Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret (2019.)

Fra Ivan Macut, docent na KBF-u u Splitu, napisao je i objavio dvanaestu knjigu pod naslovom Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret. Knjigu je objavio Glas Koncila iz Zagreba. Urednik knjige je dr. sc. Dinko Aračić. Recenzenti su prof. dr. sc. Jure Brkan, doc. dr. sc. Antun Japundžić, doc. dr. sc. Daniel Patafta. Knjiga sadrži 376 stranica.

Izvadci iz recenzija:

Knjiga dr. sc. Ivana Macuta „Katolička Crkva i suvremeni ekumenski pokret“ nastavak je prethodne knjige o ekumenizmu istoga autora „Suvremeni ekumenski pokret – svjetske konferencije (1910. – 2013.)“ objavljene 2017. godine u izdanju Glasa Koncila. Autor ovog opsežnog djela pokazao je duboko poznavanje postavljene problematike te precizno, skladno i temeljito obradio razvoj ekumenizma u Katoličkoj Crkvi te je izvrsno metodološki i znanstveno zaokružio cijelu postavljenu problematiku. Zdrava znanstvena kritika i stručno predstavljanje postavljenih teza, potkrepljenih vrijednim izvorima i literaturom, obogaćuje hrvatsku teološku znanost novim pogledom na povijesnost, ali i sadašnjost ekumenizma u Crkvi.

Doc. dr. sc. Daniel Patafta

*********

Knjiga Ivana Macuta uistinu je znanstveno djelo koje je napisano na temelju izvora i literature. Svaka stavaka u knjizi jasno je izražena. Svaka rečenica doprinosi razvoju teme. Izbor riječi autor je upotrijebio prikladno, ton je akademski. Rukopis je jedinstven. Bilješke i naslovi ispravno su doneseni te logički podijeljeni.

Prof. dr. sc. Jure Brkan

*********

Ova knjiga obogaćenje je ekumenske literature na hrvatskom jeziku tim više što autor spominje mnoge dokumente koje nemamo niti prevedene niti predstavljene hrvatskom čitateljstvu. Uz to, autor se također poziva i na dokumente koji su prevedeni i predstavljeni na hrvatskom jeziku od strane naših teologa. Vidljivo je, također, da se autor služi relevantnom domaćom i stranom literaturom te da je s obzirom na istraženu literaturu zadanoj temi pristupio ozbiljno i svoje istraživanje izložio na jasan i razumljiv način.

Doc. dr. sc. Antun Japundžić

Kazalo knjige:

POPIS KRATICA

UVOD

I. poglavlje

EKUMENSKO DJELOVANJE KATOLIČKE CRKVE

U DRUGOJ POLOVICI 19. STOLJEĆA

Uvod

1. Papa Pio IX. (1846. – 1878.)

2. Papa Leon XIII. (1878. – 1903.)

3. Konfesionalna (ekumenska) udruženja u 19. stoljeću

II. poglavlje

EKUMENSKO DJELOVANJE KATOLIČKE CRKVE

U RAZDOBLJU OD PAPE PIJA X. DOPAPE PIJA XII. (1903. – 1958.)

Uvod

1. Papa Pio X. (1903. – 1914.)

2. Kodeks kanonskog prava iz 1918. godine

3. Papa Benedikt XV. (1914. – 1922.)

4. Papa Pio XI. (1922. – 1939.)

5. Pojedinci katolici i ekumenski pokret do 1939. godine

6. Papa Pio XII. (1939. – 1958.)

III. poglavlje

DRUGI VATIKANSKI SABOR –

NOVI EKUMENSKI ZAMAH U KATOLIČKOJ CRKVI

Uvod

1. Tajništvo za jedinstvo kršćana

2. Papa Ivan XXIII. (1958. – 1963.)

3. Nastanak dekreta o ekumenizmu Unitatis redintegratio

a) Prvo zasjedanje Drugoga vatikanskog sabora od 11. listopada do 8. prosinca1962. godine

b) Drugo zasjedanje Drugog vatikanskog sabora od 29. rujna do 4. prosinca1963. godine

c) Treće zasjedanje Drugoga vatikanskog sabora od 14. rujna do 21.studenoga 1964. godine

4. Uloga nekatoličkih promatrača na Drugom vatikanskom saboru

5. Važniji naglasci iz dekreta Unitatis redintegratio

IV. poglavlje

EKUMENSKA ZAUZETOST KATOLIČKE CRKVE

NAKON DRUGOGA VATIKANSKOG SABORA

Uvod

1. Papa Pavao VI. (1963. – 1978.)

2. Papinsko vijeće za promicanje jedinstva kršćana

2.1. Istočna sekcija

2.2. Zapadna sekcija

V. poglavlje

EKUMENSKI DIREKTORIJ KATOLIČKE CRKVE

Uvod

1. Ekumenski direktorij. Smjernice za provođenje koncilskih zaključaka oekumenizmu – prvi dio (1969.)

2. Direktorij za provedbu zaključaka Drugoga vatikanskog sabora oekumenizmu – drugi dio (1970.)

3. Direktorij za primjenu načela i normi o ekumenizmu (1993.)

4. Nekoliko zaključnih misli

VI. poglavlje

EKUMENIZAM U ZAKONIKU KANONSKOGA PRAVAIZ 1983.

Uvod

1. Kristova Crkva opstoji u (subsistitin) Katoličkoj Crkvi

2. Ekumenizam se povjerava najvišim crkvenim vlastima

3. Sakramenti

3.1. Krštenje

3.2. Communicatio in sacris

3.3. Mješovite ženidbe

3.4. Sakramenti pomirenja i bolesničkoga pomazanja

4. Sprovod

5. Odgoj svećeničkih kandidata u ekumenskom duhu

6. Prijevodi Svetoga pisma

7. Sankcije s obzirom na rušitelje jedinstva

Zaključak

VII. poglavlje

ZAKONIK KANONA ISTOČNIH CRKAVA IZ 1990.

Uvod

1. Ekumenizam ili kako treba unapređivati jedinstvo kršćana

2. Komentar

3. Kršteni nekatolici koji ulaze u potpuno zajedništvo s Katoličkom Crkvom

4. Komentar

5. Još neke odredbe

Zaključak

VIII. poglavlje

EKUMENIZAM U KATEKIZMU KATOLIČKE CRKVE (1992.)

Uvod

1. Crkva je jedna

2. Rane jedinstva

3. Prema jedinstvu

4. Stupnjevi povezanosti drugih kršćana s Katoličkom Crkvom

5. Ekumenizam i sakramenti

6. Redovnički život

7. Datum Uskrsa

8. Različitost liturgijskih obreda

9. Hijerarhija istina vjere

10. Nicejsko-carigradsko vjerovanje

11. Izraz Filioque

12. Anđeli u životu Crkve

13. Istočni grijeh

14. Majka Božja – Presveta

Zaključne misli

IX. poglavlje

PAPA IVAN PAVAO I.

Uvod

1. Ukratko o pontifikatu Ivana Pavla I

2. O ekumenskoj zauzetosti

Nekoliko zaključnih misli

X. poglavlje

PAPA IVAN PAVAO II.

Uvod

1. Dijalog s Pravoslavnim Crkvama

1.1. Susreti s carigradskim ekumenskim patrijarhom

1.2. Apostolska putovanja u zemlje s većinskim pravoslavnim stanovništvom

1.3. Susret s patrijarhom Antiohijske pravoslavne Crkve Ignacijem IV. Hazimom(1983.)

1.4. Susret s katholikosom Sirijske pravoslavne Crkve iz Indije Moranom Mar–Bazilijem Marthomom Matejem I. (1983.)

1.5. Putovanje pape Ivana Pavla II. u Bari (1984.)

1.6. Susret s pravoslavnim mitropolitom Damaskinosom, Egzarhom u Europi(1984.)

1.7. Susret s grčko–pravoslavnim patrijarhom Aleksandrije njegovim blaženstvom Partheniosom III. (1990.)

2. Dijalog s Istočnim pravoslavnim Crkvama

3. Dijalog sa zapadnim kršćanima

3.1. Dijalog s Anglikanskom zajednicom

3.2. Susreti s izaslanstvima različitih svjetskih saveza

3.3. Pismo pape Ivana Pavla II. za obljetnicu 500 godina od rođenja MartinaLuthera (1983.)

4. Ekumenizam u papinskim dokumentima

4.1. Enciklika Redemptorhominis – Otkupitelj čovjeka (1979.)

4.2. Apostolska pobudnica Cathehesi tradendae (1979.)

4.3. Apostolsko pismo Egregiae virtutis – Izvrsni kreposnici (1980.)

4.4. Apostolsko pismo Salvifici doloris – Spasonosno trpljenje (1984.)

4.5. Apostolska pobudnica Reconciliatio et Paenitentia – Pomirenje i pokora(1984.)

4.6. Enciklika Redemptoris Mater – Otkupiteljeva Majka (1987.)

4.7. Apostolsko pismo Ordinatio Sacerdotalis (1994.)

4.8. Apostolsko pismo Orientale lumen – Svjetlo Istoka (1995.)

4.9. Enciklika Ut unum sint – Da budu jedno (1995.)

4.10. Enciklika Ecclesia de Euharistia (2003.)

5. Ekumenske geste Ivana Pavla II. u godini Velikoga jubileja 2000

5.1. Otvaranje Svetih Vrata na bazilici svetoga Pavla izvan zidina (18. siječnja2000.)

5.2. Molitva Bogu za oproštenje povijesnih grijeha Katoličke Crkve (12.ožujka 2000.)

5.3. Ekumenska komemoracija svjedoka vjere 20. stoljeća (7. svibnja 2000.)

5.4. Povratak ikone Majke Božje Kazanske moskovskom patrijarhu Aleksiju II.(28. kolovoza 2004.)

Zaključak

XI. poglavlje

PAPA BENEDIKT XVI.

Uvod

1. Ekumenski naglasci u nekim tekstovima Josepha Ratzingera

1.1. Ekumenska situacija – pravoslavlje, katolicizam i reformacija

1.2. Rim i Crkve Istoka nakon ukidanja izopćenja iz 1054

1.3. Pojašnjenja o pitanju ›priznanja‹ Confessio Augustana od strane Katoličke Crkve

1.4. Ekumena u slijepoj ulici? Priznanje izjave ›Mysterium ecclesiae‹

Kratka sinteza

2. Pročelnik Kongregacije za nauk vjere (1981. – 2005.)

2.1. Pismo mons. Alanu C. Clarku s obzirom na Završno izvješće mješoviteradne grupe ARCIC (27. ožujka 1982.)

2.2. Opaske na Završni izvještaj mješovite radne grupe ARCIC (27. ožujka1982.)

2.3. Opaske na dokument ARCIC II „Spasenje i Crkva“ (18. studenoga 1988.)

2.4. Izjava o valjanosti krštenja podijeljenoga od „Kršćanske zajednice“ (Die

Christen gemeinschaft) Rudolfa Steinera (9. ožujka 1991.)

2.5. Pismo o nekim aspektima Crkve shvaćene kao zajedništvo (28. svibnja1992.)

2.6. Pojašnjenja o valjanosti krštenja podijeljeno od „The New Church“ (20.studenoga 1992.)

2.7. Primat Petrova nasljednika u otajstvu Crkve (31. listopada 1998.)

2.8. Izjava o izrazu ›sestrinske Crkve‹ (30. lipnja 2000.)

2.9. Izjava o spasenjskoj jedincatosti i univerzalnosti Isusa Krista i Crkve – Dominus Iesus (6. kolovoza 2000.)

2.10. Odgovor na sumnje o valjanosti krštenja podijeljenog od „Crkve IsusaKrista svetaca posljednjega dana, tj. ›Mormona‹ (5. lipnja 2001.)

2.11. Dekret o ekskomunikaciji (zbog ređenja nekih žena od biskupa shizmatika)(5. kolovoza2002.)

2.12. Dekret kojim se odbacuje žalba nekih ekskomuniciranih žena (21.prosinca 2002.)

Kratka sinteza

3. Papa Benedikt XVI. i ekumensko djelovanje (2005. –2013.)

3.1. Susreti s poglavarima i izaslanstvima Pravoslavnih Crkava i Istočnih pravoslavnih Crkva

3.2. Susreti s poglavarima Crkva i crkvenih zajednica te crkvenih saveza sa Zapada

3.3. Susreti s izaslanstvima svjetskih ekumenskih organizacija

3.4. Ekumenski susreti na apostolskim putovanjima

Kratka sinteza

Zaključak

XII. poglavlje

PAPA FRANJO

Uvod

1. Drugi vatikanski sabor

2. Papa Franjo polazi od svojih prethodnika

3. Papa – biskup Rima i nasljednik svetoga Petra

4. Podjele nisu normalne – one su djelo Sotone

5. Učinkovitost kršćanskoga navještaja

6. Jedinstvo u pomirenoj različitosti

7. Jedinstvo je Božji dar

8. Ekumenizam mučenika

9. Krštenje djece

10. Odnos Svetoga pisma i Tradicije

11. Duhovni ekumenizam

12. Ekumenizam je imperativ Crkve

13. Put jedinstva jest put opraštanja

14. Papa Franjo i odnos s luteranima

Zaključak

ZAKLJUČAK

KAZALO IMENA

LITERATURA

1. Izvori

1.1. papinski dokumenti

1.2. dokumenti kongregacija

1.3. ekumenski dokumenti

2. Ostala literatura

2.1. knjige

2.2. članci

2.3. izvještaji

O AUTORU