HRVACE

Župa Svih Svetih
Splitsko-makarska nadbiskupija

Župni ured
Hrvace 85
21233 HRVACE

Tel. 021-829 222

Župnik: fra Perica Maslać


Župa Hrvace, 4 km sjeverno os Sinja, nalazi se u istoimenoj općini u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Prostire se na širokom prostoru s obje strane rijeke Cetine. Glavninu župe sačinjava selo Hrvace sa svojim zaselcima koja se nalaze s desene strane rijeke Cetine, kroz koja prolazi glavna prometnica od Sinja prema Kninu: Vreba, Podstrana, Srida sela-Crveni brig, Banović-Matas, Miševica i Dubrava.  S lijeve strane rijeke Cetine je Rumin s više zaselaka: Ivan Dolac, Dubova Vrata, Vrdovo i Kadina Bukva.

Na području župe nađeni su na više mjesta ostaci iz rimskog razdoblja. Na glavici Krinj, okruženoj zidinama, nalaze se ostaci starohrvatske crkve oko koje ima stećaka. Na “Njivetini”, prema selu Zelovu, vide se ostaci stare crkve koja je bila u upotrebi do g. 1910. Na Bošnjakovoj ili Pačinoj glavici je velika nekropola sa stećcima od koje je materijal g. 1894. upotrijebljen za gradnju mosta na Panju preko Cetine.

Selo Hrvace bilo je u sastavu sinjske župe do 1757. god. kada je postalo samostalna župa a posluživali su je franjevci sinjskog samostana.

Župne matice su se sačuvale od g. 1825. u HAZu (R. k. 318-319), V. k. 320) a u Mjesnom uredu: matice rođenih od g. 1873., vjenčanih od g. 1896. i umrlih od g. 1849.

Župa je znatno stradala od srpskog agresora za vrijeme Domovinskog rata. Dana 18. rujna 1991. sve je stanovništvo napustilo svoje kuće i izbjeglo prema Sinju i Splitu. Uništene su brojne kuće među kojima i seoska škola, kao i župna crkva. Švicarska vlada financirala je izgradnju nove škole u kojoj se redovita nastava počela održavati 1996. godine.

Župna crkva Svih Svetih izgrađena je uz groblje g. 1871. na mjestu stare crkve podignute još davne 1686. godine. Od nje je ostala apsida u groblju koja je sve do naših dana služila kao grobljanska kapela i mrtvačnica. Na pročelju je zvonik s dva zvona na kojem je sat. Zgrada je jednostavna pačetvorina s apsidom u kojoj je g. 1910. podignut glavni mramorni oltar(bogato je oblikovan neobaroknim ukrasima), iza kojega je smještena sakristija.  Na desnom zidu lađe je kameni oltar Gospe Žalosne, koju narod zove Hrvatačka Gospa. Na oltaru je  vrlo lijepa Gospina slika, tipa Madonna del digito (Dolcijeva škola), koju je prema predaji iz Venecije donio vojnik, mještanin Kanaet. Na lijevom zidu lađe je oltar Svih Svetih, s vrijednom slikom slikara Francesca Maggiotta. U lađi su još dva manja kamena oltara: sv. Ante i sv. Josipa te špilja Gospe Lurdske. Sa strane svetišta nalazio se kip Srca Isusova. U crkvi je vrijedno srebreno procesionalno raspelo, iz XVIII. stoljeća, mletački rad.

Crkva je više puta popravljana, osobito g. 1975. i 1978. godine. Temeljito je crkva obnovljena 1989. godine. Za vrijeme Domovinskog rata, od 16. do 22 rujna 1991., teško je oštećena s 25 razornih projektila. God. 1996. crkva je temeljito obnovljena iznutra i izvana kao i sam zvonik i okoliš oko crkve.  U crkvu je 2000. god. uvedeno grijanje na struju, 2005. god. stavljeno je osam vitraja i nove postaje Križnoga puta. Ispred crkve je 2002. god. uređen  trg sa sanitarnim čvorom.

Uz crkvu je groblje uz koje je g. 1999. izgrađena mrtvačnica.

Stara župna crkva Svih Svetih bila je na današnjem groblju. Stradala g. 1715., prigodom turskog napada na Sinj, ali je poslije obnovljena. Crkva je bila podignuta na temeljima starohrvatske crkve od koje su se ulomci nalazili u zbirci franjevačkog samostana u Sinju, danas u Muzeju hrvatskih arheoloških spomenika u Splitu. Nakon izgradnje nove crkve, stara je crkva srušena. Od nje je ostala samo apsida, koje  je sve donedavna služila kao grobljanska kapela i mrtvačnica.

U župi su ove kapelice: sv. Jure uz cestu kod Jerkanovih kuća, sv. Obitelji uz staro groblje na putu prema Zelovu, uz cestu,  te kapelica sv. Josipa kod Žužina mosta (1999.).

Župna kuća je blizu crkve. Stara kuća iz XVIII. st. više je puta proširivana i popravljana, posljednji put g. 1969. God. 1991. na njezinu mjestu Provincija je izgradila novu župsku kuću u kojoj je uređena vjeronaučna dvorana.

Iz župe potječe 11 svećenika (10 redovničkih i 1svjetovni), 28 redovnica,  1 sjemeništarac, članova FTR 15, FRAME 21 član.

Na području župe djeluje jedna osnovna škola.

Dan općine se ne slavi na patrona župe nego u nedjelju nakon Gospe Žalosne.

Župa pripada Cetinskom dekanatu Splitsko-makarske nadbiskupije.

U ŽUPI: 517 obitelji, c 2000 vjernika (g.1939.: 2341 + 273 vjernika, g. 1965: 400 obitelji, 2597 vjernika; g. 1978: 391 obitelj, 1992 vjernika).

Literatura: M. Buljac, Hrvace župa Svih Svetih, 2005.; R. Tomić, Slika Franceska Maggiotta u Hrvacima, Cetinska Vrila 1(5), Sinj 1995, 24-25.