BRISTIVICA

Župa sv. Ivana Krstitelja
Šibenska biskupija

Župni ured
Domazeti 1, Bristivica
21228 Blizna Donja
tel.: 021/898 030

Župnik: fra Daniel Stipanović


Bristivica, smještena na južnim padinama Vilaje u srednjoj Dalmaciji, pripada općini Seget Donji u Spilitsko-dalmatinskoj županiji. Bristivica se pod nazivom Bristica spominje još u XIII. stoljeću. Zbog sela vodile su se borbe između Trogirana i Šibenčana. Pod turskim udarcima kraj je opustošio. Poznato je da su i muslimani htjeli g. 1578. podići u Bristivici tvrđavu ali su odustali i selo ustupili Trogiru. Seobom naroda pod vodstvom ramskih franjevaca od 1687. do 1723. god. kraj je ponovno oživio.

Župu su posluživali franjevci sinjskog samostana kojemu je pripadala a od g. 1968. je priključena samostanu Gospe od Zdravlja u Splitu. Do g. 1828. župa je pripadala Trogirskoj a od tada Šibenskoj biskupiji. Župnik poslužuje i crkvu u Prapatnici (v. Prgomet-Labin).

Današnja župna crkva sv. Ivana Krstitelja podignuta je g. 1911. na temeljima stare koja je izgorjela 1901. godine. Na njezinu je mjestu bila starija crkva iz g. 1372. god., koja je bila u upotrebi još u XVIII. stoljeću, na čijim je  temeljima g. 1802. podignuta  veća, koja je izgorjela 1901. godine. Današnja crkva je jednobrodna građevina s istaknutim nadvratnikom, okruglim prozorom na pročelju, a na vrhu je zvonik na preslicu s tri zvona.

Glavni oltar je od drveta i na njemu je slika sv. Ivana Krstitelja. Lađa je proširena s dvije kapele: sv. Jurja i Bezgrješnog Začeća Blažene Djevice Marije. U njima su kipovi sv. Ivana Krstitelja i Blažene Djevice Marije (tirolski rad). Crkva je obnavljana u više navrata, a temeljito 1994. god.,  a isto tako glavni oltar i kipovi 2000. godine.

Oko crkve je groblje. Uza nj je god. 1995. bivša župna kuća preuređena u mrtvačnicu.

U župi je kapelica sv. Ante uz glavnu cestu i Srca Isusova na Megdanu. Nakon Domovinskoga rata na brdu Gradina podignut je veliki križ od 4,5 m visine.Na raskršću koje s ceste Blizina – Bristivica vodi prema župnoj kući podignut je 1995. križ u spomen palim braniteljima i kip BDM.

Današnja je župna kuća izgrađena g. 1888. i uza nju kapela sv. Roka s preslicom i jednim zvonom,  a stara župna kuća kod župne crkve pretvorena je u mrtvačnicu. God. 1961./62. popravljena je kuća, a godinu dana kasnije i kapela, g. 11995./06. i kuća i kapela temeljito su obnovljene.

Crkvene matice iz g. 1722.  nestale su tijekom ili nakon Drugoga svjetskog rata.

Na području župe djeluje jedna područna škola.

Iz župe je jedan  svećenik redovnik, jedan svečano zavjetovani bogoslov i jedna redovnica.

Župa pripada Šibenskom dekanatu Šibenske biskupije.

U ŽUPI:. 130 obitelji, 500 vjernika (g. 1939.: 885 + 69 vjernika, 1965.: 166 obitelji, 852 vjernika, g. 1979. 138 obitelji, 794 vjernika).


Župski list