VELIKO BRDO

Župa sv. Jeronima
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured Veliko Brdo
Trg sv. Jeronima 1
213000 Makarska
Tel.: 021- 616 681

Župnik: fra Ante Bilić, poslužuje iz Makarske


Župa Veliko Brdo pripada Gradu Makarskoj u Splitsko-makarskoj županiji. Smještena je na zapadnim padinama Bikokova, 3 km sjeverno od grada Makarske. Župa je u prošlosti  pripadala Bastu od kojeg se g. 1735. odcijepila i postala samostalna. Mjesto se prvi put spominje g. 1571. zajedno s drugim mjestima i župama Makarskog primorja prigodom pobjede kršćanske vojske kod Lepanta.  Župa je obuhvaćala područje od mora do vrha Biokova. God. 1969. od župe je odcijepljen južni dio područja koji je uključen u  župu Kraljice Mira u Makarskoj. Župu su od samih njezinih početaka posluživali franjevci iz makarskog samostana, a to čine i danas.

Na području župe stvoreno je g. 1908. svetište Gospe Lurdske (Vepric), koje je od g. 1969. isključeno iz župnog teritorija i ima vlastitog upravitelja, dijecezanskog svećenika,  sa samostalnom jurisdikcijom.

Župa se sastoji od dva zaselka: Žlib i Veliko Brdo.

Župna crkva sv. Jeronima izgrađena je g. 1745, a posvećena 24. listopada 1756. godine. To je jednostavna građevina s kamenom rozetom na pročelju i zvonikom na preslicu s tri zvona koji je podignut g. 1879., a popravljen  g. 1937. Crkva ima gotički prelomljen svod. Glavni mramorni oltar nadograđen je g. 1956. i na njega je stavljena  slika sv. Jeronima, rad Gabrijela Jurkića. U lađi su dva pobočna kameno-mramorna oltara: Gospin i sv. Josipa. Marija i Isus imaju na glavi srebrene krune. Na trijumfalnom su luku, u nišama, dva mala barokna kipa sv. Franje i sv. Ante. Crkva je obojana izvana i iznutra g. 1998. kada su nabavljene i nove klupe. God. 1999. nad sakristijom je postavljena betonska ploča i promijenjen krov. God. 2004. u crkvi su izmijenjene  električne instalacije i elektrifikacirana zvona.

Na temeljima dotrajalog zida (suhozidine) oko crkve je podignut 2003. novi betonsko-kameno zid s dva impozantna križa na ulazu, a crkveno predvorje popločano je kamenim pločama. God. 2005.  ispred crkve podignut je  spomenik sluzi Božjemu fra Anti Antiću (1893.-1965.), prigodom 40. obljetnice njegove smrti, visok 2,20 m, rad akad. kipara prof. Petra Barišića. 

Crkva sv. Mihovila u Žlibu bila je do g. 1745. župna crkva. Prvi put se spominje g. 1621. u izvještaju turskog inspektora Osman-age. Spominje je i makarski biskup fra Marijan Lišnjić  u svom izvještaju Svetoj Stolici 1672. godine. Iz te crkve sačuvana je oltarna slika sv. Mihovila, iz  g. 1684., rad Mattea Ottonija Scopulija. Sliku je popravio g. 1844. Franjo Kaer, a g. 1998. ponovno restaurirao gosp. Slavko Alač. Budući da je crkva sv. Jeronima nakon potresa g.1962. postala vlažna, slika je privremeno bila u župnoj crkvi sv. Jeronima na Gospinu  oltaru. Danas se nalazi u franjevačkom samostanu u Makarskoj. Alač je restaurirao i jedan Gospin kip iz Žliba, a pohranjen je u nišu sv. Jeronima gdje je bio kip sv. Franje. Ta stara crkva je srušena i na njezinu je mjestu g. 1873. izgrađena nova, koja je oštećena od potresa 1962. god, te joj je potrebna temeljita obnova.

Župnik Velikog Brda stanuje u samostanu u Makarskoj. Uz crkvu sv. Jeronima je manja crkvena kuća, koja je u posljednje vrijeme obnovljena.