Teološka traganja

Knjiga koja se pojavljuje pred čitateljima jest dio višegodišnjih radova i razmišljanja koje je fra Stjepan Čovo pisao ili ih iznosio u javnim nastupima. Knjiga je izašla u izdanju Službe Božje, a naslovnu stranicu izradio je Ante Branko Periša, ak. slikar. Knjiga, napisana na 592 stranice, podijeljena je na osam poglavlja.

PREDGOVOR

Knjiga koja se pojavljuje pred čitateljima je dio višegodišnjih piščevih radova i razmišljanja koje je pisao ili ih iznosio u javnim nastupima.

Članci i rasprave podijeljeni su u osam dijelova. Svaki ima svoju ozna­ku i temeljni oslonac. Prvi je dio naslovljen Teologija – aktivnost vjere govori daje kršćaninu potrebna znanost o vjeri – teologija, da bi opravdao svoju vjeru, da odgovori na vječna ljudska pitanja o smislu sadašnjeg i budućeg života. Teologija pomaže Crkvi da protumači vjeru i da ona bude razložno utemeljena i razumski osvijetljena. Tu je i razmišljanje o euha­ristiji kao izvoru i vrhuncu zajedništva i kršćanskog života. Euharistija je uvijek bila bitna, temeljna i stalna odrednica Crkve kao kruna molitava i jedinstva koji je slave s Kristom i međusobno.

Drugi dio nosi naslov Putovi kršćanskoga ostvarenja. U njemu prevla­dava pogled na svetost koju se razlaže u naslovu Suvremeni ideal svetosti. Na svetost su pozvani svi kršćani; što život postaje zamršeniji, što više sla­be ljudski odnosi, to više shvaćamo potrebu posvećivanja. Osvrt na pisanje kardinala J. Henrvja Newmana je mali dug prema velikom čovjeku, obra­ćeniku, teologu i blaženiku čiji je put označen traganjem za istinom, sve-tošću i jedinstvom Crkava. Dio završavamo analizom i važnošću savjesti u enciklici Ivana Pavla II. Veritatis splendor (Sjaj istine) iz 1993. godine.

Treći je dio naslovljen Bogorodica Marija bez grijeha začeta. U njemu donosimo razmišljanje o Marijinu Bezgrješnom začeću i crkvenoj predaji u dr. fra Karla Balića te razvojni put o Bezgrješnom Marijinu začeću u počast dr. fra Pavla Melade, kao i cjelovit prijevod Bule pape Pija IX. Ineffabilis Deus (Neizrecivi Bog) u prigodi 150-te obljetnice proglašenja dogme Marijina Bezgrješnog začeća. Tomu smo pridružili i rad Marija u Crkvi prema VIII. poglavlju Lumen gentium objavljenom u Zborniku nad-biskupa-metropolite dr. Frane Franića. Osim toga smo prikazali praktični život i pobožnost jednog redovnika prema Mariji, Marija u životu sluge Božjega o. Ante Antića. U završnici ovoga dijela donijeli smo Vjernik u pohodu Marijinu svetištu.

Četvrti dio Milosrdna Božja ljubav uvodi nas u sadržaje i upute apo­stolske pobudnice Ivana Pavla II. Pokora i pomirenje (1984.) u kojem su obrađeni pojedini vidovi sakramenta pokore-ispovijedi s polazišta nauka Katoličke Crkve. Jednako tako smo donijeli razmatranje o ispovijedi na temelju riječi sv. Pavla »Pomirite se s Bogom« (2 Kor 5,18-20). Poseb­no smo istaknuli vrijednosti sakramenta ispovijedi u životu današnjeg katolika.

Kako Kristovu milosrdnu ljubav vjernik dobiva preko Kristovih posla-nika-svećenika, u petom dijelu obrađujemo: Svećeničko poslanje u Crkvi. U njemu razmišljamo o sakramentalnom karakteru ministerijalnog sveće-ništva. Razmišljanje uz svećenički jubilej uvodi nas u protekle svećeničke godine i radosno sjećanje na njih, dok nas razmatranje nad pobudnicom Pastores dabo vobis (Dat ću vam pastire) Ivana Pavla II. uvodi u važnost trajnog svećeničkog obrazovanja i svećeničke službe. K tomu smo dodali i nekoliko prigodnih nagovora i razmišljanja koja je potaknuo trenutak spomena narodnih uspomena ili svećeničkih susreta i slavlja.

Kako se godine 2009. slavila 800. obljetnica franjevačkih početaka, stavili smo u središte promatranja Franjevačko zajedništvo i istakli važ­nost duha sv. Franje za obnovu današnje Crkve. U radu smo naglasili da ne smijemo živjeti od lovorika i prošle slave, nego da u današnjem hodu treba nastaviti put koji su obilježila naša braća u prošlosti vjerno služeći Bogu i Crkvi.

Sedmi dio nosi naslov Kristovi pokazatelji. U njemu je istaknut lik i razmišljanje dr. fra Bonaventure Radonića, filozofa i mučenika, o naslovu Provincije Presvetog Otkupitelja i kristocentrizmu BI. Ivana Duns Škota. Njemu smo pridružili rad o ocu fra Stanku Bušeliću, neumornom istražite­lju Skotove iskonske misli, koji je cijeli svoj radni životni vijek proveo u Međunarodnoj komisiji za kritičko izdavanje Škotovih djela u Rimu. Ovoj dvojici smo pridružili i rad o ocu fra Leonardu Bajiću, odgojitelju i mu­čeniku kao svijetli primjer ostvarenog redovničkog i svećeničkog života. Svima je njima bio vođa i učitelj Isus Krist; zato smo ovom izboru priložili i Razmišljanje o Isusu Kristu Spasitelju i Otkupitelju nastalo 1977. kao priprema za proslavu Jubilejske 2000. godine.

Zadnji ili osmi dio je Osvrt oko nas. U njemu su napisi o radu pojedinih teologa o određenim pitanjima Crkve i crkvenog nauka, o čemu smo izni­jeli svoje poglede, i obavještavali javnost. Riječ je o Robertu Zavalloniju i njegovoj knjizi o BI. Ivanu Duns Škotu; Niki Ikiću i njegovoj knjizi Eku­menske studije i Dokumenti. Tu je i osvrt na izbor ekumenskih dokumenata Katoličke i Pravoslavne crkve s popratnim komentarima; Zbornik rado­va XXI. međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa u Rimu 2004. (uredio V. Košić), Mater Verbi incarnati. Marija izNazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti, o knjizi L. Tomaševića U hodu s vremenom. Kršćan­ska etika i izazovi vremena, te knjigama V. Kapitanovića Kristu suobličen život i vrline fra Ante Antića i Duška More Teološki hod ekumenizma u XX. stoljeću. Upozorili smo na njihova razmišljanja koja mogu biti poticaj da se drugi okoriste njihovim radom i sadržajem.

* * *

Veliku zahvalnost dugujem dr. fra Anđelku Domazetu, uredniku litur­gijsko pastoralne revije Služba Božja, u čijoj nakladi se ova knjiga objav­ljuje. Zahvaljujem i dr. fra Dušanu Mori na poticajima i sugestijama, kao i drugima koji su me poticali da ove radove skupim i predstavim našoj javnosti, s nadom da će u njima naći sadržaja koji će ih zanimati. Na kra­ju, ali ne s manje ljubavi i zahvalnosti, zahvaljujem svima onima koji su materijalno potpomogli da se ova knjiga tiska. Kako tih dragih dobrotvora ima više, a zaželjeli su da im se ime ovdje ne spominje, u mjesto toga od srca im izražavam veliko HVALA!

Split, 9. siječnja 2012.

Autor

.

KAZALO

PREDGOVOR … 7

.

I.

TEOLOGIJA – AKTIVNOST VJERE

 • Teologija – znanost vjere i spasenja … 13
 • Euharistija kao izvor i vrhunac zajedništva … 33

.

II.

PUTOVI KRŠĆANSKOGA OSTVARENJA

 • Suvremeni ideal svetosti … 59
 • Cor ad cor loquitur. Uz stotu obljetnicu kardinala Newmana( 1801.-1890.) … 75
 • Savjest i istina prema enciklici »Veritatis splendor« … 82

.

III.

BOGORODICA MARIJA BEZ GRIJEHA ZAČETA

 • Bezgrješno Marijino začeće i crkvena predaja kod dr. fra Karla Balića … 105
 • Bezgrješno začeće Blažene Djevice Marije … 134
 • Uz 150. obljetnicu dogme Bezgrješnog začeča Blažene Djevice Marije … 165
 • Prijevod bule »Ineffabilis Deus« Pija IX. od 8. XII. 1854 … 185
 • Marija u Crkvi prema VIII. poglavlju Lumen Gentium … 200
 • Marija u životu sluge Božjeg o. Ante Antića … 220
 • Vjernik u pohodu Marijinu svetištu … 244

.

IV.

MILOSRDNA BOŽJA LJUBAV

 • Apostolska pobudnica »Pokora i pomirenje« … 255
 • »Pomirite se s Bogom« (2 Kor 5,18-20) … 274
 • Ispovijed u životu današnjeg katolika … 284

.

V.

SVEĆENIČKO POSLANJE U CRKVI

 • Sakramentalni karakter ministerijalnog svećeništva … 299
 • Razmišljanje uz svećenički jubilej. U prigodi 40. obljetnice svećeničkog ređenja … 325
 • Trajno svećeničko obrazovanje i svećenička služba prema pobudnici Ivana Pavla II. »Pastores dabo vobis« … 345
 • Sprovod Hrvoja Čove, hrvatskog branitelja … 368
 • Proslava 50. obljetnice mature (2007.) … 371
 • Svećenicima u prigodi 30. obljetnice svećeničkog ređenja, Brštanovo, 2008. … 376
 • Godišnji susret kolega Visovac 2009. … 383
 • Godišnji spomen svećeničkog ređenja 2010.  … 390
 • Spomen na žrtve Drugog svjetskog rata i poraća u Cetinskoj krajini (2010.) … 396
 • Susret kolega franjevaca svečano zavjetovanih 1961. godine (2011.) … 402

 .

FRANJEVAČKO ZAJEDNIŠTVO

 • Franjevačko bratstvo – zajedništvo … 411
 • Sv. Klara Asiška slika i zrcalo Crkve … 428
 • Sveti Franjo Asiški obnovitelj Crkve u prigodi 800 godina franjevačkih početaka … 441

 .

VII.

KRISTOVI POKAZATELJI

 • Dr. fra Bonaventura Radonić i Škotov kristocentrizam u razmišljanju oko imena Franjevačke provincije Presvetog Otkupitelja … 453
 • O. fra Stanko Bušelić. Uz 20.-tu obljetnicu njegove smrti … 475
 • Fra Leonard Bajić, odgojitelj i mučenik … 498
 • Razmišljanje o Isusu Kristu spasitelju i otkupitelju … 521

.

VIII.

OSVRT OKO NAS

 • ROBERTO ZAVALLONI, Giovanni Duns Scoto. Maestro di vita e pensiero, Edizioni Francescane Bologna, 1992., str. 207      … 540
 • NIKO IKIĆ, Ekumenske studije i Dokumenti. Izbor ekumenskih dokumenata Katoličke i Pravoslavne crkve s popratnim komentarima. Vrhbosanska katolička teologija, Sarajevo, 2003., str. 267 … 546
 • Mater Verbi Incarnati. Marija iz Nazareta prihvaća Sina Božjega u povijesti. Zbornik radova XXI. međunarodnog mariološko-marijanskog kongresa, Rim, 4.-8. prosinca 2004., (Uredio: VLADO KOŠIĆ), Kršćanska sadašnjost i Hrvatski mariološki institut, Zagreb, 2005. … 551
 • L. TOMAŠEVIĆ: U hodu s vremenom. Kršćanska etika i izazovi vremena, Tomislavgrad, 2004. … 560
 • O. Ante Antić – učitelj duhovnoga života. Tekst s predstavljanja knjige V. KAPITANOVIĆ, Kristu suobličen. Život i vrline fra Ante Antića (1893.-1965.), Split, 28. listopada 2004. … 564
 • DUŠAN MORO: Teološki hod ekumenizma u xx. stoljeću. Konferencije Vjere i ustrojstva, protagonisti i poteškoće, Split, 2009. … 573

 .

BILJEŠKA O PISCU … 585