboko smo mu zahvalni.

l nedavni Generalni kapitul podsjetio nas je na to i jasno ponovno predočio: «To je radosna vi­jest koju smo primili: Evanđelje Isusa Krista Sina Božjega, dar koji je promijenio život Franje Asiš­koga i koji mijenja život svakoga od nas» (Nosite­lji dara Evanđelja [NDE] 5). «Opsluživati sveto Evanđelje)) (PPr 1,1), što znači «slijediti nauku i stope Gospodina našega Isusa Krista» (NPr 1,1) jest naše «pravilo i život» (PPr 1, 1). Kao što je Franjo «razumio samoga sebe u potpunosti u svje­tlu Evanđelja)) (Benedikt XVI), tako smo i mi po­zvani poći od Evanđelja kako bismo ga živjeli u različitim i promjenjivim prilikama sadašnjosti, u kojima se svatko od nas nalazi, zajedno s Fra­njom i onako kako nam je on prenio. Na taj način, u radosnoj i stvaralačkoj vjernosti (usp. VC 37), dat ćemo prikladne odgovore na znakove vreme­na, kako je to od nas zatražio Generalni kapitul iz 2003. (usp. Gospodin ti dao mir 6).

Da bismo mogli «slijediti Evanđelje izbližega» (GGKK 5,2), kako smo obećali, i držali «ri-ječi, život i nauku i sveto Evanđelje)) (NPr 22,12) Isusovo, trebamo na prvom mjestu prihvatiti u svom životu darovanu Riječ, prihvatiti Evanđelje kao besplatni dar koji nam se nudi svakoga dana, prihvatiti ga ustrajnim molitvenim čitanjem Riječi, koje čisti naše nakane, vodi naša djela, podržava žar našega poslanja.

Riječima Izvanrednog generalnog kapitula 2006., koji preuzima one Generalnoga ministra, ponovimo sebi snažno i s uvjerenjem: «Vratimo se Evanđelju i naš će život zadobiti snove, ljepotu i milinu početaka…Oslobodimo Evanđelje i Evan­đelje će osloboditi nas» (Gospodin nam govori na putu 14). Oslobodimo se duhovne obamrlosti, su­hoparne navike, umora i mirenja sa sudbinom, kako bismo ponovno krenuli s Kristom i njegovom Ri­ječju, u Franjinoj pratnji, sa snažnom željom da bu­demo istinski Isusovi učenici u svijetu i za svijet.

Ali ne možemo biti pravi učenici ako nismo u isto vrijeme misionari i Isusovi svjedoci, pouča­va nas Franjo. Primljeno i prihvaćeno Evanđelje ne možemo zadržati samo za sebe: trebamo ga uzvra­titi idući svijetom i naviještajući ga svim ljudima. To nam je rekao i Generalni kapitul nazivajući nas «nositeljima dara Evandelja». Da, Evanđelje koje je naša forma vitae, Evanđelje koje je u početcima našega Bratstva i našega evangelizatorskog posla­nja, trebamo uzvratiti svjedočanstvom uzajamne ljubavi u bratstvima, jasnim navještajem, hrabrim evanđeoskim odabirima, kako bismo «utjelovili Evanđelje na konkretan nacin» (NDE 8), stvara­lačkom maštom koja zna naći, u različitim okolno­stima, nove i prikladne oblike za različite primate­lje u današnjem svijetu.

Dar Evanđelja, prihvaćen i uzvraćen po evanđeoskoj logici dara (usp. Gospodin nam go­vori na putu, 19ss), naš je dakle osnovni “zavjet”. Po skorašnjim povijesnim uspostavljanjima vjero­jatnog bitnog sadržaja Prvog pravila predstavlje­nog papi Inocentu III., Franjo nije odredio nikakav način apostolskih djelovanja, jasno je, međutim, naznačio uvjete za sequela Chris ti, svoj način shvaćanja i želje da korjenito živi Evanđelje: duh molitve i pobožnosti, bratstvo, siromaštvo i male-nost, “navještaj Evanđelja mira” (NDE 9), propo­vijedanje i evangelizacija (usp. GGKK 1, 2). To su prioriteti koje smo nastojali produbiti i ostvariti ovih posljednjih godina, a koje sada nalazimo uko­rijenjene u osnovnom odabiru Evanđelja življena sine glossa, u kojem sami prioriteti pronalaze svo­je karizmatsko jedinstvo.

Generalni kapitul htio je još jednom predlo­žiti prioritete kao «osnovne vrjednote», pregledane i promotrene pod dvojakim svjetlom: sjedne stra­ne kao evanđeoske protežnice učenika-misionara, i stoga «u svjetlu evangelizatorskog poslanja i u perspektivi otvorenosti svijetu» (Nalozi General­nog kapitula 1); s druge kao obvezu i odgovornost svake jedinice koja treba «pronaći vlastiti način ili postupak za proučavanje, produbljivanje i proved­bu prioriteta« (Nalozi Generalnog kapitula 6).

To je stvarni put što nam ga je Generalni ka­pitul 2009. naznačio, a na koji je svaki franjevac, bratstvo i jedinica pozvan uputiti se i prijeći već od sada.

Stalo nam je sada istaknuti bezuvjetno zna­čenje da svi uniđemo u dinamiku logike dara kako bismo nadišli prije svega svaki oblik pastoralne i duhovne “nepokretnosti”, kako bismo nadišli bilo kakvu težnju ili kušnju “samopozivanja na sebe” koje zaklanja svaki obzor, tako da se otvorimo, pa i lišavajući se tolikih oblika nezasluženog prisvaja­nja, te pođemo „nastanjivati granice” antropološke i društvene, liječiti rane što su ih stvorile «pukotine razlomljenog svijeta, s obvezom ujedinjavanja kako bi se nadvladale te i druge podjele, kao put uzvraćanja)) (NDE 22). Isto tako smatramo kako je važno među nama promicati «društvenu osjet-ljivost» (usp. NDE 29-30) i uputiti se prema novoj «zajedničkoj evangelizaciji)) promičući «podjelu našega poslanja sa svjetovnjacima)), našom bra­ćom (usp. NDE 25-27).

Mii, novi generalni definitori, nastojat ćemo u drugoj polovici rujna i u prvom tjednu listopada zajednički dublje promišljati o dokumentu Gene­ralnog kapitula. Nastavit ćemo u idućim mjeseci­ma te oko Božića namjeravamo obznaniti svima vama plod svoga razmišljanja i odluke što će nam ih Duh nadahnuti za poticanje Reda i ostvarenje kapitulskih naloga.

U ovoj prvoj poruci željeli smo jednostavno podsjetiti sebe i vas na bitni sadržaj našega Pra­vila, Evanđelje, koje je uostalom osoba samoga Isusa, kojega smo obećali “slijediti” većma nego “oponašati”, kako bismo ga učinili živim i vidlji­vim svojim suvremenicima.

Najbolji način za čašćenje i slavljenje sv. Franje jest onaj da oživimo vjerno baštinu što nam ju je ostavio: slušati i prihvatiti u nama Isusovo Evanđelje, živjeti ga vjerodostojno i s posvemaš­njom privolom, uzvratiti ga suvremenom čovjeku, «hodeći putevima svijeta kao manja braća evangelizatori, srcem okrenutim Gospodinu » (NDE 10).

Sretna svetkovina našega Oca svetoga Fra­nje, moleći ga da nas blagoslovi kao svoju djecu i prati na putu Evanđelja.

Vaša braća iz generalnog definitorija:

Fra Michael Anthony Perry, ofm (Vic. Gen.)

Fra Vincenzo Brocanelli, ofm (Def. Gen.)

Fra Vicente-Emilio Felipe Tapia , ofm (Def. Gen.)

Fra Néstor Inácio Schwerz, ofm (Def. Gen.)

Fra Francis William Walter, ofm (Def. Gen.)

Fra Roger Marchal, ofm (Def. Gen.)

Fra Ernest Karol Siekierka, ofm (Def. Gen.)

Fra Paskalis Bruno Syukur, ofm (Def. Gen.)

Fra Julio César Bunader, ofm (Def. Gen.)

Fra Vincent Mduduzi Zungu, ofm (Def. Gen.)

Fra José Rodríguez Carballo

Blagdan Rana našega oca Franje

Rim, 17. rujna 2009.